ВІТАЄМО З 26-Ю РІЧНИЦЕЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Цей зна­мен­ний день утвер­дже­н­ня де­мо­кра­тії на­шо­го на­ро­ду став по­во­ро­тною по­ді­єю істо­рії. Да­та 24 сер­пня 1991 на­зав­жди змі­ни­ла дум­ки та по­гля­ди лю­дей, які пра­гну­ли сво­бо­ди та незалежності, ста­ла мо­гу­тнім сти­му­лом для на­пру­же­ної пра­ці за­ра­ди кра­що­го май­бу­тньо­го, ми­ру та до­бро­бу­ту. Ми ство­рю­є­мо но­ві­тню укра­їн­ську дер­жа­ву, вті­лю­є­мо в ре­аль­ність одві­чну мрію на­шо­го на­ро­ду – бу­ти не­за­ле­жним і віль­ним у сво­їх по­гля­дах та пе­ре­ко­на­н­нях. Це ве­ли­ка честь і від­по­від­аль­ність пе­ред вла­сним сум­лі­н­ням і май­бу­тні­ми по­ко­лі­н­ня­ми. Не ли­ше ви­ши­ван­кою, кон­кур­са­ми на­ро­дних пі­сень, на­віть не шкіль­ни­ми тво­ра­ми про мо­ву ка­ли­но­ву і пі­сню со­лов’їну – не тіль­ки цим фор­му­є­ться силь­ний на­род і дій­сно не­за­ле­жна кра­ї­на. Укра­ї­на – це всі ми, зі сво­ї­ми тур­бо­та­ми, орі­єн­ти­ра­ми, пе­ре­мо­га­ми та нев­да­ча­ми. Не­за­ле­жність кра­ї­ни – це і на­ша осо­би­ста не­за­ле­жність, від­чу­т­тя вла­сної са­мо­по­ва­ги, мо­жли­вість ре­а­лі­зу­ва­ти свої зді­бно­сті, ре­а­лі­зо­ву­ва­ти мрії, а та­кож мо­жли­во­сті для то­го, щоб са­мим бу­ду­ва­ти роз­ви­не­не за­без­пе­че­не гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. Іна­кше на­род не змо­же бу­ти по-справ­жньо­му віль­ним і не­за­ле­жним. За­по­ру­ка дер­жа­во­твор­чо­го успі­ху — у зла­го­ді, від­по­від­аль­но­сті, в об’єд­нан­ні зу­силь ко­жно­го укра­їн­ця — міль­йо­нів гро­ма­дян віль­ної і не­за­ле­жної кра­ї­ни. Ми зда­тні змі­цни­ти си­лу і сла­ву України. День незалежності – не ли­ше дер­жав­не свя­то, але й осо­би­сте свя­то ко­жно­го з нас. Бо ли­ше у са­мо­до­ста­тно­сті та до­ста­тку ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на по­ля­гає си­ла і не­за­ле­жність дер­жа­ви. І про це вар­то пам’ята­ти. А ще тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що са­ме від на­шої ді­яль­но­сті, спосо­бу жи­т­тя, ми­сле­н­ня, від­по­від­аль­но­сті пе­ред ко­ле­кти­вом, су­спіль­ством за­ле­жить якою бу­де Укра­ї­на. Ви­дав­ни­чий Дім «Укра­ї­на Бі­знес» щи­ро ві­тає пар­тне­рів, ко­лег, чи­та­чів із 26-ю річницею Незалежності України. Ми ба­га­то ува­ги при­ді­ли­ли роз­ви­тко­ві ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су, ви­хо­ду на­ших пар­тне­рів на сві­то­вий ри­нок, ми на­да­ли по­ту­жну ін­фор­ма­цій­ну під­трим­ку укра­їн­ській екс­по­зи­ції на Все­сві­тній ви­став­ці ЕКСПО-2017 «Енер­гія май­бу­тньо­го» в Аста­ні. пе­ре­мо­гам та успі­хам усіх, хто був з на­ми на сто­рін­ках ви­дань. Про­по­ну­є­мо спе­ці­аль­ний дай­джест най­ці­ка­ві­ших ма­те­рі­а­лів, які ста­ли по­ка­зо­ви­ми для рей­тин­гу України, сту­пе­ню ви­со­кої до­ві­ри ді­яль­но­сті Ви­дав­ни­чо­го До­му «Укра­ї­на Бі­знес». Не­хай мир і зла­го­да па­ну­ють у на­шо­му спіль­но­му до­мі, а ко­жен день до­дає нам енер­гії, на­сна­ги і впев­не­но­сті у зав­тра­шньо­му дні!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.