Докапіталізація банків по-українськи

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Пом’якше­н­ня гра­фі­ку до­ка­пі­та­лі­за­ції укра­їн­ських банків з бо­ку НБУ не ви­рі­шить про­бле­му для 47 банків. По­чи­на­ю­чи з лі­та 2014 ро­ку з пе­рі­о­ди­чні­стю раз на рік по­стає пи­та­н­ня до­ка­пі­та­лі­за­ції банків на кіль­ка де­ся­тків міль­йо­нів гри­вень, щоб від­по­від­а­ти гра­фі­ку На­ціо­наль­но­го бан­ку.

Цей гра­фік став на­слід­ком прийня­т­тя змін до за­ко­ну «Про бан­ки і бан­ків­ську ді­яль­ність», а са­ме по­яви ви­мо­ги для всіх банків Укра­ї­ни на­ро­сти­ти ста­ту­тний ка­пі­тал що­най­мен­ше до 500 млн. грн. до 2024 ро­ку. Для но­во­ство­ре­них банків ця су­ма є по­ча­тко­вою. Що­ро­ку ми ра­ху­є­мо скіль­ки банків мо­жуть по­тра­пи­ти в гру­пу ри­зи­ку на втра­ту лі­цен­зії, якщо не до­ка­пі­та­лі­зу­ю­ться. На­при­клад, до ли­пня цьо­го ро­ку до план­ки в 200 млн. грн. ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу не­до­тя­гу­ва­ли 37 банків. З них, до­сі 7 банків не від­по­від­а­ють цим ви­мо­гам. Згі­дно гра­фі­ку до 11 ли­пня на­сту­пно­го ро­ку 47 банків, а це рів­но по­ло­ви­на з усіх ни­ні ді­ю­чих, по­вин­ні зна­йти ще 100 млн. грн. жи­вих гро­шей, щоб ма­ти пра­во за­ли­ши­ти­ся пра­цю­ва­ти на бан­ків­сько­му ринку Укра­ї­ни. Зде­біль­шо­го це ма­лі та се­ре­дні бан­ки з при­ва­тним укра­їн­ським ка­пі­та­лом – 41 банк, 5 банків з іно­зем­ним ка­пі­та­лом і один дер­жав­ний банк. Їхня бі­знес-мо­дель зде­біль­шо­го не орі­єн­то­ва­на на за­лу­че­н­ня зна­чно­го об’єму де­по­зи­тів від на­се­ле­н­ня.

Як пра­ви­ло, во­ни вза­га­лі ма­ло пра­цю­ють з фі­зи­чни­ми осо­ба­ми, а зде­біль­шо­го зо­се­ре­дже­ні на об­слу­го­ву­ван­ні при­ва­тно­го бі­зне­су. НАБУ рік то­му вже вда­ва­ло­ся до­мог­ти­ся від НБУ пом’якше­н­ня гра­фі­ку до­ка­пі­та­лі­за­ції, що да­ло кри­ти­чно не­об­хі­дний для банків час, аби ви­зна­чи­ти­ся зі сво­єю бі­знес мо­де­л­лю, зна­йти пар­тне­рів чи вза­га­лі ви­рі­ши­ти, чи хо­чуть во­ни за­ли­ша­ти­ся у цьо­му бі­зне­сі. Та все ча­сті­ше в бан­ків­сько­му се­ре­до­ви­щі ви­ни­кає пи­та­н­ня, чи по­трі­бно бан­кам, які не зби­ра­ю­ться за­лу­ча­ти де­по­зи­ти на­се­ле­н­ня чи вза­га­лі пра­цю­ва­ти з фі­зи­чни­ми осо­ба­ми, та­кий ве­ли­кий ста­ту­тний ка­пі­тал? До прийня­т­тя від­по­від­них за­ко­но­дав­чих змін, мі­ні­маль­ний ста­ту­тний ка­пі­тал банків ста­но­вив 120 млн. грн., що за то­ді­шнім кур­сом орі­єн­тов­но до­рів­ню­ва­ло $15 млн. При де­валь­ва­ції грив­ні як мі­ні­мум утри­чі, під­ви­ще­н­ня ви­мог до банків зда­є­ться аб­со­лю­тно об­ґрун­то­ва­ним. Про­те, не­зро­зумі­ло, чо­му тіль­ки акціо­не­ри банків по­вин­ні збіль­шу­ва­ти свої ста­ту­тні ка­пі­та­ли. Та­кож за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим, чо­му ана­ло­гі­чні ви­мо­ги не став­ля­ться до всіх фі­нан­со­вих та стра­хо­вих ком­па­ній, які теж за­лу­ча­ють гро­ші гро­ма­дян і при­ва­тно­го бі­зне­су та ма­ють пе­ред ни­ми фі­нан­со­ві зо­бов’яза­н­ня. Для при­кла­ду, мі­ні­маль­ний роз­мір ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу для банків, що пра­цю­ють на те­ри­то­рії Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу ста­но­вить Ро­ман ШПЕК, го­ло­ва Ра­ди НАБУ

5 млн. єв­ро, тоб­то орі­єн­тов­но 150 млн. грн. за ни­ні­шнім кур­сом. Більш то­го, згі­дно ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства ЄС, їхні дер­жа­ви мо­жуть ро­би­ти ви­клю­че­н­ня і пе­ред­ба­чи­ти для окре­мих кре­ди­тних уста­нов зна­чно мен­ші ви­мо­ги до мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу, про­те не менш 1 млн. єв­ро. Зві­сно, Україна сьо­го­дні має зна­чно біль­ші ін­ве­сти­цій­ні ри­зи­ки, ніж кра­ї­ни ЄС, вра­хо­ву­ю­чи вій­сько­ву за­гро­зу та по­ки хи­тку еко­но­мі­чну та по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні. Та все ж, ми вва­жа­є­мо, що ви­мо­ги до на­ших банків над­то за­ви­ще­ні. При­рів­ня­ти ви­мо­ги до укра­їн­ських банків від­по­від­но до єв­ро­пей­ських норм, на­віть че­рез по­втор­не пом’якше­н­ня гра­фі­ку до­ка­пі­та­лі­за­ції від На­ціо­наль­но­го бан­ку – ми не змо­же­мо. По­трі­бні за­ко­но­дав­чі змі­ни. То­му НАБУ спіль­но з бан­ка­ми і екс­пер­та­ми роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект, яким за­ко­но­дав­чо про­по­ну­є­мо вста­но­ви­ти мі­ні­маль­ний роз­мір ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу для всіх банків, що пра­цю­ють в Укра­ї­ні в роз­мі­рі не мен­ше 200 млн. грн. Це до­зво­лить ви­жи­ти не ли­ше ве­ли­ким при­ва­тним і дер­жав­ним бан­кам, але й тим, що ма­ють ді­ю­чу і при­бу­тко­ву бі­знес-мо­дель, які ма­ють свою бі­знес ні­шу і ком­фор­тно в ній пра­цю­ють, не по­ру­шу­ю­чи нор­ма­ти­вів НБУ та ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства, та, які не по­тре­бу­ють у сво­їй ро­бо­ті ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу біль­шо­го, ніж 200 млн. грн. Во­ни теж ма­ють пра­во на жи­т­тя. Тож за­ко­но­про­ект бу­де за­ре­є­стро­ва­но в пар­ла­мен­ті вже ці­єї осе­ні.

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК за ма­те­рі­а­ла­ми www. finclub.net

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.