26 ро­ків Незалежності України та 150 ро­ків від дня за­сну­ва­н­ня Ка­на­ди

Ukraine Business Review - - Страховий ринок - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

У дні свя­тку­ва­н­ня По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук роз­по­вів Ви­дав­ни­чо­му До­му «Укра­ї­на Бі­знес» про вза­є­ми­ни двох дер­жав та пер­спе­кти­ви спів­ро­бі­тни­цтва

Укра­ї­на від­зна­чає рі­чни­цю Незалежності – ви­зна­чної на­ціо­наль­ної по­дії, на вті­ле­н­ня якої по­кла­де­но не­ма­ло доль, душ і спо­ді­вань! Щи­ро ві­таю укра­їн­ських на­род. До­ро­гі дру­зі Ка­на­ди в Укра­ї­ні! Chers coll gues diplomatiques! Mesdames et Messieurs! Ladies and Gentlemen! Про­тя­гом сво­єї ко­ро­ткої істо­рії Ка­на­да пе­ре­тво­ри­ла­ся на на­цію, яка опи­ра­є­ться на зна­н­ня, із управ­лі­н­ням, кор­по­ра­ці­я­ми, куль­ту­рою та сти­лем жи­т­тя сві­то­во­го кла­су. Від­да­ні іде­ям осві­ти, за­хи­сту дов­кі­л­ля та до­сту­пно­сті ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, ка­над­ці з впев­не­ні­стю та опти­мі­змом див­ля­ться у май­бу­тнє.10 про­він­цій і 3те­ри­то­рії Ка­на­ди за­йма­ють пло­щу май­же 10 міль­йо­нів км2. Зем­ля, істо­рія, лю­ди та еко­но­мі­ка ко­жної про­він­ції та те­ри­то­рії є уні­каль­ни­ми і ро­блять Ка­на­ду над­зви­чай­но ці­ка­вою і рі­зно­ма­ні­тною. А для нас ка­над­ців, цей день три­чі зо­ло­тий – вже три ра­зи по 50 ро­ків на­шій дер­жа­ві! Пів­то­ра сто­лі­т­тя не­втом­но­го ево­лю­цій­но­го по­шу­ку ми­ру, пра­во­по­ряд­ку і до­бро­го уря­ду­ва­н­ня. Compassion, acceptance, and trust; diversity and inclusion— these are the things that have made Canada strong and free. Not just in principle, but in practice.

That’s why you know you can count on Canada to engage in respectful cooperation. Whether to build up the defence of your country, help vulnerable populations in needor to develop mutually beneficial relationships in trade and foreign affairs. Ра­зом, ми рі­шу­че пе­ре­хо­ди­мо від слів до діл: на­вча­н­ня на яво­рів­сько­му по­лі­го­ні, в Кам’ян­ці По­діль­сько­му, а те­пер і в Де­сні. Пра­ця пліч опліч з Но­вою По­лі­ці­єю. За мі­сяць ча­су по­чи­нає ді­я­ти на­ша спіль­на Зо­на Віль­ної Тор­гів­лі. Це зна­ко­во: віль­на тор­гів­ля з віль­ною Укра­ї­ною за­для до­бро­бу­ту віль­них гро­ма­дян. До­ку­мент ви­ма­гав не­ймо­вір­них зу­силь на­ших уря­дів; на­пов­не­н­ня йо­го жи­т­тям – це вже спра­ва ва­шо­го і на­шо­го по­пи­ту і про­по­зи­ції. Або ска­за­ши сло­ва­ми першої він­ні­пезь­кої су­пер­гру­пи Bachman Turner Overdrive: Takin’ CareOfBusiness ( Randy Bachman ) Takingcareofbusinesseveryday Taking care of business every way We’ve been taking care of business, it’s all mine Taking care of business and working overtime Від­но­си­ни між Ка­на­дою та Укра­ї­ною ма­ють дов­гу істо­рію, роз­по­чи­на­ю­чись в кін­ці XIX сто­лі­т­тя, ко­ли пер­ші укра­їн­ські ім­мі­гран­ти По­сол Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ро­ман Ва­щук та Ві­це-прем'єр з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Іван­на Клим­пуш-Цин­ца­дзе

при­бу­ли до Ка­на­ди. З то­го ча­су ва­жли­вість дво­сто­рон­ніх зв’яз­ків зро­ста­ла, до­ся­гнув­ши куль­мі­на­цій­ної то­чки в 1991 ро­ці, ко­ли Ка­на­да ста­ла пер­шою за­хі­дною дер­жа­вою, яка ви­зна­ла не­за­ле­жність України. На да­ний час Ка­на­да не­змін­но під­три­мує не­за­ле­жність України та її ін­те­гра­цію в транс­а­тлан­ти­чний про­стір по­лі­ти­ки, економіки і без­пе­ки. Сьо­го­дні ка­над­сько-укра­їн­ські від­но­си­ни охо­плю­ють сфе­ри по­лі­ти­ки, тор­гів­лі, обо­ро­ни і без­пе­ки, а та­кож га­лу­зі те­хні­чної до­по­мо­ги та осо­би­сті кон­та­кти між лю­дьми.

Ґрун­ту­ю­чись на кон­суль­сько­му пред­став­ни­цтві, яке існу­ва­ло в Укра­ї­ні ще до на­бу­т­тя нею незалежності, ди­пло­ма­ти­чна при­су­тність Ка­на­ди зна­чно зро­сла і на да­ний час вклю­чає пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ і мі­жна­ро­дної тор­гів­лі Ка­на­ди, Ка­над­ської аген­ції між­на­ро­дно­го роз­ви­тку, Мі­ні­стер­ства гро­ма­дян­ства та ім­мі­гра­ції та Мі­ні­стер­ства на­ціо­наль­ної обо­ро­ни. По­соль­ство та­кож на­дає під­трим­ку ін­шим мі­ні­стер­ствам фе­де­раль­но­го уря­ду, уря­дам про­він­цій та му­ні­ци­па­лі­те­там, а та­кож По­че­сно­му Кон­су­лу Ка­на­ди у Льво­ві. Низ­ка не­дав­ніх ви­со­ко­по­став­ле­них офі­цій­них ві­зи­тів спри­я­ла по­гли­блен­ню на­ших дво­сто­рон­ніх від­но­син. Се­ред них – Дер­жав­ний ві­зит Пре­зи­ден­та Ющен­ка до От­та­ви, Він­ні­пе­га і То­рон­то в трав­ні 2008 ро­ку; Дер­жав­ний ві­зит Ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Жан до Ки­є­ва та Льво­ва в кві­тні 2009 ро­ку. Ще одні­єю ві­хою на­ших сто­сун­ків ста­ло під­пи­са­н­ня у ве­ре­сні 2009 ро­ку Мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Ка­на­ди Ло­рен­сом Ке­но­ном і в.о. Мі­ні­стра за­кор­дон­них справ України Во­ло­ди­ми­ром Хан­до­гі­єм до­ку­мен­та, в яко­му ви­кла­де­но прі­о­ри­те­тні сфе­ри спів­пра­ці між на­ши­ми дво­ма дер­жа­ва­ми. Під час сво­го ві­зи­ту до України у ве­ре­сні 2009 ро­ку Мі­ністр мі­жна­ро­дної тор­гів­лі Ка­на­ди став оче­вид­цем під­пи­са­н­ня низ­ки но­вих ко­мер­цій­них кон­тра­ктів. Як стає зро­зумі­лим з усьо­го ви­ще­ви­кла­де­но­го, Укра­ї­на є клю­чо­вим єв­ро­пей­ським пар­тне­ром Ка­на­ди, яка і на­да­лі під­три­му­ва­ти­ме роз­ви­ток де­мо­кра­тії та вер­хо­вен­ства пра­ва у не­за­ле­жній Укра­ї­ні. Кра­ще єв­ро-атлан­ти­чне май­бу­тнє України за­ле­жить пе­ре­дов­сім від го­тов­но­сті вла­ди до про­ве­де­н­ня змін, але і від рі­шу­чо­сті су­спіль­ства, яке їх ви­ма­гає. А вже в цьо­му спіль­но­му пра­гнен­ні до во­лі, до ми­ру, але і до вла­сної гі­дно­сті, нас – Ка­на­ду і Укра­ї­ну – не роз’єд­на­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.