Правда робить націю сильнішою

Ukraine Business Review - - Вінниччина - Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕМАКА

На за­сі­дан­ні На­гля­до­вої ра­ди Ме­мо­рі­аль­но­го цен­тру Го­ло­ко­сту «Ба­бин Яр» (BYHMC) озву­че­но під­сум­ки ро­бо­ти за рік. Зу­стріч у фор­ма­ті по­лі­ло­гу до­зво­ли­ла чі­тко окре­сли­ти прі­о­ри­те­тні на­пря­ми роз­ви­тку про­е­кту.

«Впер­ше на те­ри­то­рії Схі­дної Єв­ро­пи бу­де ме­мо­рі­аль­ний і до­слі­дни­цький центр, при­свя­че­ний тра­ге­дії Го­ло­ко­сту та істо­рії її по­ча­тку. Те, що ста­ло­ся в Ба­би­но­му Яру, пе­ре­ду­ва­ло рі­шен­ню на­цист­сько­го ре­жи­му що­до то­таль­но­го зни­ще­н­ня єв­рей­сько­го на­ро­ду і, на дум­ку ба­га­тьох істо­ри­ків, за всю істо­рію Го­ло­ко­сту це на­йма­со­ві­ший роз­стріл єв­рей­сько­го на­се­ле­н­ня за най­ко­ро­тший про­мі­жок ча­су. То­му ва­жли­во, що Укра­ї­на бе­ре на се­бе іні­ці­а­ти­ву ство­ре­н­ня та­ко­го му­зею. У ті­сній спів­пра­ці з мі­сце­вою вла­дою і в ко­ор­ди­на­ції з уря­дом Укра­ї­ни» за­зна­чив На­тан Ща­ран­ський, Го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди BYHMC. «Пам’ятни­ки Го­ло­ко­сту є в Ізра­ї­лі, Поль­щі, Ні­меч­чи­ні, США.

Про­те в Укра­ї­ні – мі­сці, де від­бу­ла­ся ця стра­шна тра­ге­дія, де бу­ло жор­сто­ко вби­то ве­ли­ку кіль­кість лю­дей: єв­ре­їв, укра­їн­ців, ро­сі­ян, ро­мів не зро­бле­но ні­чо­го. Нам по­трі­бно гі­дно вша­ну­ва­ти пам’ять за­ги­блих. Як сто­ли­чна вла­да, ми ро­би­мо все, аби май­бу­тні по­ко­лі­н­ня зна­ли про тра­ге­дію Ба­би­но­го Яру» на­го­ло­сив мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко. Пер­шим ета­пом обра­н­ня те­ри­то­рії ста­ли не­за­ле­жні до­слі­дже­н­ня, що бу­ли про­ве­де­ні за іні­ці­а­ти­вою BYHMC та­ки­ми ав­то­ри­те­тни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми зі збе­ре­же­н­ня єв­рей­ських тра­ди­цій у пи­та­н­нях по­хо­вань та вша­ну­ва­н­ня пам'яті за­ги­блих, як «Атра Ка­ді­ша» та Ко­мі­тет зі збе­ре­же­н­ня єв­рей­ських кла­до­вищ. Во­ни до­по­мо­гли вста­но­ви­ти то­чні ме­жі ко­ли­шньо­го Лук'янів­сько­го єв­рей­сько­го кла­до­ви­ща. На­сту­пний етап рі­ше­н­ня що­до на­да­н­ня ді­лян­ки під бу­дів­ни­цтво. BYHMC ро­зу­міє всю скла­дність та ком­пле­ксність цьо­го пи­та­н­ня. Нам вкрай ва­жли­во аби про­це­ду­ра про­хо­ди­ла про­зо­ро та з до­три­ма­н­ням усіх стан­дар­тів. То­му ми обов’яз­ко­во бу­де­мо ін­фор­му­ва­ти гро­мад­ськість що­до всіх ета­пів ви­бо­ру ді­лян­ки під бу­дів­ни­цтво Цен­тру. «Парк не бу­де за­бу­до­ва­ний, він бу­де впо­ряд­ко­ва­ний. Бу­дів­ни­цтво не бу­де від­бу­ва­ти­ся на те­ри­то­рії кла­до­ви­ща це факт. Він дає нам впев­не­ність, що ми зна­йшли пра­виль­не мі­сце, і про­ект бу­де ре­а­лі­зо­ва­но» під­кре­слив Ра­бин Яків Дов Блайх, го­лов­ний ра­бин Ки­є­ва та Укра­ї­ни. «Вкрай ва­жли­во, щоб ми ви­ко­на­ли свій мо­раль­ний обов'язок пе­ред ти­ми, хто за­ги­нув, хто ви­жив, хто до­по­ма­гав, ри­зи­ку­ю­чи сво­їм жи­т­тям. Та­кож по­трі­бно ви­ко­на­ти мо­раль­ні зо­бов'яза­н­ня пе­ред ді­тьми. Во­ни по­вин­ні зна­ти істо­рію, ма­ють вчи­ти­ся не по­вто­рю­ва­ти по­мил­ки і жи­ти в кра­що­му сві­ті. В Ра­дян­ські ча­си про про­бле­му Хо­ло­ко­сту за­мов­чу­ва­ли. Ду­ма­ли, що не слід під­ні­ма­ти цю істо­рію. Нам вар­то ви­не­сти урок про те, що тре­ба го­во­ри­ти прав­ду. І від цьо­го кра­ї­на і на­ція ста­ють силь­ні­ши­ми, а не слаб­кі­ши­ми. І я вва­жаю, що це ду­же ва­жли­вий урок, акцен­ту­вав Ві­ктор Пін­чук, укра­їн­ський бі­зне­смен та бла­го­дій­ник, за­снов­ник гру­пи EastOne і Фон­ду Ві­кто­ра Пін­чу­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.