Чотири складові великого потенціалу України

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство -

Ні­меч­чи­на на­ле­жить до най­го­лов­ні­ших тор­го­вель­но-ін­ве­сти­цій­них пар­тне­рів України. Най­ва­жли­ві­ши­ми то­ва­ра­ми ні­ме­цько­го екс­пор­ту є ма­ши­ни, транс­порт­ні за­со­би, хі­мі­чна про­ду­кція та еле­ктро­те­хні­чні ви­ро­би. Най­ва­жли­ві­ши­ми то­ва­ра­ми укра­їн­сько­го екс­пор­ту є текс­тиль, одяг, ме­та­ли/спла­ви/ за­лі­зні ви­ро­би та хі­мі­чна про­ду­кція. Ба­га­то ні­ме­цьких фірм ма­ють свої пред­став­ни­цтва в Укра­ї­ні.

З ві­таль­ним сло­вом з на­го­ди 26 рі­чни­ці Незалежності України до чи­та­чів га­зе­ти «України Бі­знес Ре­вю» звер­нув­ся По­сол Фе­де­ра­тив­ної Ре­спу­блі­ки Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні пан Вольф­ганг Ернст Рай­хель. Сьо­го­дні – хо­ро­ший день для України, для Ні­меч­чи­ни. Як Ви всі зна­є­те, Укра­ї­на мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на осо­бли­ву со­лі­дар­ність і під­трим­ку Фе­де­раль­но­го уря­ду. На­пев­не не­має жо­дної ін­шої зов­ні­шньо­по­лі­ти­чної те­ми, якій за остан­ні по­над два ро­ки Фе­де­раль­ний кан­цлер і Фе­де­раль­ний мі­ністр за­кор­дон­них справ при­свя­ти­ли біль­ше ча­су і си­ли. Ні­меч­чи­на під­три­мує Укра­ї­ну у ба­га­тьох га­лу­зях: по­лі­ти­чній, еко­но­мі­чній, гу­ма­ні­тар­ній, у га­лу­зі дов­кі­л­ля або ж че­рез спри­я­н­ня гро­ма­дян- сько­му су­спіль­ству. Для до­ся­гне­н­ня се­ре­дньо- і дов­го­стро­ко­во­го успі­ху по­слі­дов­ний, ста­лий еко­но­мі­чний роз­ви­ток має аб­со­лю­тно ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня. Та­ко­го роз­ви­тку не­мо­жли­во до­сяг­ти роз­по­ря­дже­н­ням чи ку­пи­ти йо­го десь зов­ні. Він, у пер­шу чер­гу, за­ле­жить від то­го, як на­ші укра­їн­ські пар­тне­ри, по­лі­ти­чні

грав­ці, а та­кож все на­се­ле­н­ня рі­шу­че і по­слі­дов­но про­дов­жу­ва­ти­муть роз­по­ча­ті ре­фор­ми, на­при­клад, у сфе­рі ре­фор­ми пра­во­су­д­дя, бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, спро­ще­н­ня еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті че­рез усу­не­н­ня бю­ро­кра­тії і де­ре­гу­ля­цію або шля­хом за­хо­дів під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, якщо на­зва­ти ли­ше кіль­ка го­лов­них зав­дань. Тіль­ки у та­кий спо­сіб мо­жна ви­віль­ни­ти ве­ли­кий по­тен­ці­ал, який має Укра­ї­на. У зв'яз­ку з цим спів­ви­зна­чаль­ну роль ві­ді­грає роз­ши­ре­н­ня тор­го­вель­них та ін­ве­сти­цій­них від­но­син з кра­ї­на­ми ЄС і, зокре­ма, з Ні­меч­чи­ною. Тут та­кож має ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня ство­ре­н­ня укра­їн­ською сто­ро­ною без­пе­чних і не­скла­дних рам­ко­вих умов. Са­ме че­рез по­слі­дов­не за­вер­ше­н­ня зга­да­них ре­форм. Уго­да про гли­бо­ку і все­о­хо­плю­ю­чу зо­ну віль­ної тор­гів­лі, яка на­бу­ла чин­но­сті на по­ча­тку цьо­го ро­ку і за­сто­со­ву­ва­ла­ся ЄС в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку уже ра­ні­ше, ство­рює хо­ро­ші пе­ред­умо­ви для та­ко­го роз­ши­ре­н­ня. і для під­при­єм­ців в обох кра­ї­нах. Пі­сля ба­га­тьох ро­ків ін­тен­сив­них, по­ча­сти, важ­ких зу­силь ми від­кри­ва­є­мо Ні­ме­цько-Укра­їн­ську про­ми­сло­во-тор­го­вель­ну па­ла­ту. Та­ким чи­ном, на­ре­шті і в Укра­ї­ні з'яв­ля­є­ться та­ко­го ро­ду цен­траль­ний за­клад спри­я­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чним від­но­си­нам, який ін­те­гру­є­ться у ши­ро­ку ме­ре­жу ні­ме­цьких за­кор­дон­них про­ми­сло­во­тор­го­вель­них па­лат. Від­кри­т­тя па­ла­ти осо­бли­во ті­шить ме­не че­рез те, що во­на є ва­жли­вим еле­мен­том ве­ли­кої мо­за­ї­ки дво­сто­рон­ніх сто­сун­ків і кон­та­ктів між на­ши­ми дво­ма кра­ї­на­ми, які по­стій­но роз­ши­рю­ю­ться й ін­тен­си­фі­ку­ю­ться. Та­ким шан­сом Укра­ї­на ма­ла би рі­шу­че ско­ри­ста­ти­ся. З огля­ду на це по­ча­ток ді­яль­но­сті Ні­ме­цько-Укра­їн­ської про­ми­сло­во-тор­го­вель­ної па­ла­ти є сут­тє­вим фа­кто­ром спри­я­н­ня. Це твер­дже­н­ня тим вір­ні­ше, що чи­слен­ні під­при­єм­ства з ні­ме­цько­го бо­ку ви­яв­ля­ють го­тов­ність роз­по­ча­ти або роз­ши­ри­ти ді­ло­ві від­но­си­ни з укра­їн­ськи­ми пар­тне­ра­ми. Це сто­су­є­ться не тіль­ки тор­го­вель­них від­но­син, але й мо­жли­вих ін­ве­сти­цій. Се­ре­дні під­при­єм­ства є стри­жнем ні­ме­цької економіки. Не­ма­ло з них ці­кав­ля­ться ді­яль­ні­стю в Укра­ї­ні, і якраз їм па­ла­та мо­же на­да­ти ва­жли­ву до­по­мо­гу при здій­снен­ні ни­ми пер­ших кро­ків на укра­їн­сько­му рин­ку. За­для цьо­го па­ла­та, як і до цьо­го ча­су Де­ле­га­ція ні­ме­цької економіки, і на­да­лі по­тре­бу­ва­ти­ме до­по­мо­ги сер­ві­сно­го під­при­єм­ства «ДЕІн­тер­на­ціо­наль», яке має бу­ти під­по­ряд­ко­ва­не па­ла­ті. То­му ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що пе­ре­ве­де­н­ня цьо­го сер­ві­сно­го під­при­єм­ства у під­по­ряд­ку­ва­н­ня но­во­за­сно­ва­ної па­ла­ти вда­сться до­сить швид­ко ви­рі­ши­ти у кон­та­кті з укра­їн­ськи­ми ор­га­на­ми, на­сам­пе­ред, з Ан­ти­мо­но­поль­ним ко­мі­те­том. Про­те Па­ла­та пра­цю­ва­ти­ме і у «про­ти­ле­жно­му на­прям­ку». До цьо­го ча­су її по­пе­ре­дник Де­ле­га­ція ні­ме­цької економіки в Укра­ї­ні вже до­по­мо­гла ба­га­тьом укра­їн­ським ор­га­нам вста­но­ви­ти ді­ло­ві кон­та­кти з ні­ме­цьки­ми під­при­єм­ства­ми і зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся у ре­гу­ля­тор­них рам­ко­вих по­ло­же­н­нях Ні­меч­чи­ни та ЄС. Я ви­хо­джу з то­го, що ця ді­яль­ність по­си­ли­ться на­сту­пни­ми мі­ся­ця­ми і ро­ка­ми. Це при­не­се ко­ристь не тіль­ки укра­їн­ським уча­сни­кам, але й їхнім ні­ме­цьким ді­ло­вим пар­тне­рам. Ні­ме­цько-Укра­їн­ська про­ми­сло­во-тор­го­вель­на па­ла­та бу­де при цьо­му міс­тком до чи­слен­них ре­гіо­наль­них про­ми­сло­во-тор­го­вель­них па­лат у Ні­меч­чи­ні. Це осо­бли­во ва­жли­во для укра­їн­ських під­при­ємств з огля­ду на осво­є­н­ня рин­ку в Ні­меч­чи­ні – кра­ї­ні з ви­ра­же­ни­ми ре­гіо­наль­ни­ми осо­бли­во­стя­ми та мі­сце­ви­ми еко­но­мі­чни­ми акцен­та­ми. Ще раз хо­чу під­кре­сли­ти: па­ла­та, зви­чай­но, не змо­же за­мі­ни­ти кро­ки до подаль­шо­го по­кра­ще­н­ня ді­ло­во­го та ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні. Ко­мер­сан­ти й ін­ве­сто­ри, з Ні­меч­чи­ни чи з ін­ших кра­їн, йдуть ту­ди, де во­ни спо­ді­ва­ю­ться на ре­а­лі­сти­чні пер­спе­кти­ви і ста­біль­ні рам­ко­ві умо­ви. Але якщо ні­ме­цька еко­но­мі­ка, ве­ли­кі кон­цер­ни і се­ре­дній бі­знес – по­ба­чать, що по­лі­ти­ка ре­форм в Укра­ї­ні про­дов­жу­є­ться і зо­бов'яза­н­ня з Уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі ре­а­лі­зо­ву­ю­ться; – якщо во­ни по­ба­чать, що не­за­ле­жні су­ди ухва­лю­ють за­кон­ні і пе­ре­кон­ли­ві ви­ро­ки; – якщо во­ни зро­зу­мі­ють, що дер­жа­ва при­ймає спра­ве­дли­ві і про­зо­рі рі­ше­н­ня у при­ва­ти­за­цій­них про­це­сах і тен­де­рах; – якщо во­ни по­ба­чать (і що ва­жли­ві­ше: по­чу­ють від ко­лег, які уже тут пра­цю­ють), що, на­при­клад, за дії дер­жав­них ор­га­нів біль­ше не по­трі­бно пла­ти­ти «не­фор­маль­них збо­рів», то­ді ін­те­рес до України як до ді­ло­во­го пар­тне­ра стрім­ко зро­сте. У цьо­му ду­сі ба­жаю всім уча­сни­кам зав­жди ма­ти «ба­га­то справ», а Укра­ї­ні – про­гре­су!

Ні­ме­цькі фір­ми в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.