Зйом­ки «Слу­ги на­ро­ду» за­вер­ши­ли­ся сце­ною на Май­да­ні

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Дру­гий се­зон «Слу­га на­ро­ду. Від лю­бо­ві до ім­пі­чмен­ту» стар­тує 23 жов­тня

У Ки­є­ві за­вер­ши­ли­ся зйом­ки дру­го­го се­зо­ну «Слу­ги на­ро­ду». На­га­да­є­мо, дру­га ча­сти­на бу­де на­зи­ва­ти­ся «Слу­га на­ро­ду. Від лю­бо­ві до ім­пі­чмен­ту» і ви­йде вже че­рез два ти­жні. Зйом­ки дру­го­го се­зо­ну скла­ли 60 зні­маль­них змін – стар­ту­ва­ли 2 черв­ня на Пе­чер­ських па­гор­бах, а за­вер­ши­ли­ся в ніч на 29 ве­ре­сня сце­ною на Май­да­ні Не­за­ле­жно­сті. На­га­да­є­мо, що ви­йшов на ве­ли­кі екра­ни в ми­ну­ло­му ро­ці пов­но­ме­тра­жний фільм «Слу­га на­ро­ду» ста­но­вить ли­ше тре­тю ча­сти­ну 24-се­рій­но­го се­рі­а­лу, і, за сло­ва­ми одно­го зі сце­на­ри­стів, Юрія Ми­ку­лен­ка, в істо­рії з’яви­ться ба­га­то но­вих пер­со­на­жів. Так, на­при­клад, під час пе­ре­ви­бо­рів в гон­ці за пре­зи­дент­ське крі­сло зі­ткну­ться зна­йо­мі ба­га­тьом укра­їн­цям пред­став­ни­ки по­лі­ти­чно­го бо­мон­ду, про­те, пря­мих на­тя­ків на ре­аль­них лю­дей все-та­ки не бу­де. Що сто­су­є­ться ло­ка­цій, в но­вих се­рі­ях гля­да­чі по­ба­чать зна­ме­ни­ті й по­пу­ляр­ні се­ред ту­ри­стів мі­сця, на­при­клад, Лав­ру, Ма­ма­є­ву Сло­бо­ду, Парк «Ки­їв­ська Русь», Ме­жи­гір’я. Що че­кає пре­зи­ден­та Го­ло­бо­родь­ко в но­во­му по­лі­ти­чно­му се­зо­ні, ста­не ві­до­мо вже

23 жов­тня, о 21:00 від­бу­де­ться все­укра­їн­ська прем’єра «Слу­ги на­ро­ду. Від лю­бо­ві до ім­пі­чмен­ту».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.