Про­да­ти зем­лю в Укра­ї­ні го­то­ві 8 % її вла­сни­ків

Ukraine Business Review - - Україна аграрна - Від­діл ко­му­ні­ка­цій ГУ ДФС

Про­да­ти свої зе­мель­ні паї в ра­зі від­кри­т­тя ринку зем­лі го­то­ві 5-8% їх вла­сни­ків, по­ві­до­мив ке­рів­ник про­е­кту Сві­то­во­го бан­ку “Під­трим­ка ре­форм в сіль­сько­му го­спо­дар­стві і в зе­мель­них від­но­си­нах в Укра­ї­ні” Де­нис Ні­за­лов.

За йо­го оцін­ка­ми, при вве­ден­ні ринку сіль­го­сп­зем­лі йо­го за­галь­ний об­сяг скла­де 15 млрд. до­ла­рів США. При цьо­му, на дум­ку екс­пер­та, вла­сни­ки зе­мель­них па­їв до­да­тко­во отри­ма­ють близь­ко 30 млрд. до­ла­рів США як за ра­ху­нок про­да­жу ді­ля­нок, так і за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня орен­дної пла­ти за зем­лю.

За ре­зуль­та­та­ми чи­слен­них опи­ту­вань при­бли­зно 5-8% вла­сни­ків зем­лі го­то­ві її про­да­ти, а це 2 млн. га. - ска­зав він, ви­сту­па­ю­чи на Мі­жна­ро­дній кон­фе­рен­ції Д. Ні­за­лов при­пу­стив, що від­кри­т­тя зе­мель­но­го ринку при­зве­де до пе­ре­роз­по­ді­лу до­хо­дів між вла­сни­ка­ми і ко­ри­сту­ва­ча­ми зем­лі на ко­ристь вла­сни­ків. Він уто­чнив, що в да­ний час ве­ли­ка ча­сти­на до­хо­дів від ко­ри­сту­ва­н­ня зем­лею до­во­ди­ться на орен­да­рів – близь­ко 86%. Пі­сля за­про­ва­дже­н­ня ринку зем­лі очі­ку­є­ться, що ця ци­фра скла­де 62%. Ек­сперт уто­чнив, що в да­ний час в орен­ді пе­ре­бу­ває 16,5 млн. га па­їв. Се­ре­дня орен­дна пла­та в Укра­ї­ні ста­но­вить близь­ко 50 до­ла­рів США за 1 га. Та­ким чи­ном, до­хо­ди на­се­ле­н­ня від орен­ди зем­лі скла­да­ють 820 млн. до­ла­рів в рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.