Тран­сфер­тне ці­но­утво­ре­н­ня та за­пит ДПІ про на­да­н­ня ін­фор­ма­ції

Ukraine Business Review - - Україна фінансова - Від­діл ко­му­ні­ка­цій ГУ ДФС

Пун­ктом 73.3 ст.73 По­да­тко­во­го ко­де­ксу (да­лі – Ко­декс) ви­зна­че­но, що кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни ма­ють пра­во звер­ну­ти­ся до пла­тни­ків по­да­тків із пи­сьмо­вим за­пи­том про по­да­н­ня ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дної для ви­ко­на­н­ня фун­кцій кон­тро­лю.

Зокре­ма, від­по­від­но до ст.39 Ко­де­ксу пла­тни­ку по­да­тків над­си­ла­є­ться пи­сьмо­вий за­пит про по­да­н­ня ін­фор­ма­ції для ви­зна­че­н­ня від­по­від­но­сті умов кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки» під час здій­сне­н­ня по­да­тко­во­го кон­тро­лю за трансфер­тним ці­но­утво­ре­н­ням. За­пит вва­жа­є­ться на­ді­сла­ним (вру­че­ним), якщо йо­го осо­би­сто вру­че­но пла­тни­ку по­да­тків (чи йо­го пред­став­ни­ку), або на­ді­сла­но на адре­су мі­сце­зна­хо­дже­н­ня пла­тни­ка по­да­тків з по­ві­дом­ле­н­ням

про вру­че­н­ня, або у по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му ст. 42 Ко­де­ксу. У ра­зі ко­ли по­шта не мо­же вру­чи­ти за­пит на по­да­н­ня до­ку­мен­та­ції з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня пла­тни­ку по­да­тків че­рез від­су­тність за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням йо­го по­са­до­вих осіб, їх від­мо­ву отри­ма­ти за­пит, нев­ста­нов­ле­н­ня фа­кти­чно­го мі­сця роз­та­шу­ва­н­ня (мі­сце­зна­хо­дже­н­ня) пла­тни­ка по­да­тків або з ін­ших при­чин, то та­кий за­пит, на­прав­ле­ний з до­три­ма­н­ням ви­мог п.п. 39.4.4 тап. 39.4 ст. 39, ст. 42, ст. 73 Ко­де­ксу, вва­жа­є­ться вру­че­ним у день, за­зна­че­ний по­што­вою службою в по­ві­дом­лен­ні про вру­че­н­ня (із за­зна­че­н­ням при­чин нев­ру­че­н­ня). У ра­зі не­на­да­н­ня пла­тни­ком до­ку­мен­та­ції з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня або до­да­тко­вої ін­фор­ма­ції (об­ґрун­ту­ва­н­ня від­по­від­но­сті умов кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки»), про­тя­гом 30 ка­лен­дар­них днів з да­ти, вка­за­ної по­што­вою службою в по­ві­дом­лен­ні про вру­че­н­ня із за­зна­че­н­ням при­чин нев­ру­че­н­ня від­по­від­но­го за­пи­ту, до пла­тни­ка ма­ють бу­ти за­сто­со­ва­ні штра­фні сан­кції від­по­від­но до п. 120.3 ст. 120 Ко­де­ксу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.