Ре­кор­дна кіль­кість ви­пу­сків шоу «Ве­чір­ній квар­тал»

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

У На­ціо­наль­но­му Ки­є­во-Пе­чер­сько­му істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку (Ве­ли­ка Лавр­ська дзві­ни­ця) від­кри­то куль­тур­но-істо­ри­чний про­ект «Ви­став­ка до 400 рі­чни­ці ілю­стро­ва­ної пе­ру­ан­ської хро­ні­ки істо­ри­ка Фе­лі­пе Гу­а­ман По­ма де Айа­ла». Ви­став­ка при­свя­че­на ше­дев­ру сві­то­вої істо­рі­о­гра­фії. «Но­ва Хро­ні­ка та До­бре Прав­лі­н­ня» Фе­лі­пе Гу­а­ман По­ма де Айя­ла бу­ла ство­ре­на близь­ко 1615 ро­ку в Пе­ру. Це був скрі­пле­ний ма­ну­скрипт з май­же 1200 сто­рі­нок. Кни­га по­ді­ле­на на дві ча­сти­ни. Пер­ша – «Но­ва Хро­ні­ка» – роз­по­від­ає про до­ін­ко­ві ча­си та Ім­пе­рію Ін­ків. У «До­бро­му Прав­лін­ні» ав­тор ви­сві­тлює не­спра­ве­дли­вість, екс­плу­а­та­цію та зло­вжи­ва­н­ня вла­дою ко­ло­ні­за­то­ра­ми, а та­кож ви­слов­лює про­по­зи­ції Іспан­ській Ко­ро­ні що­до со­ці­аль­них та уря­до­вих ре­форм у но­вих Іспан­ських ко­ло­ні­ях. Ма­ну­скрипт опи­сує істо­рію Пе­ру від най­дав­ні­ших ча­сів, роз­по­від­ає про жи­т­тя ко­жно­го з пра­ви­те­лів Ін­ків та їхніх дру­жин, а та­кож про за­ко­ни, ві­ко­ві гру­пи, ка­лен­дар, ідо­лів, ча­клу­нів, по­хо­ва­н­ня, по­ка­ра­н­ня, в’язни­ці, пі­сні, па­ла­ци, шля­хи, схо­ви­ща та уря­до­вих осіб. Хро­ні­ка на­пи­са­на в основ­но­му іспан­ською мо­вою та час­тко­во ке­чуа (мо­вою ін­ків). Кни­га По­ми зна­ме­ни­та сво­ї­ми 398 гра­вю­ра­ми, які су­про­во­джу­ю­ться ав­тор­ським текс­том. У ме­жах екс­по­зи­ції від­ві­ду­ва­чі змо­жуть огля­ну­ти ілю­стра­ції з кни­ги, які вар­то вва­жа­ти пов­но­цін­ни­ми тво­ра­ми ві­зу­аль­но­го ми­сте­цтва: «Но­ва Хро­ні­ка та До­бре Прав­лі­н­ня» – це ілю­стро­ва­на істо­рія прав­лі­н­ня Ін­ків та по­ча­тку Іспан­ської кон­кі­сти Пе­ру. Сам ав­тор, Гу­а­ман По­ма, та істо­рія на­пи­са­н­ня кни­ги спов­не­ні та­єм­ни­чо­сті. Усі ві­до­мі фа­кти про жи­т­тя ав­то­ра взя­то з ав­то­біо­гра­фі­чних вста­вок хро­ні­ки. Гу­а­ман По­ма був ін­ді­ан­цем, ви­хід­цем із зна­тної інк­ської ро­ди­ни. Він пра­цю­вав пе­ре­кла­да­чем у іспан­ських свя­щен­но­слу­жи­те­лів-мі­сіо­не­рів та ко­ло­ні­аль­но­го уря­ду. Ма­ну­скрипт був адре­со­ва­ний ко­ро­лю Іспа­нії Фі­лі­пу ІІІ та від­прав­ле­ний до Іспан­сько­го ко­ро­лів­сько­го дво­ру, однак на­вряд чи по­тра­пив до рук ко­ро­ля. Він все ж ді­став­ся Єв­ро­пи, де йо­го ви­яви­ли ли­ше у 1908 ро­ці в Ко­ро­лів­ській Бі­блі­о­те­ці Ко­пен­га­ге­на. «Но­ва Хро­ні­ка та До­бре Прав­лі­н­ня» вклю­че­ні до пе­ре­лі­ку об’єктів ре­є­стру «Пам’ять сві­ту» ЮНЕСКО. Шість су­бо­тніх ве­чо­рів, по­чи­на­ю­чи з 30 ве­ре­сня, те­ле­гля­да­чі змо­жуть про­ве­сти у ком­па­нії улю­бле­них акто­рів сту­дії «Квар­тал 95».

Ці­єї осе­ні те­ле­ка­нал «1+1» по­ка­же ре­кор­дну кіль­кість ви­пу­сків гу­мо­ри­сти­чно­го шоу «Ве­чір­ній квар­тал», в яко­му акто­ри сту­дії «Квар­тал 95» по-до­бро­му і від ду­ші смі­ю­ться над по­лі­ти­ка­ми і спортс­ме­на­ми, му­зи­кан­та­ми і те­ле­зір­ка­ми. Гу­мо­ри­сти­чний ма­ра­фон стар­тує 30 ве­ре­сня о 21.15, ко­ли те­ле­гля­да­чі «1 + 1» по­ба­чать пер­шу ча­сти­ну кон­цер­ту «Ве­чір­ній квар­тал», зйом­ки яко­го від­бу­ли­ся в Оде­сі в ли­пні. Ці­ка­во, що спе­ці­аль­но для цьо­го кон­цер­ту і зйо­мок Лі­тньо­го куб­ка «Лі­ги смі­ху» на Оде­сько­му Мор­сько­му вок­за­лі по­бу­ду­ва­ли гран­діо­зну сце­ну під від­кри­тим не­бом, зал для гля­да­чів, якій вмі­стив 3000 го­стей. У но­во­му ви­пу­ску акто­ри сту­дії «Квар­тал 95» пред­став­лять но­ме­ра і сві­жі жар­ти про оде­ський ко­ло­рит, від­по­чин­ку, укра­їн­сько­му шоу-бі­зне­сі, а в фі­на­лі, за тра­ди­ці­єю, ви­ко­на­ють одну зі сво­їх ори­гі­наль­них пі­сень. Одним з най­більш пам’ятних но­ме­рів кон­цер­ту ста­ла па­ро­дія на про­гра­му «1 + 1» «Світ на­ви­во­ріт» з Дми­тром Ко­ма­ро­вим у ви­ко­нан­ні Єв­ге­на Ко­шо­во­го. «Ви ко­ли-не­будь ба­чи­ли, як бар­ме­на в го­те­лі на пер­шій лі­нії змі­нює не адмі­ні­стра­ція, а при­плив?», - ви­гу­кує Єв­ген в обра­зі Дми­тра Ко­ма­ро­ва, який за сце­на­рі­єм, тіль­ки по­вер­нув­ся з екс­тре­маль­ної по­до­ро­жі в да­ле­ку афри­кан­ську кра­ї­ну. Сте­пан Ка­за­нін тон­ко по­жар­ту­вав над те­ле­ве­ду­чим тре­вел-шоу, яко­му не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся ку­шту­ва­ти ек­зо­ти­чні стра­ви рі­зних кра­їн: «Ве­ду­чий« Світ на­ви­во­ріт »Дми­тро Ко­ма­ров з’їв за своє жи­т­тя біль­ше тар­га­нів, ніж ба­чи­ла го­лов­ний ін­спе­ктор кра­ї­ни у всіх ре­сто­ра­нах», - ска­зав Сте­пан. Тра­ди­цій­но, зір­ко­ві го­сті не тіль­ки ви­ко­на­ють свої най­по­пу­ляр­ні­ші хі­ти, а й ві­зьмуть участь у ве­се­лих но­ме­рах «квар­таль­щи­ків». Так, пря­мо на сце­ні акто­ри сту­дії «Квар­тал 95» «зня­ли» ма­ло­бю­дже­тний кліп для Ті­ни Ка­роль, а Джа­ма­лу при­ві­та­ли з ве­сі­л­лям чи­слен­ним по­да­рун­ка­ми. Осо­бли­вим сюр­при­зом для гля­да­чів став ви­ступ по­пу­ляр­ної бри­тан­ської гру­пи Hurts зі сві­то­вим хі­том «Wonderful life». Гу­мо­ри­сти­чний ма­ра­фон на «1 + 1», в рам­ках яко­го по­ка­жуть шість но­вих ви­пу­сків «Ве­чір­ньо­го квар­та­лу», стар­тує 30 ве­ре­сня о 21.15.

Ди­ре­ктор «Україна Бі­знес Ре­вю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.