Свій до сво­го по своє! За­про­шує ІІ Все­сві­тній фе­сти­валь укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок

Ukraine Business Review - - Україна та кредитні спілки -

II-й Все­сві­тній фе­сти­валь укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок і цен­траль­на йо­го подія – Мі­жна­ро­дний фо­рум кре­ди­тним спі­лок є ру­ші­єм роз­вою кре­ди­тної кооперації в Укра­ї­ні. Свій до сво­го по своє!.. П’яти­слів’я, в яко­му суть ідеї укра­їн­сько­го ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху, ві­тчи­зня­ні та за­ру­бі­жні пред­став­ни­ки яко­го зби­ра­ю­ться на Львів­щи­ну, де 10 сер­пня роз­по­чне­ться три­ден­ний Фо­рум кре­ди­тних спі­лок у м. Стрий і се­лі Пі­дгір­ці.

Ця подія клю­чо­ва в пе­ре­бі­гу 2-го Все­сві­тньо­го фе­сти­ва­лю укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок, який стар­ту­вав у черв­ні та за­вер­ши­ться у жов­тні. Іні­ці­ю­ва­ла йо­го, як і п’ять ро­ків то­му, КС «Вигода», яка по­над чверть сто­лі­т­тя слу­гує гро­ма­ді Стрий­щи­ни. Са­ме во­на у 1992 ро­ці да­ла старт від­ро­джен­ню еко­но­мі­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції – фі­нан­со­вим ко­опе­ра­ти­вам. Вла­сне, від­ро­дже­н­ня, бо ще у 1894 ро­ці був за­по­ча­тко­ва­ний цей рух Стрий­ською «Про­сві­тою», яка ма­ла вла­сну успі­шну істо­рію та ста­ла при­кла­дом для укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок у США, Ка­на­ді, Ав­стра­лії. Не­що­дав­ній прес-бри­фінг ін­фор­му­вав ши­ро­кий за­гал про Фо­рум, так і про уні­каль­ну роль кре­ди­тних спі­лок як фі­нан­со­вих ко­опе­ра­ти­вів в економічному роз­ви­тку пе­ре­сі­чних лю­дей, ро­ди­ни, гро­ма­ди, кра­ї­ни. У 105 кра­ї­нах за­га­лом діє 57 000 кре­ди­тних спі­лок, чле­на­ми яких є 217 млн. лю­дей. Су­ку­пні акти­ви КС скла­да­ють 1 трлн. 792 млн. дол США, а в Укра­ї­ні — 150 млн. дол США. На по­ча­тку 20 сто­лі­т­тя укра­їн­ці ма­ли, як на за­хо­ді, так і на схо­ді по­ту­жну ме­ре­жу рі­зно­ма­ні­тних ко­опе­ра­ти­вів – еко­но­мі­чне під­ґрун­тя для вла­сно­го до­бро­бу­ту та роз­ви­тку, для фор­му­ва­н­ня на­ціо­наль­но сві­до­мих ка­дрів. Во­дно­час за кор­до­ном, у мі­сцях ком­па­ктно про­жи­ва­н­ня укра­їн­ців, кре­ди­тно-ко­опе­ра­тив­ний рух отри­мав свій роз­ви­ток – це ці­лі­сна та по­ту­жна еко­но­мі­чна си­сте­ма, фун­да­мент укра­їн­ських гро­мад, що збе­рі­гає свою укра­їн­ську іден­ти­чність. Во­ни успі­шно кон­ку­ру­ють з бан­ка­ми, впев­не­но три­ма­ю­ться на пла­ву під час фі­нан­со­вих криз, є най­мі­цні­шою на­ціо­наль­ною си­сте­мою кре­ди­тних спі­лок у сві­ті — по­над 5 млрд. $ в акти­вах, вла­сний ка­пі­тал по­над 12%, що­рі­чне фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­ської гро­ма­ди (про­е­ктів куль­тур­но­го, мо­ло­ді­жно­го, ре­лі­гій­но­го жи­т­тя) на су­му по­над 20 млн.$. Ни­ні в Укра­ї­ні, згі­дно з ре­є­стром, – 450 кре­ди­тних спі­лок, зві­ту­ю­ться 350 (ча­сти­на з них на те­ри­то­рії ОРДЛО), акти­ви скла­да­ють по­над 2 млрд. грн. Рі­вень їхньо­го вла­сно­го ка­пі­та­лу до­сяг май­же 25%, сут­тє­во пе­ре­ви­щив­ши нор­ма­тив­ні ви­мо­ги. Кре­ди­тні спіл­ки не ли­ше при­йма­ють де­по­зи­ти та ви­да­ють кре­ди­ти, але й впро­ва­джу­ють но­ва­ції в під­трим­ці фер­ме­рів че­рез аграр­ні роз­пи­ски, ви­ко­ну­ють со­ці­аль­ну фун­кцію в ін­те­ре­сах гро­ма­ди. Біль­шість кре­ди­ті­вок на­дій­но ка­пі­та­лі­зо­ва­ні та кре­ди­ту­ють лю­дей, у то­му чи­слі ме­шкан­ців сіл,

де бан­ків­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня від­су­тнє. Во­ни, звер­ніть ува­гу, єди­ні не зу­пи­ня­ли цю ро­бо­ту на­віть у ча­си криз. Аксі­о­ма — без до­сту­пу до фі­нан­сів еко­но­мі­чний роз­ви­ток йде на спад, а кре­ди­тні спіл­ки є дже­ре­лом гро­шо­вих ре­сур­сів для дрі­бно­го ви­ро­бни­ка, який ство­рює най­біль­ше ро­бо­чих місць, а та­кож для спо­жи­ва­ча, що сти­му­лює по­пит. Кредитна ко­о­пе­ра­ція на від­мі­ну від бан­ків­ської, стра­хо­вої чи ін­ших ви­дів фі­нан­со­вої ді­яль­но­сті є фор­мою еко­но­мі­чної, мен­таль­ної та со­ці­аль­ної са­мо­ор­га­ні­за­ції лю­дей. Її уча­сни­ки – на­сам­пе­ред спів­твор­ці ва­жли­вих для сво­єї ро­ди­ни, спіль­но­ти, гро­ма­ди змін – во­ни са­мі ство­рю­ють свою фі­нан­со­ву ор­га­ні­за­цію, са­мі її кон­тро­лю­ють, са­мі со­бі ство­рю­ють до­ступ до фі­нан­сів Це своє­рі­дний банк мі­сце­вих фі­нан­сів, який, як по­ка­зує пра­кти­ка, є ста­біль­ні­шим і на­дій­ні­шим, аніж бан­ків­ські уста­но­ви. Вла­сне, зав­да­н­ням Фо­ру­му і є про­су­ва­н­ня ідеї еко­но­мі­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції че­рез кре­ди­тні спіл­ки в укра­їн­сько­му су­спіль­стві, роз­ви­ва­ю­чи вже на­яв­ні на­пра­цю­ва­н­ня в Укра­ї­ні, спи­ра­ю­чись на кра­щі між­на­ро­дні пра­кти­ки та пра­гну­чи ство­ри­ти якнай­кра­щі умо­ви для твор­чо­го роз­ви­тку та­кої си­сте­ми мі­сце­вих фі­нан­сів зви­чай­них лю­дей, яка уне­за­ле­жнює їх від фі­нан­со­вих стру­ктур, що не кон­тро­лю­ю­ться ни­ми. На Фо­рум кре­ди­тних спі­лок при­бу­дуть лі­де­ри рин­ку, пар­тне­ри, ко­ле­ги з ді­а­спо­ри, пред­став­ни­ки гро­мад­сько­сті, Уря­ду, Пар­ла­мен­ту, мі­сце­вої вла­ди. Про­гра­мою пе­ред­ба­че­ні обмін пра­кти­ка­ми у слу­жін­ні гро­ма­ді, зна­йом­ство з мо­де­ля­ми май­бу­тньо­го та про­е­кта­ми те­хні­чної до­по­мо­ги, бла­го­дій­ний ау­кціон кар­тин із пле­не­ру «Стрий­ська па­лі­тра -2012». Го­лов­ною те­мою зу­стрі­чі бу­де змі­цне­н­ня ру­ху кре­ди­тних спі­лок. Фо­рум кре­ди­тних спі­лок має ви­ро­би­ти до­ро­го­вка­зи для кре­ди­ті­вок і дер­жа­ви що­до са­мо­ор­га­ні­за­ції рин­ку і йо­го фі­нан­со­вої під­трим­ки; під­ви­ще­н­ня до­ві­ри до кре­ди­ті­вок; за­хи­сту вкла­дни­ків; умо­жлив­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня спіл­ка­ми фер­мер­ських го­спо­дарств, ОСББ, ма­ло­го бі­зне­су; спів­пра­ці з бю­ро кре­ди­тних істо­рій, гро­мад­ськи­ми і ре­лі­гій­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, проф­спіл­ка­ми, мі­сце­вою вла­дою, ко­опе­ра­ти­ва­ми, впро­ва­дже­н­ня в сер­ві­си ін­фор­ма­цій­них ін­но­ва­цій. На Фо­ру­мі мо­ва ве­сти­ме­ться про ре­а­лії рин­ку кре­ди­тних спі­лок в Укра­ї­ні. Про­фе­сій­ний діа­лог мо­же по­спри­я­ти змі­ні хо­ду ду­мок за­ці­кав­ле­них сто­рін, які фор­му­ють по­лі­ти­ку роз­ви­тку еко­но­мі­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції, ма­ють ва­же­лі впли­ву на роз­ви­ток кон­ку­рен­ції, де­мо­но­по­лі­за­цію, роз­ви­ток твор­чої ен­тро­пії в еко­но­мі­чній сфе­рі кра­ї­ни. При­ро­дно, що осо­бли­ве мі­сце на Фо­ру­мі бу­де від­ве­де­но дис­ку­сі­ям про нор­ма­тив­но-пра­во­ве се­ре­до­ви­ще, в яко­му ді­ють ві­тчи­зня­ні кре­ди­тів­ки. Клю­чо­ва ува­га уча­сни­ків зі­бра­н­ня бу­де зо­се­ре­дже­на на обго­во­рен­ні но­вої ре­да­кції про­е­кту За­ко­ну «Про кре­ди­тні спіл­ки», яка має на ме­ті: пе­ред­ба­чи­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні на­дій­ний ме­ха­нізм за­хи­сту та га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів чле­нів цих фі­нан­со­вих уста­нов; удо­ско­на­ли­ти си­сте­му дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня і на­гля­ду за ді­яль­ні­стю кре­ди­ті­вок шля­хом ство­ре­н­ня са­мо­ре­гу­лів­ної ор­га­ні­за­ції з упро­ва­дже­н­ням обов’яз­ко­во­сті уча­сті всіх спі­лок у ній. На Фо­ру­мі обго­во­рю­ва­ти­ме­ться про­бле­ма, що осо­бли­во ста­ла від­чу­тною з ли­пня ц.р., ко­ли кре­ди­тні спіл­ки, ви­ко­нав­ши ви­мо­ги По­да­тко­во­го ко­де­ксу, не бу­ли вне­се­ні до спи­ску не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій, і ста­ли пла­тни­ка­ми по­да­тку на при­бу­ток, що су­пе­ре­чить са­мій при­ро­ді цих фі­нан­со­вих уста­нов. Очі­ку­є­ться, що бу­де роз­гля­ну­то подаль­шу вза­є­мо­дію рин­ку з На­цком­фін­по­слуг, ін­ши­ми ре­гу­ля­то­ра­ми, між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми, спря­мо­ва­ну на вклю­че­н­ня у пе­ре­хі­дні умо­ви уго­ди про Єв­ро­асо­ці­а­цію по­ло­же­н­ня що­до тим­ча­со­во­го ви­клю­че­н­ня ви­мо­ги збіль­ши­ти до 5 млн. єв­ро ка­пі­тал кре­ди­тних спі­лок, впро­ва­дже­н­ня якої за­гро­жує си­сте­мі укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок. Пе­ред­ба­ча­є­ться та­кож, що уча­сни­ки Фо­ру­му ви­зна­чать шля­хи змі­цне­н­ня та роз­ви­тку по­зи­тив­но­го імі­джу кре­ди­ті­вок. Ши­ро­кий за­гал має ді­зна­ти­ся, що спіл­ки – пар­тне­ри гро­мад, во­ни про­во­дять бла­го­дій­ні, еко­ло­гі­чні, ми­сте­цькі, па­трі­о­ти­чні, спор­тив­ні за­хо­ди, під­три­му­ють іні­ці­а­ти­ви з енер­го­збе­ре­же­н­ня, зе­ле­но­го ту­ри­зму. Я впев­не­ний у то­му, що Фо­рум кре­ди­тних спі­лок ста­не ру­ші­єм роз­ви­тку кооперації в Укра­ї­ні. Зи­чу де­ле­га­там Фо­ру­му кре­ди­тним спі­лок подаль­шо­го роз­ви­тку в ті­сній спів­пра­ці з мі­сце­ви­ми гро­ма­да­ми, за­ра­ди яких во­ни пра­цю­ють, а чи­та­чам Ви­дав­ни­чо­го До­му «Укра­ї­на Бі­знес» — успі­хів у пі­знан­ні укра­їн­сько­го кре­ди­тно-ко­опе­ра­тив­но­го ру­ху, в усві­дом­лен­ні то­го, що він є по­ту­жним дже­ре­лом осо­би­сті­сної і су­спіль­ної вза­є­мо­до­по­мо­ги, са­мо­ор­га­ні­за­ції та са­мо­ре­а­лі­за­ції в ду­хов­но­му, економічному, куль­тур­но­му, про­фе­сій­но­му та со­ці­аль­но­му ви­мі­рах. ©

Оле­ксандр КРИВЕНКО, прес-се­кре­тар, член орг­ко­мі­те­ту Все­сві­тньо­го фе­сти­ва­лю укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Уча­сни­ки бри­фін­гу в Ки­є­ві (злі­ва на­пра­во): О. Кривенко, П. Ма­ков­ський, О. Мо­роз, В. Ро­ма­нюк, П. Ко­зи­нець

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.