Ста­біль­ність фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ста­біль­ність фі­нан­со­вої си­сте­ми дер­жа­ви, її ефе­ктив­ність і пла­то­спро­мо­жність, мо­бі­лі­за­ція та пе­ре­роз­по­діл фі­нан­со­вих ре­сур­сів, у то­му чи­слі, за­ле­жать і від роз­ви­тку фі­нан­со­во­го рин­ку. Ни­ні ри­нок не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг в Укра­ї­ні є жит­тє­во не­об­хі­дною ча­сти­ною су­ча­сної рин­ко­вої економіки та ва­жли­вим еле­мен­том рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг.

У по­рів­нян­ні з 2015 ро­ком за­галь­на кіль­кість фі­нан­со­вих уста­нов у 2016 ро­ці змен­ши­лась на 5,1% (або на 114 уста­нов). Вці­ло­му за 2016 рік до Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов бу­ло вклю­че­но 245 не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих уста­нов, а ви­клю­че­но 359 (як за іні­ці­а­ти­ви вла­сни­ків фі­нан­со­вих уста­нов, так і як ре­зуль­тат здій­сне­н­ня На­цком­фін­по­слуг за­хо­дів що­до очи­ще­н­ня рин­ку від не­пла­то­спро­мо­жних та не­до­бро­со­ві­сних уча­сни­ків). Об­ся­ги не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг у 2016 ро­ці за­га­лом ма­ли тен­ден­ції ро­сту зна­чні об­ся­ги фі­нан­со­вих по­слуг на­да­ні фі­нан­со­ви­ми ком­па­ні­я­ми, що ста­но­вить 123,8 млрд.грн. (+63% у по­рів­нян­ні з 2015 ро­ком) та стра­хо­ви­ми ком­па­ні­я­ми – 35,2 млрд. грн ва­ло­вих стра­хо­вих пре­мій (+18,3% від­по­від­но). Пен­сій­ні вне­ски ста­но­ви­ли 1,9 млрд.грн., та зро­сли на 0,4% у по­рів­нян­ні з 2015 ро­ком, кре­ди­ту­ва­н­ня юри­ди­чни­ми осо­ба­ми пу­блі­чно­го пра­ва ста­но­ви­ло 6,5 млрд.грн. (+167,5% від­по­від­но). Ви­хо­дя­чи із по­то­чної си­ту­а­ції на рин­ку не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг та зав­дань, ви­зна­че­них Стра­те­гі­єю ста­ло­го роз­ви­тку

«Укра­ї­на – 2020», Се­ре­дньо­стро­ко­вим пла­ном прі­о­ри­те­тних дій Уря­ду до 2020 ро­ку, Ком­пле­ксною про­гра­мою роз­ви­тку фі­нан­со­во­го се­кто­ру України до 2020 ро­ку, у Стра­те­гі­чно­му пла­ні ді­яль­но­сті На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг, як го­лов­но­го роз­по­ря­дни­ка бю­дже­тних ко­штів на 2018 – 2020 ро­ки, ви­зна­че­но та­кі ці­лі, за яки­ми бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти­ся зав­да­н­ня для розв’яза­н­ня си­стем­них про­блем на рин­ку не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг та ство­ре­н­ня умов для їх ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня: Стра­те­гі­чна ціль 1. Де­ре­гу­ля­ція на рин­ках не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг та спро­ще­н­ня ре­гу­ля­тор­но­го се­ре­до­ви­ща шля­хом на­бли­же­н­ня до єв­ро­пей­ських та між­на­ро­дних стан­дар­тів ре­гу­лю­ва­н­ня й на­гля­ду. Стра­те­гі­чна ціль 2. Удо­ско­на­ле­н­ня ді­яль­но­сті ре­гу­ля­то­ра та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті дер­жав­но­го на­гля­ду. Стра­те­гі­чна ціль 3. За­хист ін­те­ре­сів спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг та від­нов­ле­н­ня до­ві­ри до рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг. Стра­те­гі­чна ціль 4. Ство­ре­н­ня спри­я­тли­вих умов для змі­цне­н­ня та ста­ло­го роз­ви­тку рин­ків не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих по­слуг, зда­тних за­без­пе­чу­ва­ти еко­но­мі­ку не­об­хі­дни­ми фі­нан­со­ви­ми ре­сур­са­ми, за­до­воль­ня­ти по­тре­би спо­жи­ва­чів у які­сних фі­нан­со­вих по­слу­гах. За ко­жною стра­те­гі­чною ці­л­лю ви­зна­че­но за­хо­ди для їх до­ся­гне­н­ня, кін­це­вий тер­мін ви­ко­на­н­ня та по­тре­ба у фі­нан­су­ван­ні на від­по­від­ні пе­рі­о­ди, а та­кож най­ме­ну­ва­н­ня по­ка­зни­ків ре­зуль­та­ту за ко­жною стра­те­гі­чною ці­л­лю. То­му, за­про­по­но­ва­ний до Ва­шої ува­ги Звіт про ді­яль­ність На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг за 2016 рік про­по­ную роз­ці­ню­ва­ти як від­прав­ну то­чку для подаль­шо­го здій­сне­н­ня ре­форм, а на­сту­пні по­зи­тив­ні змі­ни в по­ка­зни­ках роз­ви­тку рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг – як на­дій­ні мар­ке­ри їх ефе­ктив­но­сті.

Ігор Па­шко, Го­ло­ва На­ціо­наль­ної ко­мі­сії, що здій­сьнює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.