Зо­на віль­ної тор­гів­лі Укра­ї­ни з Ка­на­дою

Ukraine Business Review - - Україна аграрна - Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Між Укра­ї­ною та Ка­на­дою по­ча­ла ді­я­ти зо­на віль­ної тор­гів­лі. З 1 сер­пня Ка­на­да від­кри­ває для укра­їн­ців 98% сво­го рин­ку. У свою чер­гу, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся ска­су­ва­ти ми­тні та­ри­фи на 72% ка­над­ських то­ва­рів.

Без ми­та укра­їн­ські ви­ро­бни­ки змо­жуть екс­пор­ту­ва­ти в Ка­на­ду пе­ре­ро­бле­ну сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію, то­ва­ри хар­чо­вої, лег­кої, хі­мі­чної, на­фто­вої та ма­ши­но­бу­дів­ної про­ми­сло­во­сті. Ек­спорт де­яких то­ва­рів бу­де без­ми­тним ли­ше в ме­жах

вста­нов­ле­них квот. Зокре­ма, це сто­су­є­ться аграр­ної про­ду­кції: пше­ни­ці, ячме­ню, яєць, яло­ви­чи­ни, сви­ни­ни. У свою чер­гу, Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся ска­су­ва­ти ми­тні та­ри­фи на 72% ка­над­ських то­ва­рів, зокре­ма, на ри­бу та мо­ре­про­ду­кти, зер­но­ві, ара­хіс, со­ки, мі­не­раль­ну во­ду. На ча­сти­ну то­ва­рів з Ка­на­ди ми­та ска­со­ву­ва­ти­му­ться не одно­ча­сно, а з ви­ко­ри­ста­н­ням пе­ре­хі­дних пе­рі­о­дів у 3,5 та 7 ро­ків. Цу­кор укра­їн­ська сто­ро­на ви­клю­чи­ла з ре­жи­му віль­ної тор­гів­лі, а на ім­порт мо­ро­же­ної сви­ни­ни, суб­про­ду­ктів та ка­над­ське са­ло вста­но­ви­ла кво­ти. У Мі­ні­стер­стві еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни про­гно­зу­ють, що в ко­ро­тко­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зиск від уго­ди про ЗВТ з Ка­на­дою отри­ма­ють укра­їн­ські ви­ро­бни­ки со­ня­шни­ко­вої олії, кон­ди­тер­ських ви­ро­бів, ал­ко­голь­них на­по­їв та пи­ва, со­ків, одя­гу, ке­ра­мі­ки, укра­їн­ські ме­та­лур­гій­ні та хі­мі­чні ком­бі­на­ти. Ра­зом з тим, ска­су­ва­н­ня укра­їн­сько­го ми­та на ка­над­ські то­ва­ри при­зве­де до втрат для держ­бю­дже­ту на 1,2 міль­йо­на до­ла­рів у пер­ший рік дії уго­ди. Про­те уря­дов­ці очі­ку­ють, що зго­дом це ком­пен­су­є­ться за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. За про­гно­за­ми уря­ду, зав­дя­ки лі­бе­ра­лі­за­ції тор­гів­лі з Ка­на­дою Укра­ї­на мо­же отри­ма­ти 3,5% при­ро­сту екс­пор­ту і що­рі­чне ство­ре­н­ня до 600 но­вих ро­бо­чих місць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.