Ана­ліз рин­ку агрострахування в Укра­ї­ні

Ukraine Business Review - - Україна аграрна -

Про­ект IFC «Роз­ви­ток фі­нан­су­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру в Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії» спіль­но з Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни пре­зен­ту­вав ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня рин­ку стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції в Укра­ї­ні 2017-му ан­де­рай­тин­го­во­му ро­ці.

Ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня під­твер­джу­ють, що у 2017-му ан­де­рай­тин­го­во­му ро­ці про­дов­жи­ла­ся тен­ден­ція зро­ста­н­ня рин­ку агрострахування та по­кра­ще­н­ня йо­го які­сних ха­ра­кте­ри­стик, зокре­ма кіль­кість укла­де­них до­го­во­рів стра­ху­ва­н­ня зро­сла на 21%, об­сяг стра­хо­вих пре­мій зріс на 30% у грив­ні та на 28% у до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті. Се­ре­дня став­ка пре­мії зро­сла на 10 про­цен­тних пун­кти, а рі­вень ви­плат за пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі пе­ре­ви­щує по­ка­зник 2016 ро­ку на 8.5 про­цен­тних пун­кти Стра­ху­ва­н­ня, пов’яза­не з про­гра­ма­ми фі­нан­су­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ків че­рез Аграр­ний Фонд та ДПЗКУ про­дов­жує ві­ді­гра­ва­ти зна­чну роль (час­тка цих до­го­во­рів у за­галь­ній кіль­ко­сті зро­сла у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком на 10 про­цен­тних пун­ктів). Спо­сте­рі­га­є­ться на­бли­же­н­ня па­ра­ме­трів стра­ху­ва­н­ня за ци­ми до­го­во­ра­ми до па­ра­ме­трів стра­ху­ва­н­ня за не­за­ле­жни­ми до­го­во­ра­ми, що є озна­кою по­сту­по­во­го фор­му­ва­н­ня ре­аль­них рин­ко­вих умов стра­ху­ва­н­ня. Та­кож слід від­зна­чи­ти, що стра­хо­ві про­ду­кти у 2017-му ро­ці вклю­чи­ли шир­ший пе­ре­лік ри­зи­ків, ніж у по­пе­ре­дні ро­ки (за­хист

від пов­ної за­ги­бе­лі плюс ве­сня­ні за­мо­роз­ки на пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі та стра­ху­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю від ба­га­тьох ри­зи­ків на ве­сня­но-лі­тній пе­рі­од).

КЛЮЧОВІ РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ДО­СЛІ­ДЖЕ­Н­НЯ

За­га­лом у 2017 ро­ці бу­ло укла­де­но 957 до­го­во­рів стра­ху­ва­н­ня, зокре­ма, 427 – на зи­мо­вий та 530 – на ве­сня­но-лі­тній пе­рі­о­ди. Су­ма зі­бра­них стра­хо­вих пре­мій скла­ла 204, 4 міль­йо­ни гри­вень, що на 30% пе­ре­ви­щує рі­вень 2016 ро­ку. Най­біль­шу кіль­кість до­го­во­рів бу­ло укла­де­но у Тер­но­піль­ській (98) та Дні­про­пе­тров­ській (94) обла­стях. За по­ка­зни­ком за­стра­хо­ва­ної пло­щі пер­шість на­ле­жить Пол­тав­ській (75,6 тис. га) та Хмель­ни­цькій (75,3 тис. га) обла­стям. Пер­ші по­зи­ції за об’ємом зі­бра­них пре­мій в Укра­ї­ні по­сі­ли Пол­тав­ська (33,7 млн гри­вень) та Дні­про­пе­тров­ська (18.1 млн гри­вень) обла­сті. У 2017 ро­ці агра­рії най­біль­ше стра­ху­ва­ли ози­му пше­ни­цю, ози­мий рі­пак та ку­ку­ру­дзу. У цьо­му ро­ці, у 12 обла­стях Укра­ї­ни бу­ли здій­сне­ні стра­хо­ві ви­пла­ти. За­галь­на су­ма стра­хо­вих ви­плат по Укра­ї­ні скла­ла по 7,5 міль­йо­нів гри­вень. Пер­шість за стра­хо­ви­ми ви­пла­та­ми отри­ма­ла Хмель­ни­цька область з по­ка­зни­ком 40 % ( у роз­мі­рі 3, 1 млн гри­вень) ви­плат від за­галь­но­го об­ся­гу ви­плат по Укра­ї­ні. Най­біль­ші ви­пла­ти у 2017-ро­ці бу­ли здій­сне­ні за до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня сої та гар­бу­за на ве­сня­но -лі­тній пе­рі­од. Тре­тю та че­твер­ту схо­дин­ку по­сі­ли до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня ози­мих пше­ни­ці та ози­мо­го рі­па­ку. У пе­рі­од пе­ре­зи­мів­лі 20162017 ро­ках най­біль­шо­го роз­по­всю­дже­н­ня на­бу­ли до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур від пов­ної за­ги­бе­лі в ком­бі­на­ції з ве­сня­ни­ми за­мо­роз­ка­ми (72,3%). У пе­рі­од ве­сна-лі­то 2017 до­го­во­ри стра­ху­ва­н­ня від по­і­ме­но­ва­них ри­зи­ків, до­мі­ну­ва­ли на рин­ку, скла­ли ли­ше 26, 4% від усіх до­го­во­рів і по­сту­пи­ли­ся мі­сцем до­го­во­рам стра­ху­ва­н­ня вро­жаю від ба­га­тьох ри­зи­ків, яких на рин­ку бу­ло укла­де­но 68,2%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.