Фі­нан­со­вий не­бан­ків­ський ри­нок Укра­ї­ни: ко­мен­та­рі уча­сни­ків бі­зне­су

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

19 жов­тня 2017 ро­ку у На­ціо­наль­но­му бан­ку Укра­ї­ни від­бу­лось за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу на те­му: «Прі­о­ри­те­тні на­прям­ки роз­ви­тку стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні: пер­шо­чер­го­ві кро­ки (в рам­ках кон­со­лі­да­ції фун­кцій дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг)», який від­був­ся за під­трим­ки Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни.

До­ку­мен­том пе­ред­ба­че­но, що на­гляд і ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ку стра­хо­вих, лі­зин­го­вих і фа­кто­рин­го­вих ком­па­ній, кре­ди­тних спі­лок, бю­ро кре­ди­тних істо­рій, лом­бар­дів та ін­ших фі­нан­со­вих ком­па­ній пе­ре­йдуть до НБУ, а НКЦПФР здій­сню­ва­ти­ме ре­гу­лю­ва­н­ня не­дер­жав­них фон­дів: пен­сій­них (ПФ), фі­нан­су­ва­н­ня бу­дів­ни­цтва, а та­кож опе­ра­цій з не­ру­хо­мі­стю, тоб­то по­кла­сти на НБУ до­да­тко­ві та нев­ла­сти­ві йо­му фун­кції. Пред­став­ни­ки Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий бі­знес» вко­тре на­го­ло­си­ли про основ­ні ри­зи­ки, які не­суть в со­бі мо­жли­ві змі­ни ре­гу­ля­то­ра для стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.