Ме­га­ре­гу­ля­тор та «Спліт»: чи по­трі­бні во­ни не­бан­ків­сько­му рин­ку Укра­ї­ни?

Ukraine Business Review - - Акту­аль­на те­ма - Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУ­МЕ­НЮК

В’яче­слав Чер­ня­хов­ський

Цей за­ко­но­про­ект був не­до­ско­на­лий ще в мо­мент йо­го прийня­т­тя, він був ви­не­се­ний в зал без го­ло­су­ва­н­ня про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВР. При­ро­дно, що не­ве­ли­кі ком­па­нії, кре­ди­тні спіл­ки, лом­бар­ди бу­дуть до­да­тко­вим на­ван­та­же­н­ням з то­чки зо­ру ре­гу­ля­тор­ної на­пру­ги для Нац­бан­ку, де 500 спів­ро­бі­тни­ків ке­ру­ють мен­ше, ніж со­тнею бан­ків. Якщо їм пе­ре­да­ти ці 2800 уста­нов, то во­ни про­сто не змо­жуть пра­цю­ва­ти. Це го­во­рить про те, що ре­зуль­та­ти по­га­но про­ра­хо­ва­ні і мо­жуть при­ве­сти до то­го, що хо­ро­ші ком­па­нії, які пра­цю­ють на рин­ку вже де­ся­тки ро­ків, бу­дуть про­сто зни­ще­ні, бо не є гло­баль­ни­ми ком­па­ні­я­ми. Са­мо­бу­тність і якість ро­бо­ти рин­ку бу­де про­сто зни­ще­на», — вва­жає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції «Стра­хо­вий бі­знес» В’яче­слав Чер­ня­хов­ський. Ма­ксим По­ля­ков

«Ні­хто не за­да­є­ться пи­та­н­ням: хто бу­де за­йма­ти­ся за­хи­стом прав спо­жи­ва­ча? Нац­банк не має та­ких пов­но­ва­жень, фун­кціо­наль­ної мо­жли­во­сті та лю­дей, які за­без­пе­чать за­хист. Та­кож ва­жли­ве пи­та­н­ня: а скіль­ки це бу­де ко­шту­ва­ти? На­цком­фін­по­слуг у рік ко­штує близь­ко 30 млн. грн., у Нац­бан­ку ця ци­фра збіль­ши­ться в 5-6 ра­зів. Тоб­то це, як мі­ні­мум, не при­не­се при­бу­ток бю­дже­ту, від­по­від­но ма­є­мо зби­ток. По­трі­бно роз­ви­ва­ти На­цко­мі­сію, во­на не мо­же сто­я­ти на мі­сці. Сьо­го­дні кра­ще щось по­лі­пши­ти, ніж роз­ва­ли­ти і про­сто ні­чо­го не ли­ши­ти. Тут по­трі­бен дер­жав­ний під­хід, ма­ють бу­ти асо­ці­а­ції, які пред­став­ля­ють дій­сно ши­ро­кий спектр фі­нан­со­вих не­бан­ків­ських ком­па­ній, які ре­аль­но ро­зу­мі­ти­муть, що з ни­ми тра­пи­ться і скіль­ки лю­дей че­рез це мо­же втра­ти­ти ро­бо­ту, скіль­ки укра­їн­сько­го ка­пі­та­лу ми втра­ти­мо. Ба­че­н­ня: да­вай­те щось зни­щи­мо щоб щось по­бу­ду­ва­ти — це не мій під­хід», — за­ува­жив се­кре­тар Ко­мі­те­ту ВР Укра­ї­ни з пи­тань фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки і бан­ків­ської ді­яль­но­сті Ма­ксим По­ля­ков. Га­ли­на Тре­тья­ко­ва

«Зва­жа­ю­чи на те, що за­кон «сплі­та» охо­плює всі не­бан­ків­ські фі­нан­со­ві уста­но­ви, я скон­цен­тру­ю­ся на стра­хо­вих ком­па­ні­ях (СК). Ро­зви­ток не­бан­ків­сько­го фі­нан­со­во­го се­кто­ра і ро­зви­ток стра­хо­во­го бі­зне­су на пря­му за­ле­жить від то­го, яким чи­ном бу­дуть ство­ре­ні спра­ве­дли­ві пра­ви­ла гри, що­до пла­то­спро­мо­жно­сті у стра­ху­ван­ні. У пер­шу чер­гу маю на ува­зі пен­сій­ну і ме­ди­чну ре­фор­ми та ре­фор­му со­ці­аль­но­го за­хи­сту. СК в Єв­ро­пі отри­му­ють 70-80% сво­го до­хо­ду від за­хи­сту прав лю­ди­ни. В Укра­ї­ні 99% со­ці­аль­но­го за­хи­сту за­без­пе­чу­ють дер­жав­ни­ми ме­ха­ні­зма­ми, нам тре­ба щоб ре­гу­ля­тор ство­рив спро­мо­жний стра­хо­вий се­ктор. Під­хо­ди до ре­гу­лю­ва­н­ня фі­нан­со­во­го рин­ку в Укра­ї­ні не­об­хі­дно вре­гу­лю­ва­ти на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Ми ма­є­мо опра­цю­ва­ти від­по­від­ний за­ко­но­про­ект. Що по­трі­бно, щоб ЗУ № 2413а був прийня­тий у 1-й ре­да­кції: • за­без­пе­че­н­ня «без­пе­рерв­но­сті» у на­гля­ді ін­сти­ту­цій­ної пам’яті, зокре­ма, шля­хом збе­ре­же­н­ня ка­дро­во­го скла­ду НКФП відзив пра­вок НДУ Дем­ча­ка Р, Лев­чен­ка Ю.; • збе­ре­же­н­ня текс­ту з/п у пер­шо­му чи­тан­ні за під­трим­ки Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, між­на­ро­дних стру­ктур, На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни, Ре­гу­ля­то­рів та ін. відзив пра­вок НДУ По­ля­ко­ва М. та під­трим­ка по­лі­ти­чною пар­ті­єю «На­ро­дний фронт»; • вне­се­н­ня змін до ЗУ «Про лі­цен­зу­ва­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» що­до ви­клю­че­н­ня з-під йо­го дії стра­хо­во­го рин­ку DONE, при­кін­це­ві по­ло­же­н­ня за­ко­но­про­е­кту № 2413а; • вне­се­н­ня змін до ЗУ «Про фі­нан­со­ві по­слу­ги» що­до роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень Ре­гу­ля­то­ра, вре­гу­лю­ва­н­ня про­це­дур пе­ре­да­чі стра­хо­во­го порт­фе­ля, ре­ор­га­ні­за­ції, про­ва­дже­н­ня тим­ча­со­вої адмі­ні­стра­ції, при­му­со­вої лі­кві­да­ції, лі­цен­зу­ва­н­ня відзив пра­вок НДУ Дов­бен­ка М. та вне­се­н­ня но­вим окре­мим за­ко­но­про­е­ктом», — та­ку дум­ку на за­сі­дан­ні кру­гло­го сто­лу в Укр­ін­фор­мі ви­сло­ви­ла ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укра­їн­ської фе­де­ра­ції убез­пе­че­н­ня Га­ли­на Тре­тья­ко­ва і за­кли­ка­ла на­ро­дних де­пу­та­тів не від­кла­да­ти це пи­та­н­ня. Ві­кто­рія Вол­ков­ська

«Ро­зу­мі­ю­чи, що кон­со­лі­да­ція ор­га­нів ре­гу­лю­ва­н­ня – це, ско­рі­ше, те­хні­чні про­це­си, нам не­об­хі­дно чі­тко ро­зу­мі­ти ці­лі та ме­ту Сплі­та і ма­кси­маль­но про­ра­ху­ва­ти як на­сту­пні кро­ки, так і на­слід­ки. Слід зна­йти чі­ткі від­по­віді на пи­та­н­ня: чи дій­сно за­про­по­но­ва­на за­ко­но­про­е­ктом пе­ре­да­ча пов­но­ва­жень під­ви­щить рі­вень на­гля­ду та яким чи­ном це від­обра­зи­ться на уча­сни­ках рин­ку і, го­лов­не, на спо­жи­ва­чах фі­нан­со­вих по­слуг, — за­ува­жи­ла Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Об’єд­на­н­ня Фі­нан­со­вих Уста­нов Ві­кто­рія Вол­ков­ська. — Тим, хто при­ймає рі­ше­н­ня, слід вра­ху­ва­ти аксі­о­му будь-яко­го рин­ку: чим ви­ще ви­мо­ги, тим ком­па­ній мен­ше. Ви­ко­на­н­ня ви­со­ких ви­мог по­тре­бує чи­ма­лих ви­трат, а від­по­від­но, по­слу­га для її кін­це­во­го спо­жи­ва­ча стає до­рож­чою. Та­кож нам всім слід пе­ред­ба­чи­ти, що зна­йду­ться ті ком­па­нії, які із за­до­во­ле­н­ням ска­жуть, що не в змо­зі ви­ко­на­ти ви­мо­ги і пі­дуть з рин­ку, не ви­ко­нав­ши свої зо­бов’яза­н­ня. А це вкрай не­га­тив­но від­обра­зи­ться на тій ча­сти­ні рин­ку, яка пе­ре­йма­є­ться за свою ді­ло­ву ре­пу­та­цію і до­кла­дає чи­ма­лих зу­силь для збе­ре­же­н­ня про­фе­сій­но­го імі­джу». Уча­сни­ки за­хо­ду ді­йшли ви­снов­ку, що в Укра­ї­ні не­ба­жа­но ство­рю­ва­ти ме­га­ре­гу­ля­тор, а кра­ще об’єд­на­ти дві ко­мі­сії – На­цком­фін­по­слуг та НКЦПФР, та роз­ді­ли­ти ре­гу­ля­тор­ні фун­кції й фун­кції кон­тро­лю та на­гля­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.