ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА СТРА­ХО­ВО­МУ РИН­КУ УКРА­Ї­НИ?

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Не­зва­жа­ю­чи на змі­ни в си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня, стра­хо­вий ри­нок за­ли­ша­є­ться ста­біль­ним пла­тни­ком по­да­тку на при­бу­ток. Об­ся­ги по­да­тко­вих пла­те­жів у 2015, 2016 ро­ках що­рі­чно зро­ста­ли на 9–10%. По­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня для стра­хо­ви­ків з по­да­тку на при­бу­ток (від­но­ше­н­ня су­ми по­да­тку до до­хо­дів) за­ли­ша­є­ться ста­біль­ним про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків (2,9% – у 2014, 2015, 2,7% – у 2016) і зна­чно пе­ре­ви­щує по­ді­бний по­ка­зник бан­ків (1,2%, 0,3%, 0,1% від­по­від­но).

СТРАХОВІ РИН­КИ УКРА­Ї­НИ ТА ЄС

За­галь­ний об­сяг стра­хо­вих пре­мій кла­си­чно­го стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни (58% всьо­го рин­ку) склав 20,3 млрд.грн. (0,796 млрд.$), Рі­вень про­ни­кне­н­ня 0,9%, щіль­ність 19$. При цьо­му ри­нок Life за­ли­ша­є­ться ще більш не­ро­з­ви­не­ним, ніж ри­нок Non-Life (час­тка рин­ку Life - 14%). Ці по­ка­зни­ки зна­чно ниж­чі се­ре­дніх по­ка­зни­ків рин­ку ЄС, де рі­вень про­ни­кне­н­ня 7,6%, щіль­ність 2 010 Єв­ро, а час­тка рин­ку Life - 60%.

ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА 2014-2016 ТА ПРОГНОЗ 2017, 2018 (МЛН.ГРН)

ста­ні. Так і не огов­тав­шись пі­сля двох хвиль па­ді­н­ня (20082009 ро­ки та 2014 рік), він не спро­міг­ся від­но­ви­ти­ся на­віть до рів­ня 2005 ро­ку (у $ екві­ва­лен­ті).

ПОРІВНЯЛЬНА СТРУКТУРА СТРА­ХО­ВИХ ПЛА­ТЕ­ЖІВ NON-LIFE: УКРА­Ї­НА, ЄС

По­рів­ню­ва­ти стру­кту­ру стра­хо­во­го порт­фе­ля в Укра­ї­ні та ЄС мо­жна на до­сить за­галь­но­му рів­ні, вра­хо­ву­ю­чи рі­зни­цю в кла­си­фі­ка­ції LoB. В ЄС – кла­си стра­ху­ва­н­ня, в Укра­ї­ні – ви­ди стра­ху­ва­н­ня (які скла­да­ю­ться як з «чи­стих» кла­сів стра­ху­ва­н­ня (КАСКО, ОСЦПВВНТЗ) так і стра­хо­вих про­ду­ктів, які є ком­по­зи­ці­єю ри­зи­ків з рі­зних кла­сів, об’єктів стра­ху­ва­н­ня то­що. В Укра­ї­ні най­більш роз­ви­не­ним є ав­то­транс­порт­не стра­ху­ва­н­ня (ОСЦПВВНТЗ+ЗК+КАСКО), пре­мії за яким скла­да­ють біль­ше по­ло­ви­ни пре­мій рин­ку (53%), а в ЄС цей по­ка­зник – 26%. рин­ку Укра­ї­ни норм за­ко­но­дав­ства ЄС у сфе­рі стра­ху­ва­н­ня. Від­по­від­но до До­да­тку XVII до Уго­ди з ЄС Укра­ї­на зо­бов’яза­ла­ся ім­пле­мен­ту­ва­ти: •Ди­ре­кти­ву № 2009/138/ЄС від 25 ли­сто­па­да 2009 ро­ку про по­ча­ток і ве­де­н­ня ді­яль­но­сті у сфе­рі стра­ху­ва­н­ня та пе­ре­стра­ху­ва­н­ня (Пла­то­спро­мо­жність II) (пе­ре­ро­бле­ний ва­рі­ант)

СТРАХОВІ РИН­КИ УКРА­Ї­НИ ТА ЄС

зві­тність стра­хо­вих під­при­ємств •Ди­ре­кти­ву № 2002/92/ЄС від 9 гру­дня 2002 ро­ку про по­се­ре­дни­цтво у стра­ху­ван­ні •Ди­ре­кти­ву № 2003/41/ЄС від 3 черв­ня 2003 ро­ку про ді­яль­ність уста­нов тру­до­во­го пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня та на­гляд за ни­ми. Най­ва­жли­ві­шим для укра­їн­сько­го рин­ку є, без­умов­но, ім­пле­мен­та­ція

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.