Трудовий кодекс: «за» чи «про­ти»?

Ukraine Business Review - - Актуальна тема - На­та­лія ДОЛИНА

Укра­їн­цям го­ту­ють но­вий Трудовий кодекс. Йо­го мо­жуть прийня­ти вже во­се­ни. От­же, з яки­ми но­во­вве­де­н­ня­ми до­ве­де­ться сти­кну­ти­ся лю­дям пра­це­зда­тно­го ві­ку? Про це ми за­пи­та­ли в не­за­ле­жних екс­пер­тів.

Ве­ні­а­мін Ти­мо­шен­ко, го­ло­ва Об’єд­на­н­ня не­за­ле­жних проф­спі­лок авіа­пра­ців­ни­ків

РОБОТОДАВЦІ «ПОЗИЧАТИМУТЬ» ПРА­ЦІВ­НИ­КІВ ОДИН ОДНО­МУ

Цей трудовий кодекс ви­ник не вчо­ра. Йо­го на­ма­га­ю­ться про­тяг­ти по­над 10 ро­ків. Всі ці ро­ки не­за­ле­жні проф­спіл­ки на­ма­га­ли­ся зро­би­ти, щоб цей кодекс не при­йма­ли, і до цьо­го ча­су це вда­ва­ло­ся. Але за­раз він прийня­тий в пер­шо­му чи­тан­ні і ре­ко­мен­до­ва­ний до дру­го­го. Як ка­жуть в та­ких ви­пад­ках – це ви­мо­га МВФ. Про­те це не від­по­від­ає дій­сно­сті. На­пе­ре­до­дні під­пи­са­н­ня до­го­ві­ру про­Асо­ці­а­цію з ЄС ми зу­стрі­ча­ли­ся за на­ши­ми єв­роп­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми – Мі­жна­ро­дною кон­фе­де­ра­ці­єю проф­спі­лок. Це ду­же по­ту­жна сві­то­ва ор­га­ні­за­ція, во­на на­лі­чу­ює по­над 176 млн чле­нів. Пер­ше, що нам ска­за­ли: «Ша­нов­ні, ми цей шлях про­хо­ди­ли, за­раз бу­де­те про­хо­ди­ти ви. Під ви­гля­дом ви­мог МВФ і ЄС вам бу­дуть про­тя­гу­ва­ти ду­же не­по­пу­ляр­ні ре­чі». Одним з най­більш не­без­пе­чних є по­ло­же­н­ня про нор­ма­тив­ні акти, які при­йма­ю­ться ро­бо­то­дав­ця­ми в одно­о­сі­бно­му по­ряд­ку.В но­вій ре­да­кції ци­ми акта­ми ро­бо­то­да­вець має пра­во ні­ве­лю­ва­ти ко­ле­ктив­ний до­го­вір і ви­да­ва­ти та­ки на­ка­зи, які вва­жає за по­трі­бним. На­при­клад, за­раз ви при­хо­ди­те на ро­бо­ту на дев’яту, а ке­рів­ник ви­рі­шив, що ви ма­є­те при­хо­ди на сьо­му. Він ви­дає на­каз, що ро­бо­чий день по­чи­на­є­ться о сьо­мій. Всі нор­ма­тив­ні акти по­го­джу­ю­ться на під­прим­стві з най­біль­шою проф­спіл­кою. Най­біль­ша проф­спіл­ка – це Фе­де­ра­ція проф­спі­лок Укра­ї­ни, яка зде­біль­шо­го спів­пра­цює з ро­бо­то­дав­ця­ми і за­хи­щає їхні ін­те­ре­си. А для пра­ців­ни­ків – ли­ше пу­тів­ки в об­шар­па­ні проф­спіл­ко­ві са­на­то­рії, цу­кер­ки та тро­хи гро­ше­нят до яко­гось свя­та. За­хи­стом тру­до­вих прав во­ни пра­кти­чно не за­йма­ю­ться, а не­за­ле­жні проф­спіл­ки, на­віть якщо во­ни є на під­при­єм­стві, усу­ва­ю­ться від пе­ре­го­вор­но­го про­це­су. Крім то­го, но­вим ко­де­ксом до­зво­ля­є­ться пе­ре­ве­де­н­ня пра­ців­ни­ка до ін­шо­го ро­бо­то­дав­ця. На­при­клад, на під­при­єм­стві не­має об­ся­гу ро­бо­ти (або пра­ців­ни­ка тре­ба усу­ну­ти), і ро­бо­то­да­вець пе­ре­дає йо­го до ін­шо­го ро­бо­то­дав­ця. При цьо­му гео­гра­фія пе­ре­ве­де­н­ня за­ко­но­дав­чо не обме­же­на, а со­ці­аль­ні га­ран­тії (на­да­н­ня тим­ча­со­во­го жи­тла) не за­крі­пле­ні. Ска­жі­мо, ви жи­ве­те і пра­цю­є­те в Ки­є­ві, а вас від­прав­ля­ють в Чер­ка­си.

Якщо пра­ців­ник не зго­дний на пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шу ро­бо­ту, трудовий до­го­вір при­пи­ня­є­ться на під­ста­ві стат­ті 86 цьо­го Ко­де­ксу (ста­т­тя 86 – звіль­не­н­ня у зв’яз­ку зі ско­ро­че­н­ням!) Ще одне но­ва­тор­ство – «кон­троль ви­ко­на­н­ня ро­бо­ти пра­ців­ни­ка з ви­ко­ри­ста­н­ням те­хні­чних за­со­бів».Ка­жуть, що це за­про­ва­джу­ють на спе­ці­аль­них ви­ро­ниб­цтвах. Але які це кон­кре­тно ви­ро­бни­цтва, в стат­ті не про­пи­са­но. Не про­пи­са­но та­кож, де ме­жа то­го, що мо­жна до­слі­джу­ва­ти, а що ні? Якщо ке­рів­ник за­хо­че, він змо­же і в ту­а­ле­ті ка­ме­ри вста­но­ви­ти – і ска­за­ти, що це для бо­роть­би з па­лі­н­ням. Крім то­го, в про­е­кті не­має пе­ре­лі­ку цих «за­со­бів». У під­сум­ку це мо­же бу­ти не тіль­ки ка­ме­ра ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня, але і про­гра­ма від­сте­же­н­ня на комп’ютер або те­ле­фон. Чи бу­дуть ці за­пи­си вва­жа­ти­ся кон­фі­ден­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю? Ни­чо­го цьо­го в за­ко­ні не про­пи­са­но.

Оле­на Ми­халь­чен­ко, юрист ГО «Тру­до­ві іні­ці­а­ти­ви» (основ­ний пар­тнер – Центр Со­лі­дар­но­сті – між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція із за­хи­сту тру­до­вих прав в біль­ше ніж 60 кра­їн сві­ту)

ПО­ЛЕ ДЛЯ ЗЛО­ВЖИ­ВАНЬ

Най­біль­ша за­гро­за прийня­т­тя про­е­кту Тру­до­во­го ко­де­ксу в чин­ній ре­да­кції – на­дмір­на кіль­кість під­став для звіль­нень, роз­ми­ті та за­зви­чай не­чі­ткі фор­му­лю­ва­н­ня. Між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція пра­ці (МОП) ви­да­ла 59 ре­ко­мен­да­цій – те­хні­чних за­ува­жень до про­е­кту Ве­ні­а­мін Ти­мо­шен­ко

Тру­до­во­го ко­де­ксу, пе­ре­ва­жну кіль­кість яких не бу­ло вра­хо­ва­но при під­го­тов­ці про­е­кту.

Про­ект Тру­до­во­го ко­де­ксу № 1658 бу­ло вне­се­но до Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни 27.12.2014. Тоб­то за три дні до Но­во­го ро­ку, ко­ли всі го­ту­ва­ли­ся до свя­та. Про­ект ко­де­ксу роз­ро­бле­ний без ши­ро­ко­го гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня, і го­лов­не, без за­лу­че­н­ня со­ці­аль­них пар­тне­рів, за від­су­тно­сті хо­ча б фор­маль­ної три­сто­рон­ньої осно­ви. Одна з сер­йо­зних не­без­пек но­во­го ко­де­ксу – це за­сто­су­ва­н­ня ко­ро­тко­стро­ко­вих до­го­во­рів.В пер­шу чер­гу це під­ри­ває ста­біль­ну зайня­тість. Тоб­то пра­ців­ник бу­де зна­хо­ди­ти­ся в по­стій­но­му стре­сі що­до сво­єї ро­бо­ти, чи ма­ти­ме він ро­бо­ту че­рез рік, чи пів­ро­ку, чи ні. У Ре­ко­мен­да­ції МОП є про­по­зи­ції ско­ро­ти­ти кіль­кість по­ло­жень, що сто­су­ю­ться при­пи­не­н­ня тру­до­вих від­но­син в про­е­кті Тру­до­во­го ко­де­ксу. – ч. 2 ст. 92 – ро­бо­то­да­вець має пра­во звіль­ни­ти пра­ців­ни­ка за роз­го­ло­ше­н­ня кон­фі­ден­цій­ної ін­фор­ма­ції. При цьо­му, під­при­єм­ство мо­же са­мо­стій­но від­но­си­ти будь-яку ін­фор­ма­цію до кон­фі­ден­цій­ної. – ч. 1 ст. 93 – ро­бо­то­да­вець має пра­во звіль­ни­ти пра­ців­ни­ка на під­ста­ві ви­яв­ле­ної не­від­по­від­но­сті пра­ців­ни­ка за­йма­ній по­са­ді або ви­ко­ну­ва­ній ро­бо­ті, що під­твер­джу­є­ться ре­зуль­та­та­ми ате­ста­ції, ін­ши­ми до­ка­за­ми. Стур­бо­ва­ність ви­кли­кає фор­му­лю­ва­н­ня «ін­ші до­ка­зи», які за­ко­но­дав­чо не ви­зна­че­ні. – Ст. 105 – тру­до­ві від­но­си­ни з пра­ців­ни­ком мо­же бу­ти при­пи­не­но вна­слі­док на­ста­н­ня над­зви­чай­них об­ста­вин, що пе­ре­шко­джа­ють їх про­дов­жен­ню (во­єн­ні дії, Оле­на Ми­халь­чен­ко ка­та­стро­фа, сти­хій­не ли­хо, епі­де­мія чи ін­ші над­зви­чай­ні об­ста­ви­ни. Тоб­то, згі­дно но­во­му ко­де­ксу, якщо ого­ло­сять епі­де­мію гри­пу, то бу­дуть за­кон­ні під­ста­ви звіль­ни­ти пра­ців­ни­ка, осо­бли­во якщо він був у кон­та­кті з хво­рим (є й та­ка нор­ма). – ст. 93 – за ухи­ле­н­ня від про­фі­ла­кти­чно­го ще­пле­н­ня або ме­ди­чно­го огля­ду пра­ців­ник під­ля­гає звіль­нен­ню з ро­бо­ти. Тут по­ста­ють сер­йо­зні по­бо­ю­ва­н­ня що­до кон­фі­ден­цій­но­сті ме­ди­чних да­них. МОП у свої ре­ко­мен­да­ці­ях ре­ко­мен­дує пе­ред­ба­чи­ти в про­е­кті Тру­до­во­го ко­де­ксу су­во­ру кон­фі­ден­цій­ність ме­ди­чних да­них та до­пов­ни­ти про­ект Тру­до­во­го ко­де­ксу чі­ткою за­бо­ро­ною скри­нін­гу на ВІЛ при пра­це­вла­шту­ван­ні, в то­му чи­слі до­да­ти сан­кції у від­но­шен­ні до ро­бо­то­дав­ців, які по­ру­шу­ють за­бо­ро­ну, але да­ні ре­ко­мен­да­ції про­і­гно­ро­ва­ні.

ВТРА­ТА ЗА­ХИ­СТУ ВІД РО­БО­ТИ ВНО­ЧІ

Чин­на ст. 176 КЗпП за­бо­ро­няє за­лу­ча­ти до ро­біт у ні­чний час ва­гі­тних жі­нок і жі­нок, що ма­ють ді­тей ві­ком до трьох ро­ків. А ст. 142 про­е­кту Тру­до­во­го ко­де­ксу пе­ред­ба­чає мо­жли­вість за­лу­че­н­ня жі­нок, які ма­ють ді­тей ві­ком до п’ятнад­ця­ти ро­ків або ди­ти­ну-ін­ва­лі­да, до ро­біт у ні­чний час, за їх пи­сьмо­вою зго­дою. Та­ким чи­ном, ма­те­рі, які ма­ють ді­тей ві­ком до трьох ро­ків, втра­ча­ють аб­со­лю­тний за­хист від пра­ці вно­чі.

ЗБІЛЬ­ШЕ­НА ВІДПУСТКА І РАБОТА ВДО­МА

На­то­мість, ав­то­ри і при­хиль­ни­ки но­во­го Тру­до­во­го ко­де­ксу від­зна­ча­ють, що він має плю­си для пра­ців­ни­ків. Зокре­ма, зав­дя­ки но­во­му ко­де­ксу лю­ди змо­жуть пра­цю­ва­ти вдо­ма. Та­ка ор­га­ні­за­ція ро­бо­ти на де­яких під­при­єм­ствах фа­кти­чно існу­ва­ла і ра­ні­ше, але не бу­ла вре­гу­льо­ва­на за­ко­ном. У ни­ні­шньо­му про­е­кті пе­ред­ба­че­но, що «при укла­дан­ні тру­до­во­го до­го­во­ру або пі­зні­ше, сто­ро­ни мо­жуть до­мо­ви­ти­ся про ви­ко­на­н­ня пра­ців­ни­ком ро­бо­ти вдо­ма». Та­кож якщо ро­бо­то­да­вець не вча­сно ви­пла­чує сво­їм пра­ців­ни­кам зар­пла­ту, га­ран­тій­ні або ком­пен­са­цій­ні ви­пла­ти, то він бу­де зму­ше­ний за­пла­ти­ти їм пе­ню. Крім то­го, пе­ред­ба­ча­є­ться збіль­ше­н­ня три­ва­ло­сті що­рі­чної опла­чу­ва­ної від­пус­тки. Згі­дно з про­е­ктом Тру­до­во­го ко­де­ксу, три­ва­лість основ­ної від­пус­тки збіль­ши­ться з 24-х до 28-ми ка­лен­дар­них днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.