АРГЕНТИНА–УКРА­Ї­НА: дві­чі ви­зна­на не­за­ле­жність

Ukraine Business Review - - Страховий ринок -

На­став час, ко­ли Укра­ї­на від­зна­чає чверть сто­лі­т­тя ви­зна­н­ня на­шої дер­жа­ви у сві­ті. Пу­блі­ку­є­мо екс­клю­зив­не звер­не­н­ня до чи­та­чів га­зе­ти «Укра­ї­на Бі­знес Ре­вю» На­дзви­чай­но­го та Пов­но­ва­жно­го по­сла Ар­ген­тин­ської Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні па­на Аль­бер­то Хо­се Алон­со.

Шо­сте сі­чня – пам’ятна да­та в істо­рії від­но­син України і Ар­ген­ти­ни. Чверть сто­лі­т­тя то­му, 6 сі­чня 1992 ро­ку, По­стій­ні пред­став­ни­ки при Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій Ген­на­дій Удо­вен­ко та Хор­хе Ва­скес, під­пи­са­ли в Нью-Йор­ку істо­ри­чний до­ку­мент – Про­то­кол про вста­нов­ле­н­ня ди­пло­ма­ти­чних від­но­син між Укра­ї­ною та Ар­ген­тин­ською Ре­спу­блі­кою. Аргентина ста­ла пер­шою кра­ї­ною Ла­тин­ської Аме­ри­ки, яка не ли­ше ви­зна­ла не­за­ле­жність України, а й вста­но­ви­ла з нею офі­цій­ні ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни. Аргентина дві­чі ви­зна­ва­ла не­за­ле­жність України: у 1921 ро­ці та 70 ро­ків по­то­му, в гру­дні 1991 ро­ку. Та­кож цьо­го ро­ку ми від­зна­ча­є­мо 120 рі­чни­цю першої укра­їн­ської емі­гра­ції до Ар­ген­тин­ської Ре­спу­блі­ки. До­ку­мен­ти охо­плю­ють

рі­зні сфе­ри: еко­но­мі­ка, тор­гів­ля, за­хист ін­ве­сти­цій, куль­ту­ра, осві­та, на­у­ка, но­ві­тні те­хно­ло­гії, сіль­ське го­спо­дар­ство, ми­тни­ця, ін­ве­сти­ції, на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня і мир­не ви­ко­ри­ста­н­ня ко­смі­чно­го про­сто­ру, транс­порт­но-ло­гі­сти­чне за­без­пе­че­н­ня Ан­тар­кти­ки, охо­ро­на нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, спів­пра­ця ди­пло­ма­ти­чних ака­де­мій, між­на­ро­дна пра­во­ва до­по­мо­га, за­по­бі­га­н­ня по­да­тко­вим пра­во­по­ру­ше­н­ням, без­ві­зо­вий ре­жим і вза­єм­не ви­зна­н­ня ди­пло­мів про ви­щу осві­ту. Ска­су­ва­н­ня ві­зо­вих ви­мог для гро­ма­дян обох кра­їн да­ло по­ту­жний ім­пульс змі­цнен­ню вза­єм­них зв’яз­ків в еко­но­мі­чній, куль­тур­ній та ту­ри­сти­чній га­лу­зях. Осо­бли­ве зна­че­н­ня для гро­ма­дян України має на­бу­т­тя чин­но­сті Уго­ди що­до вза­єм­но­го ви­зна­н­ня ди­пло­мів про ви­щу осві­ту, а та­кож про­ве­де­н­ня пер­шо­го за­сі­да­н­ня Спіль­ної укра­їн­сько-ар­ген­тин­ської екс­пер­тної ко­мі­сії з пи­тань ви­щої осві­ти. Во­ни на­да­ва­ти­муть но­ві осві­тні та про­фе­сій­ні мо­жли­во­сті, но­ві на­дії укра­їн­цям і ар­ген­тин­цям. По­над дві­сті ти­сяч укра­їн­ців емі­гру­ва­ли до Ар­ген­ти­ни, і сьо­го­дні май­же пів­міль­йо­на ар­ген­тин­ців ви­зна­ють своє укра­їн­ське ко­рі­н­ня. Укра­їн­ська ді­а­спо­ра в Ар­ген­ти­ні – це чу­до­во ін­те­гро­ва­на спіль­но­та, пред­став­ни­ки якої зро­би­ли зна­чний вне­сок в роз­ви­ток економіки, сіль­сько­го го­спо­дар­ства, про­ми­сло­во­сті, на­у­ки, ме­ди­ци­ни, по­лі­ти­ки, ми­сте­цтва і куль­ту­ри. На­ші вза­є­мо­від­но­си­ни роз­ви­ва­ю­ться в сфе­рі бі­зне­су. В 2016 ро­ці зна­чно збіль­шив­ся то­ва­ро­обіг між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що зав­дя­ки спіль­ним зу­си­л­лям змо­же­мо пе­ре­вер­ши­ти по­ка­зни­ки остан­ньо­го ро­ку, а най­ближ­чим ча­сом до­сяг­ти най­ви­що­го істо­ри­чно­го рів­ня тор­гів­лі між на­ши­ми кра­ї­на­ми. І це ли­ше по­ча­ток. Во­дно­час ми ма­є­мо збіль­ши­ти час­тку то­ва­рів і по­слуг з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю, а та­кож спів­ро­бі­тни­цтво у ме­жах спіль­них про­е­ктів із за­сто­су­ва­н­ням но­ві­тніх те­хно­ло­гій. На­ші економіки ві­до­мі сво­їм сіль­сько­го­спо­дар­ським по­тен­ці­а­лом, от­же, існу­ють ши­ро­кі та вза­є­мо­до­пов­ню­ю­чі мо­жли­во­сті для спів­ро­бі­тни­цтва. У 2015 ро­ці ми від­кри­ли «Ар­ген­тин­ський дім» в Укра­ї­ні, по­ді­бних уста­нов у сві­ті від­кри­то ду­же не­ба­га­то. Тут від­бу­ва­ю­ться рі­зно­ма­ні­тні за­хо­ди: се­мі­на­ри з пи­тань роз­ви­тку тор­гів­лі та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій, шко­ла ту­ри­зму для ту­р­опе­ра­то­рів, се­мі­на­ри з ар­ген­тин­ської лі­те­ра­ту­ри та ци­кли кі­но­по­ка­зів, пре­зен­та­ції книг, кон­кур­си ди­тя­чо­го ма­люн­ка, а та­кож ви­став­ки жи­во­пи­су та сві­тлин. У 2017 ро­ці ми очі­ку­є­мо, що пі­сля ба­га­то­рі­чної пе­ре­р­ви зно­ву від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня Ар­ген­тин­сько­укра­їн­ської між­уря­до­вої ко­мі­сії з пи­тань еко­но­мі­чно­го та тор­го­вель­но­го спів­ро­бі­тни­цтва. Ми ма­є­мо спіль­ні цін­но­сті та пра­гне­н­ня ста­ти від­кри­ті­ши­ми і де­мо­кра­ти­чні­ши­ми су­спіль­ства­ми. Кіль­ка по­лі­ти­чних і еко­но­мі­чних криз до­по­мо­гли нам кра­ще усві­до­ми­ти спіль­ні про­бле­ми і да­ли біль­ше сил для по­до­ла­н­ня чи­слен­них пе­ре­шкод на шля­ху­ро­з­ви­тку дво­сто­рон­ньо­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.