«Бар­лі­нек» — він­ни­цька ві­зи­тів­ка на між­на­ро­дній аре­ні

Ukraine Business Review - - Страховий бізнес -

По­при кри­зо­ву си­ту­а­цію в еко­но­мі­ці, не­до­ско­на­лість ві­тчи­зня­них за­ко­нів, бо­йо­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни, ін­ші ри­зи­ки все ж іно­зем­ні бу­ді­вель­но­ви­ро­бни­чі ком­па­нії роз­мі­щу­ють у нас свої ка­пі­та­ли, про­ми­сло­ві по­ту­жно­сті та ство­рю­ють ро­бо­чі мі­сця для все біль­шої кіль­ко­сті укра­їн­ців. Яскра­вим при­кла­дом ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій є спіль­не поль­сько­укра­їн­ське ба­га­то­про­філь­не то­ва­ри­ство «Бар­лі­нек Ін­вест», яке вже 12 ро­ків успі­шно фун­кціо­нує у Він­ни­ці. Про­ду­кція цьо­го під­при­єм­ства ві­до­ма та до­бре зна­на не ли­ше на ві­тчи­зня­но­му рин­ку, а й у та­ких кра­ї­нах, як Поль­ща, Че­хія, Сло­вач­чи­на, Ав­стрія, Ні­меч­чи­на то­що.

І гео­гра­фія збу­ту про­ду­кції «Бар­лі­не­ка» стрім­ко ро­ши­рю­є­ться. На­при­клад, пар­ке­тною до­шкою, що ви­ро­бляє ком­па­нія, вже за­ці­ка­ви­ли­ся на азій­сько­му бу­ді­вель­но­му рин­ку. Але все ж основ­ний ри­нок збу­ту то­ва­рів «Бар­лі­не­ка» – Єв­ро­пей­ський Со­юз. Адже ім­пле­мен­та­ція зо­ни віль­ної тор­гів­лі Укра­ї­ни та ЄС від­кри­ває для цьо­го під­при­єм­ства но­ві мо­жли­во­сті. То­му й не ви­пад­ко­во тут дня­ми роз­по­ча­ли бу­дів­ни­цтво но­вої чер­ги ви­ро­бни­цтва пар­ке­ту. Це дасть змо­гу до­да­тко­во ство­ри­ти по­над 800 ро­бо­чих місць та, зві­сно, сут­тє­во збіль­шить над­хо­дже­н­ня до дер­жав­но­го і мі­сце­во­го бю­дже­тів. За­га­лом ді­яль­ність поль­сько-укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства «Бар­лі­нек Ін­вест» є при­кла­дом не ли­ше для По­ді­л­ля, й Укра­ї­ни в ці­ло­му що­до ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня іно­зем­но­го ін­ве­сти­цій­но­го ка­пі­та­лу. Зокре­ма, об­сяг за­галь­них ін­ве­сти­цій у бу­дів­ни­цтво за­во­ду у Він­ни­ці склав по­над 280 міль­йо­нів єв­ро. Ни­ні «Бар­лі­нек» є най­біль­шим в Укра­ї­ні ви­ро­бни­ком три­ша­ро­вої пар­ке­тної до­шки з по­ту­жно­стя­ми май­же 4 млн. кв. м на рік. У най­ближ­чій пер­спе­кти­ві ком­па­нії – збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва пар­ке­ту удві­чі. І не ви­пад­ко­во спіль­не укра­їн­сько-поль­ське під­при­єм­ство «Бар­лі­нек Ін­вест» вже дав­но є ві­зи­тів­кою по­діль­сько­го краю на між­на­ро­дній аре­ні та сим­во­лом ефе­ктив­но­сті впро­ва­дже­н­ня між­на­ро­дних ін­ве­сти­цій в на­шій дер­жа­ві. Під­при­єм­ство має без­від­хо­дне ви­ро­бни­цтво. Ча­сти­на від­хо­дів ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як па­ли­во для ро­бо­ти ко­тлів на де­ре­ви­ні, а за­ли­шок йде на ви­ро­бни­цтво пе­ле­тів та бри­ке­тів. У «Бар­лін­ка» вузь­ка спе­ці­а­лі­за­ція – во­но є ви­ро­бни­ком пар­ке­тної до­шки, біо­па­ли­во ж є по­бі­чним про­ду­ктом. На рік тут ви­го­тов­ля­є­ться близь­ко 35 тис. тон біо­па­ли­ва, основ­ним спо­жи­ва­чем яко­го є кра­ї­ни Єв­ро­пи. Ми­ну­ло­го ро­ку на під­при­єм­стві бу­ло за­мі­не­но осві­тле­н­ня ви­ро­бни­чих при­мі­щень на су­ча­сні сві­тло­діо­дні лам­пи, які до­зво­ля­ють вдві­чі за­оща­ди­ти спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії та ма­ють по­кра­ще­ний, більш на­бли­же­ний до при­ро­дно­го, спектр ви­про­мі­ню­ва­н­ня. Та­кож для ке­ру­ва­н­ня осві­тле­н­ням те­ри­то­рії за­во­ду вста­нов­ле­но су­тін­ко­ві ре­ле, які ав­то­ма­ти­чно вми­ка­ють сві­тиль­ни­ки з на­ста­н­ням тем­ної по­ри до­би, та ав­то­ма­ти­чно ви­ми­ка­ють їх, ко­ли осві­тле­н­ня на ву­ли­ці до­ста­тнє. У пла­нах ке­рів­ни­цтва за­во­ду на цей рік – мо­дер­ні­за­ція лі­нії ла­ку­ва­н­ня. Мон­таж обла­дна­н­ня на­дасть мо­жли­вість роз­ши­ри­ти спектр «лі­ній­ки» до 20 но­вих ви­дів по­кри­т­тя три­ша­ро­вої де­рев’яної пар­ке­тної до­шки. Лі­нія бу­де пов­ні­стю ав­то­ма­ти­зо­ва­на. Ви­ко­ри­сто­вує ліс, збе­рі­гає ліс! Най­ва­жли­ві­шою про­ду­кці­єю ко­мер­цій­ної про­по­зи­ції є пар­ке­тна до­шка Бар­лі­нек – ба­га­то­ша­ро­ва під­ло­га із най­кра­щих ви­дів де­ре­ви­ни єв­ро­пей­ських та ек­зо­ти­чних по­рід, ком­па­нія про­від­ний сві­то­вий ви­ро­бник ба­га­то­ша­ро­вих де­рев’яних під­лог із рі­чною ви­ро­бни­чою оту­жні­стю по­над 9 млн кв м. Під­ло­га про­да­є­ться до 55 кра­їн на 5 кон­ти­нен­тах сві­ту. Крім пар­ке­тної до­шки Гру­па Бар­лі­нек ви­го­тов­ляє сер­ти­фі­ко­ва­ні під­ло­ги для об’єктів спор­тив­но­го при­зна­че­н­ня, плін­ту­си для під­ло­ги і ши­ро­ко­ві­до­мі сво­єю ви­со­кою які­стю біо­па­ли­ва: пе­лет та бри­кет для ка­мі­нів. Фір­ма Бар­лі­нек на­дає ве­ли­ко­го зна­че­н­ня то­му, щоб те­хно­ло­гії, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться та про­ду­кція, яка ви­пу­ска­є­ться на за­во­дах гру­пи, бу­ли еко­ло­гі­чни­ми і при­я­зни­ми до при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. Зав­дя­ки по­стій­ним мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва та ін­ве­сти­ці­ям у су­ча­сні те­хно­ло­гії під­при­ємств гру­пи є одни­ми із най­чи­сті­ших ви­ро­бництв сво­єї га­лу­зі у Поль­щі та Єв­ро­пі. Ді­яль­ність фір­ми по­ка­зує, що охо­ро­на при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща мо­же бу­ти для під­при­ємств не тіль­ки ви­зна­че­ни­ми за­ко­но­дав­ством від­по­від­них кра­їн зо­бов’яза­н­ня­ми, а та­кож ва­жли­вим еле­мен­том дов­го­стро­ко­вої стра­те­гії роз­ви­тку. Бар­лі­нек та­кож є іні­ці­а­то­ром ве­ли­кої кіль­ко­сті про­грам, які пов’яза­ні з охо­ро­ною при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща і еко­ло­гі­чною осві­тою. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ре­а­лі­зу­є­ться про­гра­ма «Акція 1 za 1», за умо­ва­ми якої за ко­жну при­дба­ну клі­єн­та­ми па­чку пар­ке­тної до­шки Бар­лі­нек із ло­го­ти­пом Акції фі­нан­су­є­ться ви­са­дже­н­ня одно­го де­ре­ва. «Ліс Клі­єн­тів» Бар­лін­ка на­ра­хо­вує вже по­над 13 міль­йо­нів де­рев!

До­від­ка ВД «Укра­ї­на Бі­знес»: Спіль­не поль­сько-укра­їн­ське під­при­єм­ство «Бар­лі­нек Ін­вест» є скла­до­вою ча­сти­ною Єв­ро­пей­ської ком­па­нії Barlinek, яка є одним із най­біль­ших у сві­ті ви­ро­бни­ків три­ша­ро­вої пар­ке­тної до­шки. Він­ни­цьке під­при­єм­ство роз­по­ча­ло свою ро­бо­ту в жов­тні 2007 ро­ку і є при­кла­дом ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го ка­пі­та­лу. Об­сяг ін­ве­сти­цій у бу­дів­ни­цтво за­во­ду склав близь­ко 75 млн. $. За­вод «Бар­лі­нек Ін­вест» на­ле­жить до одно­го з най­більш по­ту­жних і еко­ло­гі­чно чи­стих про­ми­сло­вих під­при­ємств Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.