Агрокластери — новий ступінь розвитку Львівщини

Ukraine Business Review - - Україна аграрна -

Ми­ну­ло­річ Ком­пле­ксна про­гра­ма під­трим­ки та розвитку агро­про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва у Львів­ській обла­сті на 2016-2020 ро­ки роз­ши­ри­ла спектр до­по­мо­ги агра­рі­ям Львівщини. За­по­ча­тку­ва­ли новий на­пря­мок – із обла­сно­го бю­дже­ту по­ча­ли на­да­ва­ти по­во­ро­тну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу (кре­ди­ти) на ре­а­лі­за­цію бі­знес-пла­нів, під­го­тов­ле­них сіль­ськи­ми то­ва­ро­ви­ро­бни­ка­ми. Про­е­кти для фі­нан­су­ва­н­ня ви­би­рає Кон­кур­сна ко­мі­сія, утво­ре­на Де­пар­та­мен­том агро­про­ми­сло­во­го розвитку обл­держ­адмі­ні­стра­ції.

Ви­ко­нав­цем цьо­го на­прям­ку Ком­пле­ксної про­гра­ми ви­зна­че­но Львів­ський обла­сний фонд під­трим­ки ін­ди­ві­ду­аль­но­го жи­тло­во­го бу­дів­ни­цтва на се­лі, який на­дає кре­ди­ти під 5% рі­чних з від­стро­че­н­ням по­вер­не­н­ня основ­ної су­ми зо­бов’яза­н­ня на один рік. Фер­мер­ські го­спо­дар­ства, сіль­сько­го­спо­дар­ські ко­опе­ра­ти­ви, то­ва­ри­ства і під­при­єм­ства, фі­зи­чні осо­би-під­при­єм­ці ма­кси­маль­но мо­жуть отри­ма­ти 500 тис.грн у кре­дит. Во­ни по­вин­ні по­вер­ну­ти ці ко­шти до 5 ро­ків (у 2016 ро­ці – до трьох ро­ків). Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го розвитку Львів­ської ОДА На­та­лія Хмиз роз­по­ві­ла: «До­свід, який ми отри­ма­ли у 2016 ро­ці з ре­а­лі­за­ції Про­гра­ми, по­ка­зав, на­скіль­ки ве­ли­кий ін­те­рес агра­рі­їв до мо­жли­во­сті отри­ма­ти фі­нан­со­ву до­по­мо­гу на кон­ку­рен­тних і рин­ко­вих умо­вах. Та­кож ми по­ба­чи­ли, як ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють на­ші сіль­го­спви­ро­бни­ки бю­дже­тні ко­шти». У 2016 ро­ці із за­галь­но­го фон­ду обла­сно­го бю­дже­ту сіль­сько­го­спо­дар­ським ви­ро­бни­кам на ре­а­лі­за­цію бі­знес-пла­нів на­да­но 24 кре­ди­ти на за­галь­ну су­му 8424,1 тис.грн. За ці ко­шти сіль­го­спви­ро­бни­ки при­дба­ли 80 го­лів ро­га­тої ху­до­би, 11 оди­ниць са­мо­хі­дної те­хні­ки, 10 оди­ниць ґрун­то­об­ро­бної при­чі­пної та на­ві­сної те­хні­ки, ін­ве­сту­ва­ли в обла­шту­ва­н­ня та мо­дер­ні­за­цію те­хно­ло­гі­чних про­це­сів 20 го­спо­дарств. Для при­кла­ду, у 2016 ро­ці ТзОВ АТ «Зе­ле­ний ко­шик», яке ви­ро­щує зе­ле­ні ме­то­дом гі­дро­по­ні­ки, за отри­ма­ні 500 тис. грн при­дба­ло сві­тло­діо­дні лам­пи, а ФГ «Ра­двань Но­ва», яке спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні овець, пе­ре­роб­ці про­ду­кції та ре­а­лі­за­ції

її на за­са­дах зе­ле­но­го ту­ри­зму, отри­ма­ло 440 тис. грн, які ске­ру­ва­ло на по­пов­не­н­ня ста­да овець та при­дба­н­ня грун­то­об­ро­бної те­хні­ки. СОК «Сме­лі­на», який ви­ро­щує цві­тну ка­пу­сту, ске­ру­ва­ло 150 тис. грн на при­дба­н­ня на­сі­н­ня, грун­то­об­ро­бної те­хні­ки, до­брив і гер­бі­ци­дів, а ФГ «Го­лу­ба Ни­ва», де ви­ро­щу­ють рай­ду­жну фо­рель, ін­ве­сту­ва­ло 100 тис.грн у бу­рі­н­ня свер­дло­ви­ни та під­ве­де­н­ня ре­зерв­но­го енер­го­збе­ре­же­н­ня. Гру­па го­спо­дарств з Пу­сто­ми­тів­сько­го ра­йо­ну, які ре­а­лі­зо­ву­ють свої бі­знес-пла­ни за до­по­мо­гою ко­штів обла­сно­го бю­дже­ту (ФГ «Агро­тем», ФГ«Ра­двань Но­ва» – 2016р., ФГ «Ман­дзюк і К», – 2017 р.) за­сну­ва­ли агро­ту­ри­сти­чний кла­стер «Гор­бо Го­ри». За йо­го до­по­мо­гою во­ни змо­жуть ком­пле­ксно ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як мо­жли­во­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва (вів­чар­ство, мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, ово­чів­ни­цтво), так і зе­ле­но­го ту­ри­зму на осно­ві при­ро­дних осо­бли­во­стей мі­сце­во­сті їхньо­го фун­кціо­ну­ва­н­ня. У сер­пні 2017 ро­ку на ба­зі агро­тур­кла­сте­ра «Гор­бо Го­ри» від­був­ся тра­ди­цій­ний на Львів­щи­ні ман­дрів­ний яр­ма­рок «До­брі тра­ди­ції Га­ли­чи­ни», де бу­ли пред­став­ле­ні ви­ро­би мі­сце­вих агра­рі­їв і пе­ре­ро­бни­ків, ви­тво­ри на­ро­дних уміль­ців і ху­до­жніх про­ми­слів. «За­дум та­кий, щоб це бу­ла по­стій­но ді­ю­ча пло­щад­ка для гро­мад­сько­сті та мі­сце­во­го на­се­ле­н­ня. В агро­кла­стер вхо­дить три сіль­ські ра­ди, які роз­та­шо­ва­ні по­бли­зу. І ще ін­ші сіль­ські ра­ди ма­ють ба­жа­н­ня під’єд­на­тись, то­му що про­ект ду­же ці­ка­вий. І ця пло­щад­ка по­вин­на бу­ти по­стій­но ді­ю­ча на рі­зні атра­кції та по­дії. На­сту­пни­ми пла­ну­є­мо ро­би­ти обжин­ки, пі­зні­ше май­стер-кла­си одно­го Го­ло­ва Львів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Олег Си­ню­тка

на­прям­ку по де­ре­ву», – роз­по­вів спів­за­снов­ник агро­ту­ри­сти­чно­го кла­сте­ру «Гор­бо Го­ри» Ан­тон Міль­че­вич. Ді­є­вість та ефе­ктив­ність на­прям­ку розвитку агра­рі­їв Львівщини від­зна­чив го­ло­ва Львів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Олег Си­ню­тка. «Сьо­го­дні де­мон­стру­є­мо, що фер­ме­ри на Львів­щи­ні – це вже не про­сто успі­шні під­при­єм­ці, це лю­ди, які зда­тні об’єд­на­ти­ся і в єд­но­сті про­де­мон­стру­ва­ти новий ступінь розвитку. Я пе­ре­ко­на­ний, що не тіль­ки на­ша зем­ля, яка є над­зви­чай­но ба­га­тою, дає нам великі мо­жли­во­сті, але й най­го­лов­ні­ше на­ші лю­ди – до­брі, му­дрі, пра­цьо­ви­ті. І кла­стер «Гор­бо Го­ри» – це ще один при­клад то­го, як об’єд­ну­ю­чись лю­ди отри­му­ють ще кра­щий до­бро­бут та зла­го­ду», – за­зна­чив Олег Си­ню­тка. У 2017 ро­ці Про­гра­ма успі­шно стар­ту­ва­ла. Якщо у 2016 ро­ці ко­шти агра­рі­ям з обла­сно­го бю­дже­ту по­ча­ли над­хо­ди­ти у ве­ре­сні, то в 2017 ро­ці на чо­ти­ри мі­ся­ці ра­ні­ше – в трав­ні. За пе­рі­од з трав­ня до ли­пня по­то­чно­го ро­ку на­да­но кре­ди­тів для ре­а­лі­за­ції 17 бі­знес – пла­нів на за­галь­ну су­му 6 580,0 тис. грн. Це ста­но­вить до за­пла­но­ва­но­го рі­чно­го об­ся­гу 8 500,0 тис.грн., або 77 % ви­ко­на­н­ня. Це ста­вить Про­гра­му в чи­сло тих обла­сних про­грам, які най­ди­на­мі­чні­ше роз­ви­ва­ю­ться й най­пов­ні­ше ви­ко­ну­ю­ться. «Вра­хо­ву­ю­чи по­зи­тив­ний до­свід 2016 ро­ку, пе­ре­ва­га при ви­бо­рі бі­знес-пла­нів для фі­нан­су­ва­н­ня на­да­є­ться в по­то­чно­му ро­ці про­е­ктам, які за­без­пе­чу­ють те­хно­ло­гі­чний та ін­но­ва­цій­ний роз­ви­ток агро­го­спо­дарств, спри­я­ють ство­рен­ню про­ду­кту з ви­щою до­да­ною вар­ті­стю, під­ви­щен­ню до­хі­дно­сті як го­спо­дарств, так і зайня­то­го у ви­ро­бни­цтві на­се­ле­н­ня», – за­зна­чає На­та­лія Хмиз. У 2017 ро­ці Кон­кур­сна ко­мі­сія під­три­ма­ла бі­знес-про­ект зі ство­ре­н­ня ком­пле­ксу з пе­ре­роб­ки круп на ба­зі ФГ «САД» Сам­бір­сько­го ра­йо­ну. Ви­ді­ле­но 500 тис. грн для Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го розвитку Львів­ської ОДА На­та­лія Хмиз при­дба­н­ня спе­ці­аль­но­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня. На мо­дер­ні­за­цію про­це­су пе­ре­роб­ки огір­ків ме­то­дом за­со­лю­ва­н­ня і ва­ку­ум­но­го па­ку­ва­н­ня в ФГ «Агро-Во­ля» Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну, зокре­ма, для при­дба­н­ня хо­ло­диль­но­го обла­дна­н­ня, ске­ро­ва­но 130,6 тис. грн. На роз­ви­ток ри­бно­го го­спо­дар­ства у ФГ «Озе­ро» Кам’ян­ка­Бузь­ко­го ра­йо­ну ске­ро­ва­но 500 тис. грн для при­дба­н­ня си­сте­ми ав­то­ном­но­го енер­го­по­ста­ча­н­ня, ор­га­ні­за­ції ви­ро­щу­ва­н­ня со­ма єв­ро­пей­сько­го. У ФГ «Ман­дзюк і К» Пу­сто­ми­тів­сько­го ра­йо­ну ске­ру­ють на бу­дів­ни­цтво ово­че­схо­ви­ща 500 тис. грн. За­пуск об’єкта пе­ред­ба­че­но пі­сля за­вер­ше­н­ня се­зо­ну збо­ру кар­то­плі, ка­пу­сти, бу­ря­ка. Під час ре­кон­стру­кції те­хно­ло­гі­чно­го ком­пле­ксу із ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­но­ва­них кор­мів ТзОВ «Кам’ян­ка-Бузь­кий ком­бі­кор­мо­вий за­вод» ви­ко­ри­стає 500 тис. грн для при­дба­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­но­го те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня. Фі­зи­чна осо­ба-під­при­є­мець, уча­сник АТО, який ви­ро­щує по­лу­ни­цю, Ми­ко­ла Сте­цьків, за ра­ху­нок кре­ди­ту 100 тис. грн про­фі­нан­су­вав бу­рі­н­ня свер­дло­ви­ни для во­до­по­ста­ча­н­ня ді­лян­ки, при­дбав си­сте­му кра­пель­но­го зро­ше­н­ня і по­сад­ко­вий ма­те­рі­ал. За­раз опра­цьо­ву­ють прое­кт­ні про­по­зи­ції що­най­мен­ше 5 бі­знес-пла­нів, на ре­а­лі­за­цію яких по­трі­бно 2,1 млн. грн. Ці про­по­зи­ції за­пла­но­ва­но роз­гля­ну­ти на на­сту­пно­му за­сі­да­н­ня кон­кур­сної ко­мі­сії. Фа­хів­ці Де­пар­та­мен­ту АПР і Фон­ду під­трим­ки роз­ра­хо­ву­ють, що за­зна­че­ні ви­ще по­ка­зни­ки і ре­зуль­та­ти ви­ко­на­н­ня Ком­пле­ксної про­гра­ми в ча­сти­ні кре­ди­ту­ва­н­ня бі­знес-пла­нів до­зво­лять до­мог­ти­ся ви­ді­ле­н­ня до­да­тко­во ко­штів з обла­сно­го бю­дже­ту. У де­пар­та­мен­ті пе­ре­ко­на­ні, що по­тре­ба в цих ко­штах для сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків Львівщини об­грун­то­ва­на і їх во­ни ви­ко­ри­ста­ють ма­кси­маль­но ефе­ктив­но.

Оле­ся МАЛИНЕНКО, спе­ці­аль­но для ВД «Україна Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.