ОСУЧАСНЕННЯ ПЕНСІЙ

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - Пі­дго­ту­ва­ла Лю­бов ГОДОВАНЕЦЬ

Скла­до­вою ча­сти­ною пен­сій­ної ре­фор­ми є обов’яз­ко­ве осучаснення пенсій, тоб­то їх пе­ре­ра­ху­нок від­по­від­но до зро­ста­н­ня се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти з якої спла­чу­ю­ться вне­ски (спе­ці­аль­но­го по­ка­зни­ка, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться при об­чи­слен­ні пенсій).

Уряд про­по­нує з 1 жов­тня 2017 ро­ку пе­ре­ра­ху­ва­ти ра­ні­ше при­зна­че­ні пен­сії із ви­ко­ри­ста­н­ням по­ка­зни­ка се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти на рів­ні 3 764,40 грн. Цей по­ка­зник за­сто­со­ву­є­ться для об­чи­сле­н­ня пенсій, що при­зна­ча­ю­ться в 2017 ро­ці (се­ре­дній роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти за 2014, 2015 та 2016 ро­ки). За­раз роз­мі­ри пенсій в за­ле­жно­сті від ро­ку при­зна­че­н­ня від­рі­зня­ю­ться біль­ше ніж у 3 ра­зи. Чо­му це ві­дбу­ва­є­ться? Пен­сія укра­їн­ців за­ле­жить від трьох по­ка­зни­ків: зар­пла­ти пра­ців­ни­ка, ста­жу та по­ка­зни­ка се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти по Укра­ї­ні, який за­сто­со­ву­є­ться при об­чи­слен­ні пен­сії. Се­ре­дня зар­пла­та зро­стає з ко­жним ро­ком, то­му пен­сії укра­їн­ців по­вин­ні «осу­ча­сню­ва­тись». Однак остан­ній раз та­ке «осучаснення» від­бу­ло­ся в 2012-му ро­ці, але із за­сто­су­ва­н­ням по­ка­зни­ка се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти по Укра­ї­ні за 2007 рік (1197,91грн.). За цей час се­ре­дня зар­пла­та по Укра­ї­ні, яка за­сто­со­ву­є­ться при об­чи­слен­ні пен­сії, зро­сла до 3764,4 грн., або біль­ше ніж в 3 ра­зи. В ре­зуль­та­ті 2/3 пенсій на­віть не до­ся­га­ють роз­мі­ру про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му. Пе­ре­ра­ху­нок

пенсій, який про­по­нує уряд, лі­кві­дує цей дис­ба­ланс. При пе­ре­ра­хун­ку пенсій про­по­ну­є­ться за­сто­со­ву­ва­ти від­со­ток вар­то­сті одно­го ро­ку стра­хо­во­го ста­жу 1,0. З жов­тня 2008 ро­ку при пе­ре­ра­хун­ку пенсій за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає за­сто­су­ва­н­ня по­ка­зни­ка 1,35%. Однак жо­дно­го ра­зу цей по­ка­зник для всіх пен­сіо­не­рів в пов­ній мі­рі не за­сто­со­ву­вав­ся. Та го­лов­не, що ни­ні­шня змі­на (тоб­то змен­ше­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка) жо­дним чи­ном не по­гір­шує, а нав­па­ки, у біль­шо­сті ви­пад­ків по­кра­щує умо­ви пе­ре­гля­ду пенсій для тих, хто за­раз пе­ре­бу­ває на за­слу­же­но­му від­по­чин­ку. Кін­це­ва су­ма пе­ре­ра­хо­ва­ної пен­сії за­ле­жить від двох по­ка­зни­ків – вар­то­сті стра­хо­во­го ста­жу і по­ка­зни­ка се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти. Змен­шу­ю­чи ко­е­фі­ці­єнт, уряд одно­ча­сно про­по­нує під­ви­щи­ти роз­мір се­ре­дньої за­ро­бі­тної пла­ти, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться при об­чи­слен­ні пенсій. Він бу­де одна­ко­вим для пен­сіо­не­рів, яким на­ра­хо­ву­є­ться пен­сія в цьо­му ро­ці і тим, ко­му во­на пе­ре­ра­хо­ву­є­ться (тоб­то для тих, хто вже пе­ре­бу­ває на за­слу­же­но­му від­по­чин­ку). В ре­зуль­та­ті пен­сії бу­дуть пе­ре­ра­хо­ва­ні, тоб­то під­ви­ще­ні, у близь­ко 5,6 міль­йо­нів укра­їн­ців (всьо­го в Укра­ї­ні 11,9 міль­йо­на пен­сіо­не­рів). Ча­сти­на пен­сіо­не­рів пі­сля «осучаснення» бу­дуть отри­му­ва­ти вдві­чі біль­ше.

Роз­по­діл пен­сіо­не­рів за роз­мі­ра­ми під­ви­щень пенсій у ра­зі осучаснення З 1 сі­чня 2018 ро­ку мі­ні­маль­на пен­сія ста­но­ви­ти­ме 40 % від мі­ні­маль­ної зар­пла­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.