Трам­ваї з Цю­ри­ха

Ukraine Business Review - - Вінниччина -

Мер Він­ни­ці Сер­гій Мор­гу­нов від­ві­дав швей­цар­ський Цю­ріх, з яким вла­да Він­ни­ці ті­сно і плі­дно спів­пра­цю­ють з 2006 ро­ку.

Мі­ський гла­ва від­ві­дав мі­сце­ву му­ні­ци­паль­ну транс­порт­ну ком­па­нію VBZ, яка ко­лись пе­ре­да­ла Він­ни­ці трам­вай­ні ва­го­ни «Мі­ра­жі» і «Кар­пфе­ни». Окрім дру­жньо­го спіл­ку­ва­н­ня і обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю, є і пре­дме­тний ре­зуль­тат по­їзд­ки. Як по­ві­дом­ляє Сер­гій Мор­гу­нов, з на­сту­пно­го ро­ку ком­па­нія VBZ по­чне чер­го­ву за­мі­ну сво­го транс­порт­но­го скла­ду

і Він­ни­ця пре­тен­дує на те, щоб отри­ма­ти ті ва­го­ни, які сьо­го­дні об­слу­го­ву­ють Цю­ріх. По­ста­ча­н­ня ста­нуть мо­жли­ві по­чи­на­ю­чи з 2021 ро­ку. До цьо­го ча­су «Він­ни­цької транс­порт­ної ком­па­нії» на­ле­жить ви­ко­на­ти ве­ли­ку під­го­тов­чу ро­бо­ту – по­си­ли­ти і мо­дер­ні­зу­ва­ти еле­ктро­уста­тку­ва­н­ня, ско­ре­кту­ва­ти транс­порт­ну стра­те­гію Він­ни­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.