Ефе­ктив­на бан­ків­ська си­сте­ма — за­по­ру­ка еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Без ефе­ктив­ної бан­ків­ської си­сте­ми при­ско­ре­н­ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня не­мо­жли­ве. Щоб на­здо­гна­ти на­віть най­ближ­чих су­сі­дів нам по­трі­бно зро­ста­ти хо­ча би на 5-8% на рік про­гя­гом двох де­ся­ти­літь. Для цьо­го Укра­ї­на по­вин­на ма­ти вла­сний план роз­ви­тку на най­ближ­чі 5-7 ро­ків в ко­жній із га­лу­зей та ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти най­кра­щий між­на­ро­дний до­свід.

Пра­виль­но на­ла­што­ва­ний фі­нан­со­вий се­ктор та де­ше­ве кре­ди­ту­ва­н­ня мо­жна впев­не­но вклю­чи­ти до першої п’ятір­ки ба­зо­вих фа­кто­рів успі­ху будь-якої кра­ї­ни. Ін­ши­ми сло­ва­ми, від здо­ров’я бан­ків так чи іна­кше за­ле­жить до­бро­бут усіх гро­ма­дян України. Ми по­вин­ні кар­ди­наль­но змі­ни­ти еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку на актив­ну про­укра­їн­ську. Не­об­хі­дно на­ла­шту­ва­ти ді­яль­ність усіх ор­га­нів вла­ди на під­трим­ку еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та змі­ну стру­кту­ри економіки у на­прям­ку ви­со­ких те­хно­ло­гій та біль­шої до­да­ної вар­то­сті. По­єд­на­н­ня ефе­ктив­ної гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку із уря­до­ви­ми про­гра­ма­ми сти­му­лю­ва­ти­муть ви­ро­бни­цтва із ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Але для цьо­го не­об­хі­дно при­ско­ри­ти фор­му­ва­н­ня роз­га­лу­же­ної си­сте­ми ін­сти­ту­тів

роз­ви­тку. Са­ме во­на має бу­ти ка­на­лом до­не­се­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту, про­ду­ктив­ної емі­сії НБУ та між­на­ро­дних до­но­рів на­пря­му до ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка з мі­ні­маль­ним впли­вом на рі­вень ін­фля­ції. Ми­ну­ло­го ро­ку ми ухва­ли­ли за­кон про Ек­спорт­но-кре­ди­тне агент­ство спіль­но з Мі­ні­стер­ством еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку вже роз­по­ча­ло під­го­тов­чу ро­бо­ту, до якої за­лу­ча­ться між­на­ро­дні екс­пер­ти, які бра­ли участь у ство­рен­ні та­ких ін­сти­ту­тів у рі­зних кра­ї­нах сві­ту. По­трі­бно кар­ди­наль­но збіль­шу­ва­ти фі­нан­су­ва­н­ня про­грам ком­пен­са­ції від­со­тко­вих ста­вок з Дер­жав­но­го бю­дже­ту. На­жаль, по­ки в Уря­ду є до­да­тко­ві гро­ші на си­ло­ві стру­кту­ри, але не­має на роз­ви­ток економіки. А тут ду­же ко­ри­сни­ми бу­ли би між­на­ро­дні ме­то­ди­ки оцін­ки та­ко­го впли­ву ви­тра­ти дер­жав­них ко­штів для зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів на еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня та стру­ктур­ні еко­но­мі­чні змі­ни. Ли­ше так ми змо­же­мо під­ви­щу­ва­ти рі­вень жи­т­тя на­ших гро­ма­дян. Ми зо­бов’яза­ні при­ско­ри­ти ви­рі­ше­н­ня на­галь­них про­блем бан­ків­сько­го се­кто­ру. На­сам­пе­ред – до­по­мог­ти бан­кам змен­ши­ти рі­вень про­блем­них кре­ди­тів та си­стем­но пра­цю­ва­ти над ство­ре­н­ням умов для сти­му­лю­ва­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня. І тре­ба по­стій­но пра­цю­ва­ти для роз­ви­тку усіх се­кто­рів фі­нан­со­вої си­сте­ми.

Сер­гій Ри­бал­ка, Го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.