Дні фінансової обізнаності

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

У рам­ках спіль­но­го про­е­кту На­ціо­наль­но­го бан­ку, про­е­кту Агент­ства США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» та між­на­ро­дної пла­ті­жної си­сте­ми Visa «Дні фінансової обізнаності». Цьо­го ра­зу за­хо­ди у Льво­ві пра­кти­чно збі­гли­ся зі Все­сві­тнім днем за­оща­джень, який від­зна­ча­є­ться 31 жов­тня. Від­кри­т­тя про­е­кту у Льво­ві з еле­мен­та­ми ві­зу­аль­но­го су­про­во­дже­н­ня ві­део­ро­ли­ка­ми «Грив­ня — наш сим­вол» від­бу­ло­ся за уча­сті пред­став­ни­ків спів­ор­га­ні­за­то­рів про­е­кту — за­сту­пни­ка Го­ло­ви НБУ Ро­ма­на Бо­ри­сен­ка, ке­рів­ни­ка про­е­кту Агент­ства з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» Ро­бер­та Бон­да, опе­ра­цій­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії Visa в Укра­ї­ні, кра­ї­нах СНД та Пів­ден­но-Схі­дної Єв­ро­пи Во­ло­ди­ми­ра Чай­ков­сько­го, за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра-роз­по­ря­дни­ка Фон­ду га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб Укра­ї­ни Ан­дрія Олен­чи­ка, а та­кож ре­кто­ра ДВНЗ «Уні­вер­си­тет бан­ків­ської спра­ви» Та­ма­ри Смов­жен­ко.

До­від­ка ВД «Україна Бізнес» «Дні фінансової обізнаності» – це спіль­ній про­ект На­ціо­наль­но­го бан­ку, про­е­кту Агент­ства США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID «Тран­сфор­ма­ція фі­нан­со­во­го се­кто­ру» та ком­па­нії Visa. За­хід про­во­ди­ться в пар­тнер­стві з Дер­жав­ним за­кла­дом «Уні­вер­си­тет бан­ків­ської спра­ви», Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб, а та­кож Не­за­ле­жною асо­ці­а­ці­єю бан­ків Укра­ї­ни. Дні фінансової обізнаності у Льво­ві уже дру­га хви­ля спіль­но­го про­е­кту. Пер­ша хви­ля об’єд­на­ла за­хо­ди в Оде­сі, Хар­ко­ві, Льво­ві та Дні­прі, а у 2018 ро­ці – у 20 мі­стах Укра­ї­ни. На­сту­пні Дні фінансової гра­мо­тно­сті від­бу­ду­ться 15 – 18 ли­сто­па­да 2017 ро­ку у Хар­ко­ві, про що чи­тай­те у пу­блі­ка­ці­ях Ви­дав­ни­чо­го До­му «Україна Бізнес».

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗА­ОЩА­ДЖЕНЬ

Істо­рія свя­тку­ва­н­ня Все­сві­тньо­го дня за­оща­джень роз­по­ча­ла­ся в іта­лій­сько­му мі­сті Мі­лан, ко­ли 27 жов­тня 1924 ро­ку пред­став­ни­ки оща­дних бан­ків з 29 кра­їн зі­бра­ли­ся на свій пер­ший Мі­жна­ро­дний кон­грес оща­дних бан­ків (1st International Savings Bank Congress), який три­вав до 31 жов­тня. Са­ме в цей день один із йо­го уча­сни­ків – іта­лій­ський про­фе­сор Ра­віз­за – за­про­по­ну­вав що­ро­ку від­зна­ча­ти «Мі­жна­ро­дний день за­оща­джень». У 1989 ро­ці Мі­жна­ро­дний день за­оща­джень офі­цій­но ви­зна­ний ди­ре­кти­вою ООН.

Ро­ман Бо­ри­сен­ко За­сту­пник Го­ло­ви На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни Чо­му НБУ ра­зом із пар­тне­ра­ми взяв­ся за ре­а­лі­за­цію то­го про­е­кту? По-пер­ше, ми до­сі ма­є­мо вкрай низь­кий рі­вень фінансової обізнаності до­ро­сло­го на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни. Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го Агент­ством США з між­на­ро­дно­го роз­ви­тку USAID у 2017 ро­ці по­ка­за­ли, що з 2010 ро­ку він пра­кти­чно не змі­нив­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.