Тен­ден­ції пер­со­наль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

Не­має сум­ні­ву, що пи­та­н­ня пер­со­наль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів сьо­го­дні­стає все більш акту­аль­ним як для дер­жа­ви так і для гро­ма­дян. На сьо­го­дні в Укра­ї­ні пе­ред­ба­че­но, фа­кти­чно, існу­ва­н­ня двох си­стем де­кла­ру­ва­н­ня –по­да­н­ня де­кла­ра­цій про до­хо­ди до фі­скаль­них ор­га­нів (пе­ре­лік суб’єктів де­кла­ру­ва­н­ня ви­зна­че­но в По­да­тко­во­му Ко­де­ксі) та си­сте­ми еле­ктрон­но­го де­кла­ру­ва­н­ня - осо­ба­ми, упов­но­ва­же­ни­ми на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Ці дві си­сте­ми на сьо­го­дні є від­но­сно не­за­ле­жни­ми одна від одної, про­те­між ни­ми про­слід­ко­ву­є­ться пев­ний вза­є­мозв’язок. Так на сьо­го­дні вже існує пра­кти­ка спо­рів з фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми, ко­ли дер­жав­ні слу­жбов­ці на­ма­га­ю­ться під­твер­ди­ти­ле­галь­ність та дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня до­хо­дів, які за­де­кла­ро­ва­ні в е-де­кла­ра­ці­ях.

Як свід­чать да­ні ДФС, що­рі­чно в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться по­сту­по­ва­акти­ві­за­ція де­кла­ру­ва­н­ня. На­при­клад, за 2016 рік су­ма за­де­кла­ро­ва­но­го до­хо­ду збіль­ши­ла­ся на 4% (до 50,8 млрд. грн), а су­ма за­де­кла­ро­ва­но­го до спла­ти по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб зро­сла на 10% по­рів­ня­но з 2015 ро­ком. Зро­зумі­ло, що на­віть та­ка, на пер­ший по­гляд, по­зи­тив­на тен­ден­ція не на­бли­жає нас до до­сто­вір­но­го­від­обра­же­н­ня до­хо­дів гро­ма­дян в ре­а­лі­ях ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки,де ті­ньо­вий се­ктор ли­ше за оцін­ка­ми Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку

ста­но­вить 34%. Як на­слі­док, що­рі­чно дер­жа­ва не­до­о­три­мує зна­чні су­ми по­да­тко­вих над­хо­джень. В екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі та вла­дних ка­бі­не­тах остан­нім ча­сом все ча­сті­ше обго­во­рю­є­ться пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті­за­про­ва­дже­н­ня­так зва­но­го «ну­льо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня» гро­ма­дя­на­ми на­яв­них до­хо­дів та акти­вів, як то­чки від­лі­ку но­вої по­да­тко­вої істо­рії де­кла­ран­тів. Зві­сно, до­сяг­ти ма­со­во­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів пра­кти­чно не­мо­жли­во без пев­ної умов­ної по­да­тко­вої ам­ні­сті­ї­ча­сти­ни ра­ні­ше на­ко­пи­че­них ста­тків. За­про­ва­дже­не з ве­ре­сня 2016 ро­ку е-де­кла­ру­ва­н­ня­по су­ті і єсвоє­рі­дним­мо­дер­ні­зо­ва­ним ва­рі­ан­том «ну­льо­во­го» де­кла­ру­ва­н­ня. Про­те, в та­кій кон­це­пції є і від­мін­но­сті, так як за­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­но від­по­від­аль­ність за вне­се­н­ня не­прав­ди­вих да­них до е-де­кла­ра­цій (ста­т­тя 366-1 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни), про­те не пе­ред­ба­че­но звіль­не­н­ня від подаль­шої від­по­від­аль­но­сті сто­сов­но по­хо­дже­н­ня за­де­кла­ро­ва­но­го май­на. Очі­ку­ва­но, що ін­фор­ма­ція, яка опи­ни­ла­ся в до­сту­пі­гро­мад­сько­сті, фі­скаль­них та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів ста­ла під­ста­вою для від­кри­т­тя низ­ки кри­мі­наль­них про­ва­джень. Від­по­від­но до ін­фор­ма­ції опу­блі­ко­ва­ної НАБУ, на по­ча­ток 2017 ро­ку де­те­кти­ви роз­слі­ду­ва­ли 25 про­ва­джень що­до е-де­кла­ру­ва­н­ня. Від­по­від­но до да­них Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Укра­ї­ни, ста­ном на чер­вень 2017 ро­ку від­кри­то вже 59 про­ва­джень за фа­кта­ми не­за­кон­но­го зба­га­че­н­ня та вне­се­н­ня до де­кла­ра­цій за­ві­до­мо не­до­сто­вір­них да­них. В окре­мих ви­пад­ках, під­ста­вою для від­кри­т­тя кри­мі­наль­них про­ва­джень ста­ва­ла не­від­по­від­ність ін­фор­ма­ції за­зна­че­ної у по­да­тко­вих та еле­ктрон­них де­кла­ра­ці­ях. Як на­слі­док, де­кла­ран­ти бу­ли зму­ше­ні по­ясню­ва­ти не­від­по­від­ність за­де­кла­ро­ва­них ве-де­кла­ра­ці­ях акти­вів та ви­трат на їх при­дба­н­ня рів­ню отри­ма­них до­хо­дів, а за від­су­тно­сті ле­галь­но­го по­ясне­н­ня – не­сти від­по­від­аль­ність. Оче­ви­дно, що пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті за­про­ва­дже­н­ня ну­льо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня за­ли­ша­є­ться від­кри­тим і по­тре­бує ви­рі­ше­н­ня най­ближ­чим ча­сом. Про­те, на­віть по­зи­тив­не рі­ше­н­ня сто­сов­но цьо­го пи­та­н­ня не озна­чає мит­тє­во­го ви­ве­де­н­ня до­хо­дів з ті­ні. До пла­ну прі­о­ри­те­тних дій уря­ду на 2017 рі­ку­же вклю­че­но пи­та­н­ня роз­ро­бле­н­ня про­е­кту за­ко­ну що­до за­про­ва­дже­н­ня за­галь­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів і ви­трат фі­зи­чних осіб. На на­шу дум­ку кон­це­пція то­таль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня є пе­ред­ча­сною, адже кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни нав­ряд чи змо­жуть ана­лі­зу­ва­ти­та­ку кіль­кість де­кла­ра­цій. Ми вва­жа­є­мо, що на­сту­пним ло­гі­чним кро­ком у да­но­му на­прям­ку має бу­ти ім­пле­мен­та­ція у по­да­тко­ве за­ко­но­дав­ство не­пря­мих ме­то­дів кон­тро­лю ви­трат та май­на фі­зи­чних осіб та впро­ва­дже­н­ня до­да­тко­во­го ви­бір­ко­во­го кон­тро­лю на осно­ві оцін­ки ри­зи­ків. Так, за­сто­су­ва­н­ня не­пря­мих ме­то­дів кон­тро­лю фі­скаль­ни­ми ор­га­на­ми ра­зом із за­сто­су­ва­н­ням ри­зик-орі­єн­тов­но­го під­хо­ду суб’єкта­ми дер­жав­но­го фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу бу­де до­ста­тнім для ефе­ктив­но­го ви­бір­ко­во­го кон­тро­лю що­до ви­яв­ле­н­ня ви­трат, що не від­по­від­а­ють рів­ню отри­ма­них до­хо­дів та ви­яв­ле­н­ня сум­нів­них фі­нан­со­вих опе­ра­цій не­до­бро­со­ві­сних пла­тни­ків по­да­тків. Во­че­видь, ба­га­то хто бу­де не в за­хва­ті від та­кої ідеї, а тим біль­ше від ідеї за­про­ва­дже­н­ня то­таль­но­го де­кла­ру­ва­н­ня до­хо­дів і ви­трат фі­зи­чни­ми осо­ба­ми. То­му на­сту­пні кро­ки у цьо­му на­прям­ку по­тре­бу­ва­ти­муть до­да­тко­вої по­лі­ти­чної во­лі від пред­став­ни­ків вла­ди та під­ви­ще­н­ня по­да­тко­вої куль­ту­ри зі сто­ро­ни пла­тни­ків по­да­тків. ©

Усман ЗУРУШОВ, по­да­тко­вий кон­суль­тант, EBS, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.