OPEN ENERGY WEEK in Kyiv

Ukraine Business Review - - Го­лов­на сто­рін­ка -

Не­тра­ди­цій­ні та від­нов­лю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії остан­нім ча­сом ста­ли одним із ва­жли­вих кри­те­рі­їв ста­ло­го ро­зви­тку сві­то­вої спіль­но­ти. Здій­сню­є­ться по­шук но­вих і вдо­ско­на­ле­н­ня існу­ю­чих те­хно­ло­гій, ви­ве­де­н­ня їх до еко­но­мі­чно ефе­ктив­но­го рів­ня та роз­ши­ре­н­ня сфер ви­ко­ри­ста­н­ня. До­свід та пу­блі­чна екс­пер­ти­за уча­сни­ків па­лив­но-енер­ге­ти­чної га­лу­зі в умо­вах пе­ре­хо­ду на но­ві су­ча­сні ал­го­ри­тми вза­є­мо­від­но­син при ім­пле­мен­та­ції но­во­го за­ко­но­дав­ства в енер­ге­ти­ці, зокре­ма За­ко­ну «Про еле­ктро­енер­ге­ти­ку», в пи­та­н­нях опти­мі­за­ції та­ри­фної по­лі­ти­ки, ви­рі­шен­ні пи­тань кре­ди­тор­сько-де­бі­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті, ре­фор­му­ва­н­ня се­кто­ру в кон­текс­ті єв­ро­ін­те­гра­цій­них пра­гнень не­за­ле­жної Укра­ї­ни та об’єд­на­н­ня енер­го­си­сте­ми Укра­ї­ни з єв­ро­пей­ською. До­лу­чи­ти­ся до про­е­кту за­про­шує Ви­дав­ни­чий Дім «Укра­ї­на Бі­знес».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.