Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля для опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

Про­дол­же­ние. На­ча­ло на стр.1

Я пи­ша­юсь тим, що сьо­го­дні ми мо­же­мо від­зна­чи­ти ва­жли­вий крок у енер­ге­ти­чній без­пе­ці Укра­ї­ни. Пре­зи­ден­ти По­ро­шен­ко та Трамп на сво­їй зу­стрі­чі у Бі­ло­му до­мі 20-го черв­ня го­во­ри­ли про мо­жли­вість ку­пів­лі Укра­ї­ною аме­ри­кан­сько­го ву­гі­л­ля. Про­йшло шість ти­жнів і я хо­чу при­ві­та­ти XCoal та Цен­тр­енер­го з успі­шним укла­де­н­ням ці­єї уго­ди. Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля до­по­мо­же про­ве­сти опа­лю­валь­ний се­зон в Укра­ї­ні на­сту­пної зи­ми. Ця уго­да є остан­нім при­кла­дом то­го, як на­ша ті­сна спів­пра­ця мо­же бу­ти вза­є­мо­ви­гі­дною. З 2014 ро­ку Спо­лу­че­ні Шта­ти акти­ві­зу­ва­ли спів­пра­цю з укра­їн­ським уря­дом, щоб змен­ши­ти за­ле­жність від Ро­сії. Укра­ї­на ди­вер­си­фі­кує по­ста­ча­н­ня па­ли­ва та ство­рює біль­шу стій­кість у енер­ге­ти­чно­му се­кто­рі – ядер­но­му, га­зо­во­му, а те­пер й у ву­гіль­но­му. Цей кон­тракт – це пер­ший ви­па­док по­ста­ча­н­ня ком­па­ні­єю XСoal Energy and Resources енер­ге­ти­чно­го ву­гі­л­ля за­мов­ни­ку в Укра­ї­ні. Аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля на­дасть без­пе­чне, на­дій­не та кон­ку­рен­то­спро­мо­жне дже­ре­ло енер­гії для укра­їн­сько­го на­ро­ду. До­го­вір та­кож збе­рі­гає ро­бо­чі мі­сця у ву­гіль­ній та транс­порт­ній га­лу­зях шта­ту Пен­силь­ва­нія та в Ме­рі­лен­ді. Для Укра­ї­ни аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля під­три­му­ва­ти­ме кри­ти­чні за­па­си на зи­мо­вий опа­лю­валь­ний се­зон. Ми ві­та­є­мо за­ці­кав­ле­ність Уря­ду Укра­ї­ни у ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­вок. Ми спо­ді­ва­є­мось, що ця уго­да є ли­ше по­ча­тком спів­пра­ці між на­ши­ми кра­ї­на­ми у цьо­му ва­жли­во­му се­кто­рі. За­сту­пник Мі­ні­стра енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Укра­ї­ни На­та­лія Бойко за­зна­чи­ла, що аме­ри­кан­ське ву­гі­л­ля є кро­ком впе­ред до за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го фун­кціо­ну­ва­н­ня енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни, яка вна­слі­док ро­сій­ської гі­бри­дної агре­сії час­тко­во втра­ти­ла свою ву­гіль­ну про­ми­сло­вість. «У цій си­ту­а­ції ефе­ктив­на ро­бо­та Уря­ду да­ла мо­жли­вість не ли­ше прой­ти скла­дний опа­лю­ва­ний се­зон без ві­я­ло­вих від­клю­чень та по­ча­ти пе­ре­о­бла­дна­н­ня бло­ків на мар­ку «Г», але й ди­вер­си­фі­ку­ва­ти по­став­ки», – пе­ре­ко­на­на Н. Бойко. Сто­ро­ни звер­ну­ли ува­гу на той факт, що енер­ге­ти­чне ву­гі­л­ля із США бу­де по­ста­ча­ти­ся до Укра­ї­ни впер­ше. Про вза­єм­ну за­ці­кав­ле­ність сто­рін свід­чить той факт, що До­го­вір ство­рює до­да­тко­ві мо­жли­во­сті для ди­вер­си­фі­ка­ції по­ста­вок та за­без­пе­че­н­ня Укра­ї­ни енер­ге­ти­чним ре­сур­сом, а та­кож роз­ши­рює спів­пра­цю з по­тен­цій­ни­ми аме­ри­кан­ськи­ми пар­тне­ра­ми. В.о. ди­ре­кто­ра ПАТ «Цен­тр­енер­го» О. Ко­зем­ко по­ві­до­мив, що пред­став­ни­ки укра­їн­ської ком­па­нії у ме­жах до­мов­ле­но­стей з аме­ри­кан­ською сто­ро­ною від­ві­да­ли низ­ку ву­гле­до­був­них ком­па­ній США та обра­ли ком­па­нію XСoal Energy. «Ву­гі­л­ля, ви­до­бу­те у Пен­силь­ва­нії, від­по­від­ає усім ви­мо­гам що­до ви­ко­ри­ста­н­ня на укра­їн­ських ТЕС», – за­зна­чи­ли в ПАТ «Цен­тр­енер­го». Вар­то від­зна­чи­ти, що згі­дно з Уго­дою аме­ри­кан­ська ком­па­нія по­ста­вить до Укра­ї­ни бі­ля 700 ти­сяч тонн ан­тра­ци­то­во­го ву­гі­л­ля. «Очі­ку­є­ться, що пер­ша пар­тія, об­ся­гом 85 ти­сяч тонн має при­бу­ти до Укра­ї­ни уже у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. Згі­дно з уго­дою, що­мі­ся­ця до Укра­ї­ни бу­де при­бу­ва­ти одне або 2 су­дна з ву­гі­л­лям»,– під­кре­слив О. Ко­зем­ко. Він та­кож по­ві­до­мив, що ці­на є до­го­вір­ною, то­му во­на мо­же змі­ню­ва­ти­ся у про­це­сі по­ста­ча­н­ня ко­жної пар­тії ву­гі­л­ля. Сто­ро­ни під­твер­ди­ли стра­те­гі­чний ха­ра­ктер енер­ге­ти­чних від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми, ви­сло­вив­ши пе­ре­ко­на­н­ня, що укра­їн­сько-аме­ри­кан­ське пар­тнер­ство в кон­текс­ті за­без­пе­че­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки бу­де тіль­ки змі­цню­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.