При­ва­ти­за­ція обл­енер­го — спро­ба но­мер п’ять

Ukraine Business Review - - Україна енергетична - Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СТЕПАНОВ-БАЧИНСЬКИЙ, Шеф-ре­да­ктор

За­раз нам тре­ба здо­ла­ти ко­ру­пцію на дер­жав­них під­при­єм­ствах, то­му що 3,5 тис. держ­під­при­ємств зге­не­ру­ва­ли на сьо­го­дні 87 млрд грн зби­тків, – по­ві­до­мив Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман. Ті під­при­єм­ства, які не по­трі­бні дер­жа­ві, ма­ють бу­ти про­да­ні, у то­му чи­слі і на еле­ктрон­них ау­кціо­нах. Він,та­кож, від­мі­тив, що в ре­зуль­та­ті про­да­жу, на під­при­єм­ство при­йде но­вий вла­сник, який ство­рить но­ві ро­бо­чі мі­сця і при­тя­гне но­ві те­хно­ло­гії.

Фонд дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни ого­ло­сив про по­ча­ток про­ве­де­н­ня ау­кціо­нів з під­ви­ще­н­ням ці­ни з про­да­жу па­ке­тів акцій во­сьми енер­го­ком­па­ній. У Фон­ді дер­жмай­на окре­сли­ли основ­ні ці­лі та ме­ха­ні­зми про­да­жу 25% акцій п’яти обл­енер­го та трьох ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній. У будь-якій дер­жа­ві еле­ктро­енер­ге­ти­ка є одні­єю з клю­чо­вих обла­стей, ефе­ктив­на ді­яль­ність якої слу­жить га­ран­ті­єю ста­біль­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня усі­єї еко­но­мі­чної си­сте­ми. То­му ціл­ком зро­зумі­ло, чо­му пи­та­н­ня роз­дер­жав­ле­н­ня еле­ктро­енер­ге­ти­чно­го се­кто­ра Укра­ї­ни при­дба­ло осо­бли­ву акту­аль­ність. По­я­ва ефе­ктив­но­го вла­сни­ка в цій га­лу­зі по­вин­на да­ти по­штовх до но­вім рин­ко­вим пе­ре­тво­ре­н­ням в ній, да­ти зна­чні гро­шо­ві над­хо­дже­н­ня до Держ­бю­дже­ту за ра­ху­нок при­ва­ти­за­ції енер­го­ком­па­ній. Во­на пе­ред­ба­чає роз­ді­ле­н­ня на енер­го­ге­не­ру­ю­чі і енер­го­по­став­ля­ю­чі ком­па­нії. По­тен­цій­ним по­ку­пцям, зокре­ма, про­по­ну­ва­ти­му­ться держ­па­ке­ти ПАТ «Оде­са­о­бл­енер­го» («Укра­їн­ська бір­жа»), «До­не­цько­бл­енер­го» (ФБ «ІННЕКС»), «Су­ми­о­бл­енер­го» (ФБ «Пер­спе­кти­ва»), «ДТЕК «Дні­про­обл­енер­го» (КМФБ), «Ки­ї­в­енер­го» (ФБ ПФТС), а та­кож «ДТЕК «За­хі­д­енер­го» (ФБ ПФТС), «Дон­бас­енер­го» (УМВБ) та «ДТЕК «Дні­про­енер­го» (КМФБ). За­галь­на су­ма під­го­тов­ле­них до при­ва­ти­за­ції акцій скла­дає бі­ля 130, 6 млн.$. Бір­жо­ві тор­ги ци­ми держ­па­ке­та­ми за­пла­но­ва­ні на се­ре­ди­ну сер­пня. Як по­ві­до­мив За­сту­пник Го­ло­ви ФДМУ Юрій НІКІТІН, що Фонд пра­гне до­сяг­ти по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки у при­ва­ти­за­ції. Ні­хто не зні­мав з ФДМУ зав­да­н­ня на­пов­не­н­ня бю­дже­ту ко­шта­ми від при­ва­ти­за­ції і ні­хто не від­мі­няв Ме­мо­ран­дум з МВФ, де при­ва­ти­за­ція є одні­єю з го­лов­них умов спів­ро­бі­тни­цтва між­на­ро­дно­го до­но­ра з Укра­ї­ною. Так са­мо ні­хто не від­мі­няв По­ста­но­ву КМУ №217 від 15 трав­ня 2015 ро­ку, якою окре­сле­но пе­ре­лік об’єктів при­ва­ти­за­ції. І вре­шті, Фонд ста­вить

пе­ред со­бою зав­да­н­ня – до­ся­гне­н­ня со­ці­аль­но­го ефе­кту при­ва­ти­за­ції, тоб­то за­лу­че­н­ня при­ва­тних ін­ве­сти­цій для роз­ви­тку під­при­ємств. У про­да­жу обл­енер­го одно­зна­чно біль­ше плю­сів. Тим біль­ше, що во­ни, згі­дно з рі­ше­н­ня­ми Уря­ду, вже не є стра­те­гі­чни­ми об’єкта­ми. Дер­жа­ва не має ні на­ле­жно­го кор­по­ра­тив­но­го кон­тро­лю, во­ло­ді­ю­чи ци­ми па­ке­та­ми, ні ди­ві­ден­дів. Су­мар­на по­ча­тко­ва вар­тість цих па­ке­тів ста­но­вить 4,1 млрд. грн. Та­ких ди­ві­ден­дів дер­жа­ва ні­ко­ли не до­че­ка­є­ться, не ма­ю­чи при цьо­му ко­штів на мі­льяр­дні ін­ве­сту­ва­н­ня в мо­дер­ні­за­цію, не­об­хі­дні цим ком­па­ні­ям, як по­ві­тря. Тим ча­сом під­при­єм­ства вже по­над де­сять ро­ків пе­ре­бу­ва­ють у ста­ту­сі при­ва­ти­зо­ва­них. Во­дно­час, про­дав­ши ці па­ке­ти, дер­жа­ва за­ли­шає кон­троль за їхньою ді­яль­ні­стю. Бо є НКРЕКП – ре­гу­ля­тор рин­ку енер­ге­ти­ки, який, вла­сне, і ре­гу­лює цю ді­яль­ність, не­за­ле­жно від фор­ми вла­сно­сті. Однак одра­зу ж пі­сля ого­ло­ше­н­ня тор­гів до Фон­ду ста­ли звер­та­ти­ся порт­фель­ні ін­ве­сто­ри з пи­та­н­ня­ми що­до ку­пів­лі цих акцій. Во­ни одно­зна­чно ви­вча­ють умо­ви про­да­жу не про­сто з ці­ка­во­сті. Зві­сно, ін­те­рес ін­ве­сто­рів пі­ді­грі­ває ще й дов­го­о­чі­ку­ва­ний RAB-та­риф, який дасть їм ро­зу­мі­н­ня, яким чи­ном і в які тер­мі­ни во­ни змо­жуть по­вер­ну­ти свої ін­ве­сти­ції. Дер­жа­ва, хо­че­мо ба­чи­ти на цих ау­кціо­нах яко­мо­га біль­ше ін­ве­сто­рів, у то­му чи­слі й ЄБРР, і ста­вить ам­бі­тні пла­ни, іна­кше ні­ко­ли не за­вер­ши­ться про­цес, який роз­по­чав­ся май­же 26 ро­ків то­му». Час для мас­шта­бної при­ва­ти­за­ції, з то­чки зо­ру ці­ни, – не най­вда­лі­ший: укра­їн­ські акти­ви тіль­ки за­раз при­пи­ни­ли де­шев­ша­ти. Во­дно­час при­ва­ти­за­ція є одні­єю з ви­мог МВФ. Крім то­го, з то­чки зо­ру під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті кра­ї­ни, на­пов­не­н­ня держ­бю­дже­ту для про­ве­де­н­ня ре­форм і під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті еко­но­мі­ки за ра­ху­нок ско­ро­че­н­ня до­лі дер­жав­ної уча­сті – для усьо­го цьо­го ма­со­ву при­ва­ти­за­цію ні­ко­ли не пі­зно по­ча­ти, – вва­жає ке­рів­ний пар­тнер ін­вес­тком­па­нії «Ка­пі­тал Таймс» Эрик На­йман. З одно­го бо­ку, стар­то­ві ці­ни на усі під­кон­троль­ні ДТЭК ком­па­нії ви­гля­да­ють до­сить низь­ки­ми. З ін­шо­го – ці мі­но­ри­тар­ні па­ке­ти ДТЭКу не по­трі­бні, оскіль­ки во­ни ні­чо­го для ньо­го не мі­ня­ють. Успіх бір­жо­вих ау­кціо­нів з про­да­жу бло­ку­ю­чих па­ке­тів акцій (25%) 8 ком­па­ній (обл­енер­го), що енер­го­за­без­пе­чу­ють, і енер­го­ге­не­ру­ю­чих ком­па­ній мо­же бу­ти обме­же­ний ли­ше де­яки­ми об’єкта­ми, вва­жа­ють опи­та­ні агент­ством «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» ін­ве­сти­цій­ні екс­пер­ти. До то­го ж в хол­дин­гу ве­ли­че­зні за­бор­го­ва­но­сті пе­ред кре­ди­то­ра­ми, че­рез що йо­му до­ве­ло­ся про­ве­сти ре­стру­кту­ри­за­цію зо­бов’язань», – про­ко­мен­ту­вав екс­перт. Ке­рів­ник ана­лі­ти­чно­го від­ді­лу ін­вес­тком­па­нії «Кон­корд Ка­пі­тал» Оле­ксандр Па­ра­щий уто­чнив, що з 8 ви­став­ле­них на ау­кціон ком­па­ній, – 5 пов­ні­стю кон­тро­лю­ю­ться енер­го­хол­дин­гом «ДТЭК». В той же час ін­те­рес хол­дин­гу до ви­ку­пу до­да­тко­вих акцій пе­ред­ба­чи­ти скла­дно. Істо­рія при­ва­ти­за­ції укра­їн­ської енер­ге­ти­ки свід­чить, що за­твер­дже­н­ня гла­ви при­ва­ти­за­цій­но­го ві­дом­ства, м’яко ка­жу­чи, лу­ка­ві. По­ча­ло­ся роз­дер­жав­ле­н­ня в укра­їн­ській еле­ктро­енер­ге­ти­ці з Ука­зу Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни «Про стру­ктур­ну пе­ре­бу­до­ву в еле­ктро­енер­ге­ти­чно­му ком­пле­ксі Укра­ї­ни» від 4.04.1995 р. Від­по­від­но до ньо­го при актив­но­му спри­ян­ні між­на­ро­дних кон­суль­тан­тів бу­ла про­ве­де­на стру­ктур­на ре­фор­ма в енер­ге­ти­ці. Про­ект пе­ре­бу­до­ви енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу за за­мов­ле­н­ням Все­сві­тньо­го бан­ку роз­ро­би­ла аме­ри­кан­ська фір­ма «Пат Файер энд Бар­вет». У йо­го осно­ву бу­ла по­кла­де­на мо­дель енер­ге­ти­чно­го рин­ку, яка фун­кціо­нує у Ве­ли­ко­бри­та­нії.

НЕВДАЧІ ПРОДАЖІВ З 1998 РО­КУ

Пер­ший про­даж па­ке­ту акцій дер­жав­ної акціо­нер­ної енер­ге­ти­чної ком­па­нії (ГАЭК) від­був­ся ще в ли­сто­па­ді 1996 р. На не­ко­мер­цій­но­му кон­кур­сі бу­ли за­про­по­но­ва­ні 12% акцій ГАЕК «Жи­то­ми­ро­блэнер­го». Акції ви­ку­пив тру­до­вий ко­ле­ктив під­при­єм­ства, здій­снив­ши опла­ту при­ва­ти­за­цій­ни­ми май­но­ви­ми сер­ти­фі­ка­та­ми. Пра­кти­чно від­ра­зу ж по­ча­ли­ся спо­ри між Фон­дом дер­жмай­на і Мі­н­енер­го. Якщо енер­ге­ти­ки від­да­ва­ли пе­ре­ва­гу не­ко­мер­цій­ним кон­кур­сам з упо­ром на ін­ве­сти­цій­ні зо­бов’яза­н­ня, то ФДМУ на­по­ля­гав на про­ве­ден­ні ко­мер­цій­них кон­кур­сів, що до­зво­ля­ли швид­ше при­тя­гну­ти за­со­би до бю­дже­ту. У лю­то­му 1998 р. з 9 ви­став­ле­них на про­даж на не­ко­мер­цій­ні кон­кур­си ком­па­ній бу­ли про­да­ні па­ке­ти акцій тіль­ки 2, при­чо­му са­мих не­ве­ли­ких – «Кі­ро­во­гра­до­бл­енер­го» (20%) і «Тер­но­по­льо­бл­енер­го» (20%). При цьо­му бю­джет не отри­мав від цьо­го ні­чо­го. За «Кі­ро­во­гра­до­бл­енер­го» по­ку­пець акцій не став пла­ти­ти гро­ші, а про­вів вза­є­мо­за­лік з Опто­вим енер­го­рин­ком на су­му 3,5 млн. грн. За «Тер­но­по­льо­бл­енер­го» ФДМУ вза­га­лі мав від­бу­ти­ся суд з пе­ре­мож­цем кон­кур­су, оскіль­ки йо­го но­ві вла­сни­ки не до­три­му­ва­ли­ся тер­мі­нів вне­се­н­ня ін­ве­сти­цій. До ре­чі, за 20% па­кет акцій «Тер­но­по­льо­бл­енер­го», за­про­по­ну­ва­ли най­біль­шу ці­ну – 1,65 но­мі­на­ла. 27 трав­ня 1998 р. бу­ло ого­ло­ше­но від­ра­зу 7 кон­кур­сів з про­да­жу па­ке­тів акцій роз­по­діль­них енер­го­ком­па­ній: «Чер­ні­гі­во­бл­енер­го» (35%), «Су­ми­о­бл­енер­го» (36%), «При­кар­па­т­тя­о­бл­енер­го» (35%), «Лу­ган­сько­бл­енер­го» (35%), «Пол­та­ва­о­бл­енер­го» (36%), «Льві­во­бл­енер­го» (35%), «Оде­са­о­бл­енер­го» (35%). Ха­ра­ктер­но, що пе­ре­мож­ця­ми кон­кур­сів з пер­ших 5 обл­енер­го ста­ли фі­нан­со­ві по­се­ре­дни­ки, які не ма­ють ані­най­мен­шо­го від­но­ше­н­ня до еле­ктро­енер­ге­ти­чної га­лу­зі. В ре­зуль­та­ті від тих, що від­бу­ли­ся 9 ко­мер­цій­них кон­кур­сів бу­ло отри­ма­но близь­ко 192 млн. грн. На ви­мо­гу Мі­н­енер­го Ка­бмін у ли­пні 1998 р. прийняв про­то­коль­не рі­ше­н­ня про при­зу­пи­не­н­ня при­ва­ти­за­ції енер­го­під­при­ємств. Про­те, ФДМУ про­дов­жив кон­кур­си з «Ми­ко­ла­ї­во­бл­енер­го» і «Чер­нів­ці­о­бл­енер­го», по­си­ла­ю­чись на те, що во­ни бу­ли ого­ло­ше­ні до цьо­го рі­ше­н­ня. Всьо­го упро­довж 1998 ро­ку на кон­кур­сах Фон­дом дер­жав­но­го май­на Укра­ї­ни бу­ли про­да­ні па­ке­ти акцій 9 з 27 енер­го­ком­па­ній. Пер­ші кро­ки в при­ва­ти­за­ції енер­го­се­кто­ра в Укра­ї­ні по­ка­за­ли не­ефе­ктив­ність при­ва­ти­за­ції енер­го­ком­па­ній шля­хом про­да­жу не­ве­ли­ких па­ке­тів акцій на не­ко­мер­цій­них кон­кур­сах. Та­ким чи­ном, до 2000 р. одним із прі­о­ри­те­тних зав­дань при­ва­ти­за­цій­но­го про­це­су в енер­ге­ти­ці Укра­ї­ни ста­ло за­лу­че­н­ня стра­те­гі­чно­го ін­ве­сто­ра, на яко­го по­кла­да­ли­ся на­дії по оздо­ров­лен­ню еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в га­лу­зі. Усі на­зва­ні ви­ще чин­ни­ки зро­би­ли не­га­тив­ний вплив на ці­ну па­ке­тів акцій енер­го­ком­па­ній, що про­да­ва­ли­ся. Во­на ви­яви­ла­ся ниж­ча пе­ред­ба­чу­ва­ною май­же на 100 млн. до­ла­рів США. При­ва­ти­за­ція обл­енер­го пе­ре­кон­ли­во по­ка­за­ла, що дій­сній кон­ку­рен­ції на­ціо­наль­но­го і іно­зем­но­го ка­пі­та­лів на єди­но­му при­ва­ти­за­цій­но­му рин­ку Укра­ї­ни на сьо­го­дні про­сто не існує. Але окрім ньо­го про­сто не існує ле­галь­но­го на­ціо­наль­но­го ка­пі­та­лу в об’ємах, по­рів­нян­них з іно­зем­ним. Ви­ни­кла ре­аль­на не­без­пе­ка то­го, що про­ми­сло­ві гі­ган­ти, і, зокре­ма, енер­ге­ти­ка, мо­жуть пов­ні­стю пе­ре­йти під кон­троль іно­зем­но­го ка­пі­та­лу. Крім то­го, ста­ло зро­зумі­лим, що про­да­ти усі енер­го­ком­па­нії тіль­ки за­хі­дним ін­ве­сто­рам не вда­сться. По­ба­чи­мо, як здій­сни­ться спро­ба но­мер п’ять!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.