Здо­бу­тки енер­го­ефе­ктив­но­сті та від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки

Ukraine Business Review - - Україна енергетична -

«Стра­те­гія ста­ло­го роз­ви­тку Укра­ї­ни, за­твер­дже­на Ука­зом Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни у 2015 ро­ці – до­ро­го­вказ для Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті»,– на­го­ло­сив Го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Сав­чук на за­сі­дан­ні Уря­ду.

Усі іні­ці­а­ти­ви Агент­ства у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті та від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки від­по­від­а­ють кур­су кра­ї­ни на енер­го­не­за­ле­жність. Біль­ше то­го, ре­фор­ми ма­ють по­зи­тив­ний ефект на еко­но­мі­ку та до­бро­бут на­се­ле­н­ня в ці­ло­му. Про це свід­чать ре­зуль­та­ти ро­бо­ти Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті.

Про­тя­гом опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду 2014/2015 та 2015/2016 на­се­ле­н­ням, ТКЕ та бю­дже­тною сфе­рою ско­ро­че­но та за­мі­ще­но 7,2 млрд га­зу або 30%.Та­ко­му ре­зуль­та­ту, крім уте­пле­н­ня, змен­ше­н­ня норм спо­жи­ва­н­ня, по­с­при­я­ло ще й вве­де­н­ня 1670 МВт но­вих те­пло­вих по­ту­жно­стей, що ви­ко­ри­сто­ву­ють ін­ші, крім га­зу, ви­ди па­ли­ва. У ці про­е­кти бі­знес за­лу­чив 12 млрд грн. ін­ве­сти­цій. «Якщо го­во­ри­ти про ви­ро­бни­цтво еле­ктро­енер­гії з від­нов­лю­ва­них дже­рел, то зав­дя­ки удо­ско­на­лен­ню у 2015 ро­ці та прив’яз­ці до кур­су єв­ро «зе­ле­них» та­ри­фів ми ма­є­мо сут­тє­ве збіль­ше­н­ня но­вих об’єктів у цій сфе­рі. У 2015 ро­ці вве­де­но 30 МВт но­вих по­ту­жно­стей, у 2016 ро­ці вже у 4 ра­зи біль­ше – 121 МВт. 2017 рік вра­зив ре­зуль­та­та­ми. Ли­ше за I-е пів­річ­чя 2017 ро­ку вста­нов­ле­но 127 МВт, що біль­ше ніж за весь ми­ну­лий рік. За­га­лом, за 2,5 ро­ки вве­де­но 278 МВт. На це за­лу­че­но до 9 млрд грн. при­ва­тних ін­ве­сти­цій», – по­ві­до­мив С. Сав­чук та на­га­дав, що зав­дя­ки за­ко­но­дав­чим змі­нам «зе­ле­ні» та­ри­фи в Укра­ї­ні – одні з най­біль­ших в Єв­ро­пі, що ро­бить про­е­кти у цій сфе­рі при­ва­бли­ві­ши­ми для ін­ве­сто­рів. Зав­дя­ки за­зна­че­но­му За­ко­ну стрім­ко зро­сла і кіль­кість при­ва­тних до­мо­го­спо­дарств, що вста­нов­лю­ють со­ня­чні па­не­лі. Якщо на по­ча­тку 2015 ро­ку та­ких ро­дин бу­ло ли­ше 40, то ста­ном на кі­нець II квар­та­лу 2017 ро­ку ма­є­мо вже 1635 до­мо­го­спо­дарств, які ви­ро­бля­ють «чи­сту» енер­гію. За­галь­на по­ту­жність вста­нов­ле­них при­ва­тни­хсо­ня­чних стан­цій скла­дає 24,9 МВт, а це вкла­де­ні ін­ве­сти­ції на су­му 700 млн гри­вень. Не тіль­ки від­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка по­зи­тив­но впли­ває на еко­но­мі­ку кра­ї­ни. Зав­дя­ки про­гра­мі «те­плих кре­ди­тів» близь­ко 4,5 млрд грн. ін­ве­сто­ва­но в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни на­се­ле­н­ням та бан­ка­ми за під­трим­ки Уря­ду та мі­сце­вих гро­мад. Та­ким чи­ном, біль­ше 330 ти­сяч ро­дин за­лу­чи­ли ко­шти­на обла­дна­н­ня та ма­те­рі­а­ли для уте­пле­н­ня. Уряд від­шко­ду­вав їм близь­ко 1,6 млрд гри­вень. Окрім уте­пле­н­ня жи­тло­во­го фон­ду, Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті по­ста­ви­ло за ме­ту під­ви­щи­ти енер­го­ефе­ктив­ність бю­дже­тної сфе­ри. У 2016 ро­ці впер­ше в Укра­ї­ні за­про­ва­дже­но ЕСКО-ме­ха­нізм, а2017 рік став по­ча­тком ті­сної спів­пра­ці з мі­сце­вою вла­дою у на­прям­ку впро­ва­дже­н­ня енер­го­ме­не­джмен­ту у бю­дже­тних уста­но­вах. «За­ко­но­дав­чою пе­ре­мо­гою цьо­го ро­ку ста­ло прийня­т­тя За­ко­нів Укра­ї­ни«Про енер­ге­ти­чну ефе­ктив­ність бу­ді­вель», «Про ко­мер­цій­ний облік те­пло­вої енер­гії та во­до­по­ста­ча­н­ня» та­що­до впро­ва­дже­н­ня сти­му­лю­ю­чо­го та­ри­фу на те­пло з аль­тер­на­тив­них дже­рел», – за­ува­жив С. Сав­чук. Се­ред но­вих іні­ці­а­тив – сти­му­лю­ва­н­ня про­ми­сло­вих під­при­ємств до енер­го­ефе­ктив­но­сті, роз­ви­ток ви­со­ко­ефе­ктив­ної ко­ге­не­ра­ції, по­лег­ше­н­ня до­сту­пу до ме­реж ви­ро­бни­кам «зе­ле­ної» еле­ктро­енер­гії, роз­ви­ток ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу та біо­ди­зе­лю, на­пра­цю­ва­н­ня мо­де­лі ви­ро­бни­цтва енер­гії з від­хо­дів в Укра­ї­ні. Вплив по­лі­ти­ки енер­го­ефе­ктив­но­сті та роз­ви­тку від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки на ма­кро­еко­но­мі­чну ста­біль­ність та ста­лий роз­ви­ток без­сум­нів­ний. Очі­ку­ва­ні ре­зуль­та­ти по­зи­тив­ні та вкрай не­об­хі­дні Укра­ї­ні: ство­ре­н­ня ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ро­бо­чих місць, за­по­бі­га­н­ня енер­ге­ти­чній бі­дно­сті на­се­ле­н­ня та му­ні­ци­па­лі­те­тів, ста­бі­лі­за­ція на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. За сло­ва­ми С. Сав­чу­ка, у ра­зі до­ся­гне­н­ня по­став­ле­них ці­лей у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті та від­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки, з 2020 ро­ку Укра­ї­на за­оща­джу­ва­ти­ме та за­мі­щу­ва­ти­ме енер­го­ре­сур­сів на 2,7 млрд до­ла­рів в рік. Крім цьо­го, змен­ше­н­ня ви­да­тків про­гно­зо­ва­но­го дер­жав­но­го бю­дже­ту у 2020 ро­ці ся­гне 9%.

Ма­те­рі­ал під­го­тов­ле­но Управ­лі­н­ням ко­му­ні­ка­ції та зв’яз­ків з гро­мад­ські­стю Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.