«КІНГСМАН: ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»!

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

У кі­но­те­а­трах «Укра­ї­ни» з 21 ве­ре­сня!

Фільм “Kingsman: Та­єм­на слу­жба” по­зна­йо­мив нас із «Кінг­сме­ном» - не­за­ле­жним між­на­ро­дним де­те­ктив­ним агент­ством, яке пра­цює на най­ви­що­му рів­ні се­кре­тно­сті і чи­єю кін­це­вою ме­тою є по­ря­ту­нок люд­ства. У філь­мі “Kingsman: Золоте кільце,” на­ші ге­рої сти­ка­ю­ться з но­вою про­бле­мою. Штаб-квар­ти­ру «Кінг­сме­на» зруй­но­ва­но, а усе люд­ство опи­ни­ло­ся в за­ру­чни­ках. Ман­дру­ю­чи сві­том, Егг­сі та Мер­лін ді­зна­ю­ться про існу­ва­н­ня у Спо­лу­че­них Шта­тах спо­рі­дне­ної роз­шу­ко­вої аген­ції «Стей­тсмен», яка бу­ла за­сно­ва­на одно­ча­сно з «Кінг­сме­ном». Но­ві при­го­ди ви­про­бу­ють на мі­цність фі­зи­чні та ро­зу­мо­ві зді­бно­сті на­ших ге­ро­їв, ко­ли дві елі­тні де­те­ктив­ні ор­га­ні­за­ції об’єд­на­ю­ться, аби здо­ла­ти без­жаль­но­го спіль­но­го во­ро­га за­ра­ди по­ря­тун­ку люд­ства, що для Егг­сі вже стає чи­мось на кшталт зви­чки…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.