Но­ві фінансові мо­жли­во­сті для МСБ

Ukraine Business Review - - Україна енергетична - Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на ДІХТЯРЕНКО

5 ве­ре­сня 2017 ро­ку Ні­ме­цько-Укра­їн­ський Фонд (НУФ) та ProCredit Bank під­пи­са­ли кре­ди­тну уго­ду по фі­нан­су­ван­ню ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств (МСП). Уго­да бу­ла під­пи­са­на в рам­ках про­гра­ми спри­я­н­ня МСП. Уго­да бу­ла під­пи­са­на в рам­ках про­гра­ми спри­я­н­ня МСП, про­фі­нан­со­ва­ної Уря­дом Ні­меч­чи­ни че­рез KfW, та у спів­пра­ці з іні­ці­а­ти­вою Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу EU4Business. Уго­да пе­ред­ба­чає кре­ди­ту­ва­н­ня МСП на умо­вах 15% рі­чних у грив­ні.

Як за­зна­чає Зе­ба­сті­ан Кно­ке, пер­ший се­кре­тар по­соль­ства ФРН, від­діл еко­но­мі­чної спів­пра­ці та роз­ви­тку: «В 1996 ро­ці уряд Ні­меч­чи­ни на­дав че­рез KfW біль­ше 6 міль­йо­нів єв­ро для ка­пі­та­лу НУФ.З то­го ча­су він по­стій­но під­три­му­вав НУФ, на­да­ю­чи дов­го­тер­мі­но­ві кре­ди­ти та гран­ти для те­хні­чної під­трим­ки. Про­гра­ма під­трим­ки МСП є одним із та­ких кре­ди­тів. В рам­ках про­гра­ми укра­їн­ські бан­ки отри­ма­ють 10 міль­йо­нів єв­ро для кре­ди­тів МСП. Я ща­сли­вий, що ProCredit Bank до­лу­чив­ся до про­гра­ми та бу­де кре­ди­ту­ва­ти ма­лий та се­ре­дній бі­знес у на­ціо­наль­ній ва­лю­ті та на ду­же при­ва­бли­вих умо­вах». Кре­ди­тний до­го­вір між НУФ та ProCredit Bank під­пи­са­ний в рам­ках уго­ди між Укра­ї­ною та Ні­меч­чи­ною. «В рам­ках сво­єї но­вої стра­те­гії роз­ви­тку до 2020 ро­ку

Ні­ме­цько-Укра­їн­ський Фонд пла­нує зна­чно роз­ши­ри­ти об­ся­ги кре­ди­ту­ва­н­ня МСБ в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті за ра­ху­нок роз­роб­ки та за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­змів хе­джу­ва­н­ня ва­лю­тно­го ри­зи­ку спіль­но з На­ціо­наль­ним ба­ком Укра­ї­ни», – за­зна­чив ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор НУФ Олег Стрин­жа. За умо­ва­ми під­пи­са­ної уго­ди кре­ди­тні ко­шти на­да­ю­ться ці­льо­во МСП на при­дба­н­ня або мо­дер­ні­за­цію основ­них ма­шин чи обла­дна­н­ня, при­дба­н­ня, бу­дів­ни­цтво або ре­кон­стру­кцію при­мі­щень або по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів, не­об­хі­дних для роз­ши­ре­н­ня ді­ю­чо­го або ство­ре­н­ня но­во­го ви­ро­бни­цтва. «Об­сяг кре­ди­тно­го порт­фе­лю МСП за ре­зуль­та­та­ми 2016 ро­ку зріс більш ніж на 50%. Під­три­му­ю­чи МСП, як най­більш ди­на­мі­чний і мо­біль­ний се­ктор еко­но­мік, ProCredit Bank до­по­ма­гає збіль­ши­ти їх кон­ку­рен­то­спро­мо­жність на вну­трі­шньо­му та між­на­ро­дно­му рин­ках. В дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ці змі­ни ма­ють по­зи­тив­но впли­ну­ти на еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня Укра­ї­ни в ці­ло­му», — за­зна­чив Ві­ктор По­но­ма­рен­ко, го­ло­ва прав­лі­н­ня ProCredit Bank.

Про­гра­мою мо­жуть ско­ри­ста­тись дві ка­те­го­рії під­при­ємств: 1. Ма­лі під­при­єм­ства з кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків до 50 осіб, рі­чний до­хід яких не пе­ре­ви­щує су­му, екві­ва­лен­тну 5 млн єв­ро. 2. Се­ре­дні під­при­єм­ства з кіль­кі­стю пра­ців­ни­ків не біль­ше 250 осіб та рі­чним до­хо­дом не ви­ще 10 млн єв­ро в екві­ва­лен­ті. Згі­дно уго­ди чо­ти­ри ка­те­го­рії га­лу­зей отри­ма­ли прі­о­ри­тет: 1 сіль­ське, лі­со­ве та ри­бне го­спо­дар­ство; 2 пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість; 3 тим­ча­со­ве роз­мі­ще­н­ня й ор­га­ні­за­ція хар­чу­ва­н­ня; 4 по­ста­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії, га­зу, па­ри та кон­ди­ці­йо­ва­но­го по­ві­тря. Но­ва про­гра­ма НУФ ком­бі­ну­є­ться з хе­джу­ва­н­ням ва­лю­тних ри­зи­ків, яке на­дав Єв­ро­пей­ський Со­юз че­рез Ні­ме­цький банк роз­ви­тку (KfW). Бе­ренд де Гро­от, ке­рів­ник Про­грам спів­ро­бі­тни­цтва Пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні, під­кре­слив: «Укра­їн­ські МСП пра­гнуть кре­ди­тів в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті на ро­зум­них умо­вах, але на сьо­го­дні­шній день на рин­ку пра­кти­чно не­має та­ких кре­ди­тів. Вдо­ско­на­ле­н­ня до­сту­пу до до­сту­пно­го дов­го­стро­ко­во­го фі­нан­су­ва­н­ня в мі­сце­вій ва­лю­ті є одні­єю з ці­лей іні­ці­а­ти­ви EU4Business. То ж ми ра­ді об’єд­на­тись з KfW за ці­єю Про­гра­мою на ко­ристь укра­їн­ських ма­лих та се­ре­дніх під­при­ємств, а та­кож, опо­се­ред­ко­ва­но, — на ко­ристь еко­но­мі­ки в ці­ло­му». На­га­да­є­мо, що 4 кві­тня 2017 ро­ку Ні­ме­цько-Укра­їн­ський фонд за під­трим­кою Уря­ду Ні­меч­чи­ни про­вів у Ки­є­ві «Пер­ший Фі­нан­со­вий Яр­ма­рок для ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су», в рам­ках яко­го пре­зен­ту­вав Про­гра­му під­трим­ки МСБ. За її умо­ва­ми Ні­ме­цький дер­жав­ний банк роз­ви­тку KfW зо­бов’язав­ся на­да­ти Укра­ї­ні 300 млн грн на під­трим­ку фі­нан­су­ва­н­ня МСБ про­тя­гом на­сту­пних 40 ро­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.