Шлях до нової економіки

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство -

Незалежності України – 26 ро­ків. Упро­довж цьо­го ча­су Фран­ція здій­снює все­бі­чну під­трим­ку ін­те­гра­цій­ним про­це­сам.

Акти­ві­за­ція еко­но­мі­чної та фі­нан­со­вої спів­пра­ці між Укра­ї­ною й Фран­ці­єю, а та­кож збіль­ше­н­ня при­су­тно­сті про­ду­кції на­ціо­наль­них ви­ро­бни­ків на фран­цузь­ко­му рин­ку пев­ною мі­рою за­ле­жа­ти­муть від ре­зуль­та­тив­но­сті по­лі­ти­ки ди­вер­си­фі­ка­ції укра­їн­сько­го екс­пор­ту та збіль­ше­н­ня в ньо­му час­тки про­ду­кції з під­ви­ще­ним рів­нем до­да­ної вар­то­сті, ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня по­да­тку на до­да­тко­ву вар­тість екс­пор­те­рам про­ду­кції, пе­ред­усім спіль­ним під­при­єм­ствам, ство­ре­ним за уча­стю іно­зем­них ін­ве­сто­рів, роз­ви­тку між­ре­гіо­наль­но­го спів­ро­бі­тни­цтва як одно­го з най­пер­спе­ктив­ні­ших на­пря­мів уста­нов­ле­н­ня ті­сних пар­тнер­ських зв’яз­ків. Одним із го­лов­них на­прям­ків вза­є­мо­від­но­син кра­їн в еко­но­мі­чній сфе­рі, фран­цузь­ка сто­ро­на ви­зна­чи­ла не­об­хі­дність по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні, зокре­ма в га­лу­зі енер­го­ефе­ктив­но­сті. Про це роз­по­від­ає На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Фран­ції в Укра­ї­ні па­ні Іза­бель Дю­мон.

При­єд­на­н­ня України до Єв­ро­пей­сько­го енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства (у 2011 ро­ці) ста­вить пе­ред нею ам­бі­тні ці­лі що­до транс­фор­ма­ції її енер­ге­ти­чної си­сте­ми. Між­на­ро­дні фі­нан­со­ві ор­га­ні­за­ції і дво­сто­рон­ні до­но­ри при­ді­ля­ють прі­о­ри­те­тне зна­че­н­ня фі­нан­су­ван­ню про­е­ктів в сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті Я хо­ті­ла б та­кож зга­да­ти про ство­ре­н­ня кре­ди­тних лі­ній в пар­тнер­стві з кіль­ко­ма ве­ли­ки­ми бан­ка­ми кра­ї­ни, основ­на ме­та яких по­ля­гає у фі­нан­су­ван­ні за­хо­дів із по­кра­ще­н­ня по­ка­зни­ків енер­го­ефе­ктив­но­сті жи­тло­вих бу­дин­ків шля­хом на­да­н­ня піль­го­вих по­зик при­ва­тно­му се­кто­ру Під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті по­стає сьо­го­дні як аб­со­лю­тний прі­о­ри­тет для України з огля­ду на не­бу­ва­лу ва­гу, якої на­бу­ває енер­ге­ти­чна про­бле­ма­ти­ка в умо­вах зна­чно­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів­на енер­го­ре­сур­си. Укра­ї­на має зна­чний по­тен­ці­ал в пла­ні еко­ном­но­го спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів: її від­со­ток енер­го­спо­жи­ва­н­ня на одно­го ме­шкан­ця є най­ви­щим в Єв­ро­пі і одним з най­біль­ших у сві­ті: існує тер­мі­но­ва по­тре­ба зна­йти рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, а та­кож їх фі­нан­су­ва­н­ня та шля­хи ре­а­лі­за­ції. Укра­їн­ська вла­да до­кла­дає всіх зу­силь для до­ся­гне­н­ня цих ці­лей. Я хо­ті­ла б при­ві­та­ти зна­чну ро­бо­ту, яку бу­ло ви­ко­на­но по­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку. У жов­тні 2014 ро­ку бу­ло ухва­ле­но На­ціо­наль­ний план дій з від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки, зго­дом, у 2016, На­ціо­наль­ний план дій з енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті. І ця ро­бо­та актив­но три­ває. В сфе­рі за­ко­но­дав­чої ді­яль­но­сті, вар­то зга­да­ти прийня­т­тя За­ко­ну про енер­го­сер­ві­сні до­го­во­ри - ЕСКО,який дає на­дію на мо­дер­ні­за­цію дер­жав­них бу­ді­вель в Укра­ї­ні. В цьо­му кон­текс­ті, Фран­ція про­по­нує свій до­свід в да­ній га­лу­зі та ви­но­сить цей на­пря­мок в чи­сло прі­о­ри­те­тів сво­єї ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні, осо­бли­во на рів­ні мі­сце­вих гро­мад. Ба­га­то фран­цузь­ких під­при­ємств здій­сню­ють свою ді­яль­ність у да­ній га­лу­зі в Укра­ї­ні та на­да­ють свої по­слу­ги гро­ма­дам на мі­сцях, а са­ме: у Львів­ській, Чер­ка­ській, Хер­сон­ській, Хар­ків­ській, Жи­то­мир­ській та ін­ших обла­стях. Фран­цузь­кі екс­пер­ти з ін­жи­ні­рин­гу в га­лу­зі енер­го­ефе­ктив­но­сті (BETEN, EGIS, SEURECA, ARC-MOE), екс­пер­ти у бу­ді­вель­ній га­лу­зі (StGobain, SchneiderElectric), ви­ро­бни­ки біо­ма­си спри­я­ють по­ши­рен­ню під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті та по­си­лен­ню енер­ге­ти­чної незалежності ве­ли­ких дер­жав­них і при­ва­тних ком­па­ній. Во­ни го­то­ві по­ді­ли­ти­ся сво­їм до­сві­дом. З то­чки зо­ру під­трим­ки фран­цузь­ко­го уря­ду, з 2016 ро­ку бу­ло на­да­но фі­нан­су­ва­н­ня та­ким мі­стам, як Ки­їв, Чер­ка­си, Львів, Хар­ків та мен­шим на­се­ле­ним пун­ктам, як Бер­ди­чів чи Ла­ди­жин. Пі­ло­тні або екс­пе­ри­мен­таль­ні про­е­кти на бла­го мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди до­зво­ля­ють по­ка­за­ти при­кла­ди то­го, що мо­жли­во й про­сто вті­лю­ва­ти в жи­т­тя для по­кра­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті з від­чу­тни­ми та швид­ки­ми ре­зуль­та­та­ми: лі­кар­ні, шко­ли, очи­сні спо­ру­ди, уста­нов­ки ко­тлів на біо­ма­сі то­що. Зре­штою, не мо­жу не зга­да­ти тут, щоб роз­ши­ри­ти те­му, яка зві­сно сто­су­є­ться України, й на­віть біль­ше, по­за її кор­до­на­ми, усі­єї пла­не­ти: Па­ризь­ку Кон­фе­рен­цію COP 21, що про­хо­ди­ла на по­ча­тку гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку у Фран­ції та в якій взя­ли участь близь­ко 50 000 уча­сни­ків з усьо­го сві­ту. Ця кон­фе­рен­ція ста­ла істо­ри­чною по­ді­єю з огля­ду на її мас­шта­би та ре­зуль­та­ти : ко­ле­ктив­но прийня­ті рі­ше­н­ня по­вин­ні до­зво­ли­ти впро­ва­ди­ти ме­ха­ні­зми ефе­ктив­ної про­ти­дії по­ру­ше­н­ням клі­ма­ту та при­ско­ри­ти пе­ре­хід до мо­де­лі су­спільств з по­мір­ним спо­жи­ва­н­ням ву­гле­цю, - одним сло­вом, від­кри­ти шлях до нової економіки дов­кі­л­ля. Я ба­жаю Укра­ї­ні бу­ти мо­де­л­лю на цих но­вих шля­хах. Щи­ро ві­таю укра­їн­ців із Днем Незалежності, ба­жаю ми­ру та зла­го­ди в су­спіль­стві!

Ма­те­рі­ал на­да­но Еко­но­мі­чним від­ді­лом По­соль­ства Фран­ції в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.