«Кон­со­лі­да­ція фун­кцій дер­жав­но­го регулювання ринків фінансових послуг»: про­гно­зи та ко­мен­та­рі

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

25 ве­ре­сня 2017 ро­ку у На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу на те­му «Кон­со­лі­да­ція фун­кцій дер­жав­но­го регулювання ринків фінансових послуг». Ди­ре­ктор СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Ана­то­лій Іван­ців від іме­ні Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий Бі­знес» взяв участь у за­сі­дан­ні, яке про­во­ди­ло­ся за під­трим­ки Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті ВРУ та НБУ. Від­крив ро­бо­ту фо­ру­му на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, За­сту­пник Го­ло­ви Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Ру­слан Дем­чак, який по­ві­до­мив, що ко­мі­тет пра­цює над під­го­тов­кою про­е­кту до дру­го­го чи­та­н­ня і за­кли­кав при­су­тніх ви­сло­ви­ти свою дум­ку з при­во­ду акту­аль­но­сті ідеї кон­со­лі­да­ції фун­кцій дер­жав­но­го регулювання ринків фінансових послуг. За­сту­пник Го­ло­ви НБУ Ка­те­ри­на Рож­ко­ва за­зна­чи­ла, що На­ціо­наль­ний банк за­кли­кає пар­ла­мент прийня­ти за­ко­но­про­ект про спліт якнай­швид­ше. «У свою чер­гу ми спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ма­є­мо роз­ро­би­ти до­ро­жню кар­ту подаль­ших за­хо­дів із кон­со­лі­да­ції фун­кцій дер­жав­но­го на­гля­ду над не­бан­ків­ським фі­нан­со­вим рин­ком. Во­на по­трі­бна для то­го, щоб здій­сни­ти пе­ре­да­чу фун­кцій на­гля­ду за цим рин­ком ма­кси­маль­но ком­фор­тно для йо­го уча­сни­ків та спо­жи­ва­чів фінансових послуг», — на­го­ло­си­ла К. Рож­ко­ва. В обго­во­рен­ні ідеї кон­со­лі­да­ції фун­кцій дер­жав­но­го регулювання ринків фінансових послуг та­кож ви­сло­ви­ли­ся пред­став­ни­ки фінансових ре­гу­ля­то­рів кра­ї­ни та між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій — Сві­то­вий Банк, USAID Ukraine — USAID Укра­ї­на, уча­сни­ки не­бан­ків­сько­го фі­нан­со­во­го рин­ку — Лі­га стра­хо­вих ор­га­ні­за­цій Укра­ї­ни, Укра­їн­ська фе­де­ра­ція убез­пе­че­н­ня, На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція кре­ди­тних спі­лок Укра­ї­ни (НАКСУ), ВАКС, Асо­ці­а­ція «Стра­хо­вий Бі­знес». Ди­ре­ктор «СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» Ана­то­лій Іван­ців на­го­ло­сив, що пред­став­ляє від іме­ні Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий Бі­знес» ор­га­ні­за­цію, що об’єд­нує се­ре­дні та не­ве­ли­кі Стра­хо­ві ком­па­нії та у сво­є­му ви­сту­пі на­га­дав уча­сни­кам зі­бра­н­ня про по­стій­ні змі­ни ре­гу­ля­то­рів стра­хо­во­го рин­ку. У жов­тні 1993 р. бу­ло ство­ре­но Ко­мі­тет у спра­вах на­гля­ду за

стра­хо­вою ді­яль­ні­стю, який про­існу­вав до кві­тня 2002 р., зго­дом стра­хо­ви­ки бу­ли під­по­ряд­ко­ва­ні Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів Укра­ї­ни, по­тім бу­ло ство­ре­но окре­мий ре­гу­ля­тор – Держ­фін­по­слуг, те­пер На­цком­фін­по­слуг і при ко­жній та­кій змі­ні уча­сни­кам рин­ку на­го­ло­шу­ва­ли про май­бу­тні по­кра­ще­н­ня, то­му по­трі­бно до­сить ске­пти­чно спри­йма­ти від­по­від­не но­во­вве­де­н­ня і від­мо­ви­тись від все­ося­жно­го «ура». Ана­то­лій Іван­ців за­сте­ріг уча­сни­ків від сут­тє­вих ри­зи­ків при прийнят­ті цьо­го за­ко­но­про­е­кту, а са­ме: ви­кає ціл­ком зро­зумі­ле за­не­по­ко­є­н­ня, що в кон­текс­ті роз­гля­ду про­е­кту За­ко­ну ринок в май­бу­тньо­му че­кає «очи­ще­н­ня», а не йо­го «за­чис­тку». Вар­то звер­ну­ти ува­гу на не­об­хі­дність роз­по­ді­лу ре­гу­ля­тор­них фун­кцій на нор­ма­тив­не регулювання та на­гляд. Є ве­ли­кий ри­зик прийня­т­тя нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів без по­го­дже­н­ня з Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою Укра­ї­ни (ДРС) і цьо­го по­трі­бно обов’яз­ко­во уни­кну­ти. Акти­ві­за­ція роз­гля­ду цьо­го За­ко­но­про­е­кту, йо­го «до­ро­жня кар­та» та йо­го впро­ва­дже­н­ня мо­же сут­тє­во від­стро­чи­ти прийня­т­тя більш ва­жли­во­го та акту­аль­но­го для роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку За­ко­ну «Про страхування». Уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу до­мо­ви­лись про роз­гляд цьо­го За­ко­но­про­е­кту Ко­мі­те­том Вер­хов­ної Ра­ди на по­ча­ток жов­тня цьо­го ро­ку. По­пе­ре­дньо про­ве­сти зу­стрі­чі між Ре­гу­ля­то­ра­ми (На­цком­фін­по­слуг та Ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів) та НБУ, а уча­сни­кам ринків на­пра­ви­ти ли­сти з сво­ї­ми дум­ки з при­во­ду цьо­го за­ко­но­про­е­кту до Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди.

До­від­ко­во. На роз­гляд пар­ла­мен­ту Пре­зи­ден­том Укра­ї­ни бу­ло вне­се­но за­ко­но­про­ект № 2413-а від 20.07.2015 р. «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до кон­со­лі­да­ції фун­кцій із дер­жав­но­го регулювання ринків фінансових послуг». 7 ли­пня 2016 р. Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни під­три­ма­ла за­ко­но­про­ект №2413а у пер­шо­му чи­тан­ні. До­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но, що на­гляд і регулювання рин­ку стра­хо­вих, лі­зин­го­вих і фа­кто­рин­го­вих ком­па­ній, кре­ди­тних спі­лок, бю­ро кре­ди­тних істо­рій, лом­бар­дів та ін­ших фінансових ком­па­ній пе­ре­йдуть до НБУ, а НКЦПФР здій­сню­ва­ти­ме регулювання не­дер­жав­них фон­дів: пен­сій­них (ПФ), фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва, і та­кож опе­ра­цій з не­ру­хо­мі­стю.

Ана­то­лій ІВАН­ЦІВ, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.