23-й фе­сти­валь "Но­ве ні­ме­цьке кі­но"

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

Один із най­ста­рі­ших в Укра­ї­ні фе­сти­ва­лів, які пред­став­ля­ють кі­не­ма­то­граф сво­єї кра­ї­ни, про­йшов 12-18 жов­тня у Ки­є­ві. Ор­га­ні­за­то­ри про­де­мон­стру­ють за­хо­плю­ю­чі ні­ме­цькі кі­но­кар­ти­ни гля­да­чам Укра­ї­ни.

«Но­ве ні­ме­цьке кі­но» — це по­гли­бле­ний екс­прес-курс по остан­нім по­ді­ям у кі­но Ні­меч­чи­ни, до­бір­ка най­кра­щих ні­ме­цьких прем'єр і кі­но­фе­сти­валь­них хі­тів за ми­ну­лий рік. Про­во­ди­ться Ге­те-ін­сти­ту­том спіль­но з ком­па­ні­єю Ар­тха­ус Тра­фік. У про­гра­мі за­хо­ду пе­ред­ба­че­ні як ху­до­жні філь­ми — "24 ти­жні", "Я і Ка­мін­ські", "Одно­го ра­зу в Ні­меч­чи­ні", так і до­ку­мен­таль­ні — "Бойс" про ні­ме­цько­го скуль­пто­ра і ху­до­жни­ка Йо­зе­фа Бой­са і "Шко­ла № 3", що був зня­тий із спів­ро­бі­тни­цтвом укра­їн­ської сто­рон­ни і роз­по­від­ає про го­стру й акту­аль­ну те­му — озбро­є­ний кон­флікт на схо­ді Укра­ї­ни, фо­ку­су­ю­чи свою ува­гу на до­лі 13 шко­ля­рів Ми­ко­ла­їв­ки, що ста­ли свід­ка­ми бо­йо­вих дій. А ки­їв­ським гля­да­чам по­ща­сти­ло по­ба­чи­ти та­кож три­лер «На ме­жі». Ви­ко­на­ви­ця го­лов­ної ро­лі кі­но­кар­ти­ни Ді­а­не Крю­гер отри­ма­ла «Приз за кра­щу жі­но­чу роль» на 70-му Кан­сько­му між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі. Філь­ми де­мон­стру­ю­ться мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Та­кож фе­сти­валь від­бу­де­ться у Дні­прі (10-14 ли­сто­па­да), Хар­ко­ві (16-20 ли­сто­па­да) та Оде­сі (16-20 ли­сто­па­да). Та­кі фе­сти­ва­лі – чу­до­ва мо­жли­вість при­єд­на­ти­ся до ча­сти­ни куль­ту­ри ін­шої кра­ї­ни. Пі­сля се­рії без­глу­здих спроб по­за­ли­ця­ти­ся до Но­ри, до­ля на­ре­шті під­ки­дає Ру­бе­ну ре­аль­ний шанс до­ве­сти, що він справ­жній ма­чо. Все, що для цьо­го по­трі­бно - ви­ру­ши­ти з дів­чи­ною сво­єї мрії до Ам­стер­да­му, за­бра­ти то­вар і по до­ро­зі на­зад не на­пар­та­чи­ти. Все йшло нор­маль­но, до­ки на їх шля­ху не вста­ла мі­сце­ва ма­фія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.