Ме­га­ре­гу­ля­тор та «Спліт»: чи по­трі­бні во­ни не­бан­ків­сько­му рин­ку Укра­ї­ни?

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Під час за­сі­да­н­ня кру­гло­го сто­лу 16 ли­сто­па­да, пред­став­ни­ки про­філь­них асо­ці­а­цій не­бан­ків­ських фі­нан­со­вих уста­нов, фі­нан­со­ві ана­лі­ти­ки рин­ку та еко­но­мі­чної на­у­ки, де­пу­та­ти Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, чле­ни Ко­мі­те­ту з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті спіль­но обго­во­ри­ли до­ціль­ність та своє­ча­сність ство­ре­н­ня ме­га­ре­гу­ля­то­ра для укра­їн­сько­го фі­нан­со­во­го не­бан­ків­сько­го рин­ку, ви­сло­ви­ли свою по­зи­цію що­до своє­ча­сно­сті та від­по­від­но­сті на­галь­ним по­тре­бам фі­нан­со­во­го се­кто­ру Укра­ї­ни про­е­кту з пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень з ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду за не­бан­ків­ським рин­ком фін­по­слуг до НБУ та ви­сло­ви­ли свої за­ува­же­н­ня від­но­сно Сплі­та.

У всту­пно­му сло­ві ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий бі­знес» В’яче­слав Чер­ня­хов­ський так ви­зна­чив ни­ні­шній стан справ: «Си­ту­а­ція не­дов­ре­гу­льо­ва­на. Не­має пов­но­го ро­зу­мі­н­ня то­го, як бу­дуть від­бу­ва­ти­ся про­це­си зли­т­тя-по­гли­на­н­ня. Ду­же ба­га­то на­ці­ле­но на те, як ви­во­ди­ти ком­па­нії з рин­ку, а хо­ті­ло­ся б го­во­ри­ти про роз­ви­ток, про те, як при­во­ди­ти ін­ве­сто­ра, як по­ясню­ва­ти, що на укра­їн­сько­му не­бан­ків­сько­му фі­нан­со­во­му рин­ку мо­жна за­ро­бля­ти гро­ші, що бу­дуть мо­жли­во­сті і від­да­ча ка­пі­та­лу. Рі­ше­н­ня пе­ре­да­чі пов­но­ва­жень з ре­гу­лю­ва­н­ня та на­гля­ду за не­бан­ків­ським рин­ком фін­по­слуг до НБУ бу­ло прийня­то без уча­сті основ­ної ча­сти­ни гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, на­у­ко­вих фі­нан­со­вих кіл, пред­став­ни­ків рі­зних бі­знес-спіль­нот. Зви­чай­но, ми хо­че­мо, щоб це бу­ло ви­прав­ле­но, щоб сі­ли за кру­глий стіл зно­ву, мо­жли­во зі­бра­ли спе­ці­аль­ну кон­фе­рен­цію і ще раз по­ста­ви­ли за­пи­та­н­ня: що ми хо­че­мо по­бу­ду­ва­ти? Від цьо­го бу­де за­ле­жа­ти, який ре­гу­ля­тор нам по­трі­бен. Ко­ли ми бу­де­мо чі­тко ро­зу­мі­ти, як ми хо­че­мо ба­чи­ти наш не­бан­ків­ський фі­нан­со­вий ри­нок, як ми хо­че­мо йо­го роз­ви­ва­ти, ру­ха­ти, як ми бу­де­мо за­хи­ща­ти спо­жи­ва­ча, які у нас бу­дуть про­ти­ва­ги дер­жав­но­му впли­ву з то­чки зо­ру за­хи­сту са­мих уча­сни­ків цьо­го рин­ку, то­ді ми ви­йде­мо на кон­це­пцію ре­гу­ля­то­ра, на кон­це­пцію на­гля­ду і зро­зу­мі­є­мо, що ми ма­є­мо ро­би­ти сьо­го­дні, і як спро­гно­зу­ва­ти роз­ви­ток до 2030 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.