Кредитна спілка «Вигода» — батьківщина й оберіг новітньої фі­нан­со­вої кооперації в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Від першої особи - Бе­сі­ду вів Оле­ксандр КРИВЕНКО

Не­що­дав­но кредитна спілка «Вигода» з м. Стрий, Львів­ської обла­сті, від­зна­чи­ла 25-річ­чя. Са­ме во­на за­по­ча­тку­ва­ла від­ро­дже­н­ня в Укра­ї­ні кре­ди­ті­вок і за­ли­ша­є­ться зраз­ко­вою уста­но­вою, що пра­цює ко­опе­ра­тив­но, здій­сню­ю­чи своє управ­лі­н­ня на де­мо­кра­ти­чних за­са­дах, дба­ю­чи про до­бро та фі­нан­со­ву про­сві­ту гро­ма­ди. Про істо­рію ство­ре­н­ня, роз­ви­тку та сьо­го­де­н­ня КС «Вигода» роз­по­від­ає один із її за­снов­ни­ків, а ни­ні го­ло­ва спо­сте­ре­жної ра­ди Пе­тро Ма­ков­ський.

У 1992 ро­ці збо­ри 13 пред­став­ни­ків Стрий­ської мі­ської ор­га­ні­за­ції То­ва­ри­ства «Про­сві­та» ви­рі­ши­ли, опи­ра­ю­чись на істо­рію, до­свід укра­їн­ців у сві­ті, ство­ри­ти стру­кту­ру еко­но­мі­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції «ма­лих» укра­їн­ців – фі­нан­со­вий ко­опе­ра­тив – кре­ди­тну спіл­ку «Вигода». Спо­ча­тку бра­ку­ва­ло пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня. За­ко­но­про­ект про кре­ди­тні спіл­ки про­йшов пер­ше чи­та­н­ня у Пар­ла­мен­ті і за­стряг там. Зго­дом, у ве­ре­сні 1993 ро­ку Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни бу­ло за­твер­дже­не Тим­ча­со­ве По­ло­же­н­ня про кре­ди­тні спіл­ки, що да­ло пра­во­ві під­ста­ви для роз­ви­тку та­ких но­вих рин­ко­вих фі­нан­со­вих ін­сти­ту­цій. По­при гі­пе­рін­фля­цію (10360%!) та важ­кі еко­но­мі­чні об­ста­ви­ни, гру­па ен­ту­зі­а­стів при­кла­да­ла чи­ма­ло зу­силь, щоб ідея еко­но­мі­чної спів­пра­ці зви­чай­них лю­дей да­ла пло­ди. Від­ро­дже­н­ня кре­ди­тних спі­лок як де­мо­кра­ти­чних фі­нан­со­вих уста­нов роз­по­ча­ло­ся із на­шої кре­ди­тів­ки, ви­ба­чте за та­ку не­скром­ність, де ми зав­жди на пер­ше мі­сце ста­ви­ли не гро­ші, а дух спів­пра­ці, ві­ру, на­дію, лю­бов. Ви­яв­ля­є­ться, що та­кі прі­о­ри­те­ти і ве­дуть до фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тів – на­ра­зі ми най­біль­ша кредитна спілка, фі­нан­со­ва ста­біль­на уста­но­ва із вла­сним ка­пі­та­лом, який на­бли­жа­є­ться до 50%! – Яке мі­сце по­сі­дає в еко­но­мі­ці м. Стрия та ре­гіо­ну кредитна спілка «Вигода»? – Що­ро­ку ми ви­да­є­мо до 10 000 кре­ди­тів. Не мен­ше 30% кре­ди­тно­го порт­фе­лю спіл­ки пра­цює на дрі­бно­го під­при­єм­ця, сі­мей­но­го фер­ме­ра, що ду­же ва­жли­во. У 2007 ро­ці у Львів­ській обла­сті ми за­по­ча­тку­ва­ли фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми енер­го­збе­ре­же­н­ня. Ко­ле­ктив КС «Вигода»

Сво­го ча­су «Вигода» ви­да­ва­ла по­над 60% всіх кре­ди­тів за ці­єю про­гра­мою. Впро­довж ро­ків ми успі­шно спів­пра­цю­є­мо з Львів­ською обла­сною ра­дою та ОДА, що до­зво­ляє ком­пен­су­ва­ти від­со­тки за на­ши­ми кре­ди­та­ми для сі­мей­них фер­ме­рів і дрі­бних с/г ви­ро­бни­ків та кре­ди­тів на енер­го­збе­ре­же­н­ня (з бю­дже­ту обла­сті по­зи­чаль­ни­кам ком­пен­со­ва­но май­же 5 млн. грн. від­со­тків). У нас 57 пра­ців­ни­ків і на рік спла­чу­є­мо рі­зних по­да­тків на су­му по­над 3,5 млн. грн. Ми ви­ко­ну­є­мо над­зви­чай­но ва­жли­ву фун­кцію в еко­но­мі­ці ре­гіо­ну – «ка­пі­ляр­ний» до­ступ до фі­нан­сів для лю­дей, які не є ці­ка­ви­ми для бан­ків, по­за­як бан­ків­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня є за­над­то до­ро­гим. По­при гор­ни­ло криз і ін­ших еко­но­мі­чних не­га­ра­здів, які пе­ре­жи­ває дер­жа­ва, ми вла­сною пра­кти­кою до­ве­ли свою ефе­ктив­ність і на­дій­ність: жо­дно­го ра­зу не при­пи­ня­ли кре­ди­ту­ва­ти, жо­дно­го ра­зу не по­гір­ши­ли умо­ви вкла­дни­кам і по­зи­чаль­ни­кам. – У на­дій­но­сті фі­нан­со­вої уста­но­ви є свої по­ка­зни­ки. Які во­ни у кре­ди­тів­ки «Вигода»? – Пер­ше – це люд­ський фа­ктор. На сьо­го­дні кіль­кість чле­нів і клі­єн­тів спіл­ки близь­ко 40 тис. і во­на по­стій­но зро­стає. Се­ред нас пе­ре­ва­жа­ють жін­ки – 68 %. 51 % ві­ком 40–60 ро­ків, а 25 % – 30 – 40 ро­ків. Дру­ге, – це фі­нан­со­вий фа­ктор. Акти­ви КС ста­нов­лять 60 млн. гри­вень, що свід­чить про до­ві­ру спіл­чан до уста­но­ви, адже їхні вла­сні за­оща­дже­н­ня ся­га­ють 34 млн. грн. Ка­пі­тал до­рів­нює 25 млн. грн., що є здо­ро­вим під­ґрун­тям подаль­шо­го роз­ви­тку ор­га­ні­за­ції та за­по­ру­кою на­дій­но­сті за­оща­джень чле­нів. – Не се­крет, що на­дій­ність фі­н­уста­но­ви ви­зна­чає її кредитна по­лі­ти­ка. Яка во­на у «Ви­го­ди»? – Ни­ні кре­ди­тний порт­фель ста­но­вить 53 млн. 600 тис. грн., в то­му чи­слі май­же 70 % кре­ди­тів ви­да­но на спо­жив­чі, а 30 % – на під­при­єм­ни­цькі ці­лі. Остан­ні, до ре­чі, ма­ють най­ниж­чі від­со­тки, бо «Вигода» під­три­мує під­при­єм­ців, осо­бли­во сіль­го­спви­ро­бни­ків і фер­ме­рів. Ми вті­лю­є­мо своє ро­зу­мі­н­ня роз­ви­тку се­ла – сі­мей­ні фер­ми, су­ча­сні те­хно­ло­гії та ко­о­пе­ра­ція. Зав­дя­ки актив­но­му про­сві­тни­цтву що­ро­ку збіль­шу­є­ться кіль­кість і су­ма кре­ди­тів, ви­да­них на ве­де­н­ня фер­мер­ських і осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дарств. Ті­шить нас те, що для ба­га­тьох фер­ме­рів «Вигода» ста­ла по-справ­жньо­му рі­дною фі­нан­со­вою уста­но­вою, яка спро­мо­жна у най­ко­ро­тший тер­мін за­до­воль­ни­ти по­тре­би у ре­сур­сах. В умо­вах не­ста­ло­сті фі­нан­со­во­го рин­ку й еко­но­мі­ки дер­жа­ви, ми, пред­став­ни­ки «ка­пі­ляр­ної» еко­но­мі­ки, се­ред тих, хто ва­го­мо впли­ває на еко­но­мі­чну ста­бі­лі­за­цію жи­т­тя гро­ма­дян Укра­ї­ни. – Який най­біль­ший кре­дит ви­да­ла спілка? – 1 млн. 200 тис. грн. на фер­мер­ську ді­яль­ність. За­га­лом що­мі­ся­чно ви­да­є­ться кре­ди­тів на су­му до 6 млн гри­вень. Тер­мін роз­гля­ду та ви­да­чі – 4–5 дні на під­при­єм­ни­цтво та 1 день на спо­жив­чі ці­лі. В се­ре­дньо­му що­ден­но «Вигода» ви­дає 25 кре­ди­тів на су­му 250 тис. грн. Вті­шає те, що ми вча­сно до­по­ма­га­є­мо ви­рі­шу­ва­ти жит­тє­ві про­бле­ми з при­дба­н­ня не­об­хі­дних ре­чей і то­ва­рів, за­сну­ва­н­ня і роз­ви­тку вла­сно­го бі­зне­су, фер­мер­ства, на­вча­н­ня ді­тей, при­дба­н­ня жи­тла то­що, чим вті­лю­є­мо ви­слів «Свій до сво­го по своє». – Які на­прям­ки по­лі­ти­ки ло­яль­но­сті існу­ють у КС «Вигода»? – У нас діє си­сте­ма зни­жок для ре­тель­них по­зи­чаль­ни­ків, ба­га­то­ді­тних сі­мей та ін­ва­лі­дів 1 та 2 гру­пи. У 2016 ро­ці за­про­ва­дже­на зниж­ка для уча­сни­ків АТО та чле­нів їхніх ро­дин – це на­ша по­дя­ка му­жнім лю­дям, які ста­ли на сто­ро­жі ми­ру в Укра­ї­ні. – Кре­ди­ту­ва­н­ня – ді­яль­ність, пов’яза­на з ри­зи­ка­ми. По­ді­лі­ться се­кре­та­ми, як вда­є­ться їх змен­ши­ти до без­пе­чно­го рів­ня? – Та­єм­ниць не­має. Всі кре­ди­ти ви­да­ю­ться під за­без­пе­че­н­ня – за­ста­ву май­на, або по­ру­ку за на­яв­но­сті до­хо­ду. Спілка ре­тель­но сте­жить за ці­льо­вим ви­ко­ри­ста­н­ням кре­ди­тів і вча­сним їх по­вер­не­н­ням. У нас ефе­ктив­но діє кре­ди­тний ко­мі­тет, який від­по­від­ає за кре­ди­тну по­лі­ти­ку спіл­ки, по­го­джує кре­ди­ти, здій­снює мо­ні­то­ринг і кон­троль за спла­тою ко­штів. То­му за­бор­го­ва­ність ста­но­вить мен­ше 3 % до кре­ди­тно­го порт­фе­лю спіл­ки і це ду­же хо­ро­ший по­ка­зник. – Кредитна спілка «Вигода» пра­цює не ли­ше в Стрию. Як фор­му­є­ться її ме­ре­жа? – Ми зав­жди пра­гне­мо на­бли­жа­ти об­слу­го­ву­ва­н­ня чле­нів до мі­сця їх про­жи­ва­н­ня, то­му фі­лії є май­же в ко­жно­му ра­йон­но­му цен­трі Львів­щи­ни, а одна – у м. Бе­ре­жа­ни, Тер­но­піль­ській обла­сті. – Як скла­да­ю­ться сто­сун­ки з вла­дни­ми ін­сти­ту­ці­я­ми? – Про­ду­ктив­но. КС «Вигода» – ба­га­то­рі­чний пар­тнер Львів­ської обла­сної ра­ди та ЛОДА у ре­а­лі­за­ції про­гра­ми з енер­го­за­без­пе­че­н­ня та під­трим­ки АПК. Ду­маю, що на­ші пер­спе­кти­ви спів­пра­ці з об’єд­на­ни­ми те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми є ду­же ці­ка­ви­ми, бо вла­сне ми ді­є­мо як мі­сце­ва фі­нан­со­ва ін­сти­ту­ція, що ма­ла би за­без­пе­чи­ти ком­плекс фі­нан­со­вих по­слуг для цих гро­мад. Но­вий за­кон про кре­ди­тні спіл­ки, вне­се­ний до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, роз­ши­рює ці мо­жли­во­сті на­шо­го слу­жі­н­ня, бо до­зво­ляє збіль­ши­ти член­ство че­рез за­лу­че­н­ня юри­ди­чних осіб – ма­лих під­при­єм­ців, гро­мад­ських, бла­го­дій­них і ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій, а та­кож роз­ши­ри­ти спектр фі­нан­со­вих по­слуг. Ми ма­є­мо пе­ре­тво­ри­ти­ся на спіл­ку мі­сце­вих фі­нан­сів так са­мо, як у роз­ви­не­них єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. – Про со­ці­аль­ну актив­ність «Ви­го­ди» ві­до­мо ба­га­то. Фонд гро­мад «Рі­дня», фі­нан­со­ва про­сві­та то­що та зре­штою ідея Все­сві­тньо­го фе­сти­ва­лю укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок на­ле­жить вам. Роз­ка­жіть де­таль­ні­ше про цю ді­яль­ність. Ді­яль­ність по­бу­до­ва­на на ко­опе­ра­тив­них цін­но­стях, адже ми є фі­нан­со­вим ко­опе­ра­ти­вом, а це мо­раль­ні цін­но­сті: че­сність, від­кри­тість, від­по­від­аль­ність пе­ред су­спіль­ством, тур­бо­та про лю­ди­ну. Одним із прин­ци­пів кооперації є тур­бо­та про гро­ма­ди – дба­ти за ста­лість їхньо­го роз­ви­тку. То­му ство­ре­н­ня та під­трим­ка ді­яль­но­сті фон­ду гро­мад «Рі­дня», ко­опе­ра­ти­ву здо­ро­во­го хар­чу­ва­н­ня «Ві­ра», ро­бо­та над не­дер­жав­ним пен­сій­ним фон­дом, про­ве­де­н­ня ком­пле­ксу за­хо­дів у рам­ках I і II-го Все­сві­тньо­го фе­сти­ва­лю укра­їн­ських кре­ди­тних спі­лок для нас є ор­га­ні­чним і ва­жли­вим слу­жі­н­ням. Один із ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні Сер­гій Кем­ський, з яким ме­не до­ля зве­ла вір­ту­аль­но ще до Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті у 2013 ро­ці, по­про­сив да­ва­ти свої до­пи­си на йо­го сайт про ко­о­пе­ра­цію, який Сер­гій вів на до­бро­чин­них за­са­дах. На моє пи­та­н­ня про йо­го мо­ти­ва­цію, від­по­вів: че­рез ко­опе­ра­тив­ні фор­ми еко­но­мі­чної са­мо­ор­га­ні­за­ції зви­чай­них лю­дей по­бу­до­ва­на зна­чна ча­сти­на еко­но­мі­ки ци­ві­лі­зо­ва­них на­цій, а то­му це ду­же по­трі­бно для мо­го на­ро­ду. Я ро­блю те, що в мо­їх си­лах, що­би ці зна­н­ня отри­ма­ли яко­мо­га біль­ше на­ших гро­ма­дян. Зи­чу кре­ди­тів­ці «Вигода» і на­да­лі за­ли­ша­ти­ся на­дій­ним успі­шним пар­тне­ром, який змо­же за­про­по­ну­ва­ти ши­ро­кий спектр фі­нан­со­вих по­слуг спіл­ча­нам! ©

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.