Ме­ха­ні­зми за­хи­сту ін­ве­сто­рів

Ukraine Business Review - - Україна фінансова -

Ді­є­вий за­хист ін­ве­сто­рів та ефе­ктив­на про­ти­дія зло­вжи­ва­н­ням із цін­ни­ми па­пе­ра­ми мо­жли­ві за умо­ви фун­кціо­ну­ва­н­ня силь­но­го та не­за­ле­жно­го ре­гу­ля­то­ра рин­ку – На­ціо­наль­ної ко­мі­сії з цін­них па­пе­рів та фон­до­во­го рин­ку (НКЦПФР). До та­ко­го ви­снов­ку ді­йшли уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу «Си­сте­ма за­хи­сту ін­ве­сто­рів, як умо­ва роз­ви­тку ринків ка­пі­та­лу в Укра­ї­ні», що від­був­ся 2 жов­тня 2017 ро­ку. Ор­га­ні­за­то­ром за­хо­ду ви­сту­пи­ла НКЦПФР за під­трим­ки про­е­кту USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру».

Ек­спер­ти по­го­ди­лись, що які­сно но­ве регулювання рин­ку ка­пі­та­лів – на ча­сі. Одним із кро­ків до­ся­гне­н­ня та­ко­го регулювання є прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­хи­сту ін­ве­сто­рів від зло­вжи­вань на рин­ку ка­пі­та­лів» № 6303. До­ку­мен­том про­по­ну­є­ться за­крі­пле­н­ня в за­ко­но­дав­стві га­ран­тій не­за­ле­жно­сті НКЦПФР, а та­кож ре­аль­но­го ін­стру­мен­та­рію для за­по­бі­га­н­ня, ви­яв­ле­н­ня пра­во­по­ру­шень та по­ка­рань за них. Не­за­ле­жність

за­без­пе­чу­ва­ти­ме­ться на­ле­жним фі­нан­су­ва­н­ням, за­бо­ро­ною втру­ча­ти­ся у ді­яль­ність НКЦПФР по­лі­ти­чним си­лам та ін­шим дер­жав­ним ор­га­нам, са­мо­стій­ні­стю у прийнят­ті рі­шень. На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Пав­ло Рі­за­нен­ко: «Ми ма­є­мо два успі­шні­при­кла­ди ство­ре­н­ня пов­но­цін­но­го дер­жав­но­го ор­га­ну – На­ціо­наль­ний банк і НКРЕКП. І в обох ви­пад­ках ефе­ктив­ність бу­ла до­ся­гну­та зав­дя­ки на­дан­ню не­за­ле­жно­сті у прийнят­ті рі­шень та­аде­ква­тно­му фі­нан­су­ван­ню, яке до­зво­ляє їм за­лу­ча­ти про­фе­сій­ні ка­дри». Зі збіль­ше­н­ням пов­но­ва­жень на НКЦПФР бу­де по­кла­де­но йдо­да­тко­ву від­по­від­аль­ність. Се­ред ін­шо­го, за­ко­но­про­е­ктом за­про­ва­джу­є­ться ме­ха­нізм страхування про­фе­сій­ної від­по­від­аль­но­сті Го­ло­ви, Чле­нів та слу­жбов­ців Ко­мі­сії, а та­кож від­шко­ду­ва­н­ня зав­да­них зби­тків вна­слі­док прийня­т­тя ре­гу­ля­то­ром не­пра­во­мір­но­го рі­ше­н­ня, дій чи без­ді­яль­но­сті. Пи­та­н­ня під­ви­ще­н­ня за­хи­сту ін­ве­сто­рів осо­бли­во акту­аль­не в умо­вах дов­го­о­чі­ку­ва­но­го впро­ва­дже­н­ня IIрів­ня си­сте­ми пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня – на­ко­пи­чу­валь­но­го рів­ня. «Пи­та­н­ня з прийня­т­тям за­ко­но­про­е­кту 6303 акту­а­лі­зу­є­ться з ухва­ле­н­ням уря­до­во­го за­ко­но­про­е­кту про за­пуск пен­сій­ної ре­фор­ми з по­прав­кою про за­пуск обов’яз­ко­вої на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми з з 1 сі­чня 2019 ро­ку. Са­ме то­му пи­та­н­ня ре­фор­му­ва­н­ня ре­гу­ля­то­ра й са­мо­го рин­ку ка­пі­та­лів для пар­ла­мен­ту ста­не пер­шо­чер­го­вим», – на­га­дав П. Рі­за­нен­ко. «Ми зна­є­мо ви­пад­ки, які сто­су­ю­ться не­дба­ло­го управ­лі­н­ня акти­ва­ми укра­їн­ців. І то­му не­має під­став не обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня на­да­н­ня мо­жли­во­сті Ко­мі­сії ді­я­ти більш від­по­від­но до по­то­чної си­ту­а­ції з від­по­від­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми», – вва­жає ди­ре­ктор під­роз­ді­лу з управ­лі­н­ня ло­каль­ни­ми акти­ва­ми гру­пи ICU Гри­го­рій Ов­ча­рен­ко. Пред­став­ни­ки юри­ди­чної спіль­но­ти – ке­ру­ю­чий пар­тнер юри­ди­чної фір­ми AvellumPartners Ми­ко­ла Сте­цен­ко та пар­тнер юри­ди­чної фір­ми Esquires Ар­тем Са­при­кін – та­кож під­три­ма­ли за­ко­но­про­ект. Во­ни на­го­ло­си­ли на не­об­хі­дно­сті узго­дже­н­ня про­це­дур ре­а­лі­за­ції но­вих пов­но­ва­жень НКЦПФР із про­це­су­аль­ним за­ко­но­дав­ством.«Ре­гу­ля­тор по­ви­нен взя­ти стіль­ки пов­но­ва­жень, скіль­ки йо­му по­трі­бно для регулювання рин­ку. Єди­не пи­та­н­ня – в ство­рен­ні зба­лан­со­ва­ної си­сте­ми стри­мань і про­ти­ваг», – за­зна­чив А. Са­при­кін. За­ко­но­про­ект спря­мо­ва­ний на змі­ну па­ра­ди­гми, в якій укра­їн­ський фон­до­вий ринок існу­вав біль­ше 20 ро­ків, про­те не роз­ви­вав­ся. «Рин­ки ка­пі­та­лів – це, перш за все, ін­ве­сто­ри і ком­па­нії, які пра­гнуть за­лу­чи­ти де­ше­ві фі­нан­со­ві ре­сур­си. Для них роз­ро­бле­но цей до­ку­мент. Але по­ки що у нас фінансових по­се­ре­дни­ків на рин­ку біль­ше, ніж ін­ве­сто­рів – це па­ра­докс», – вва­жає Го­ло­ва НКЦПФР Ти­мур Хро­ма­єв.

Оле­ксандр Голіздра, спе­ці­аль­но для ВД «Укра­ї­на Бі­знес»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.