50 млн. до­ла­рів від ЄБРР на рі­чко­ві пе­ре­ве­зе­н­ня

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку і лі­дер аграр­но­го рин­ку Укра­ї­ни ТОВ СП «НІБУЛОН» під­пи­са­ли уго­ду про на­да­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на су­му 50 млн до­ла­рів США для про­дов­же­н­ня ре­а­лі­за­ції на­ціо­наль­но­го про­е­кту з від­ро­дже­н­ня ван­та­жно­го су­дно­плав­ства Дні­пром і Пів­ден­ним Бу­гом, а та­кож роз­ви­тку аграр­ної ло­гі­сти­ки. Уро­чи­сту це­ре­мо­нію про­ве­ли в офі­сі пред­став­ни­цтва ЄБРР в Ки­є­ві 15 лю­то­го, уго­ду під­пи­са­ли го­ло­ва пред­став­ни­цтва ЄБРР в Укра­ї­ні Шев­кі Аджу­нер та ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «НІБУЛОНа», Ге­рой Укра­ї­ни Оле­ксій Ва­да­тур­ський. «Цим про­е­ктом ми не ли­ше до­по­ма­га­є­мо ком­па­нії «НІБУЛОН» і в ці­ло­му Укра­ї­ні в збіль­шен­ні і роз­ши­рен­ні мо­жли­во­стей для екс­пор­ту зер­но­вої та сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. Ми ро­би­мо це в ста­лий еко­ло­гі­чний спо­сіб, шля­хом пе­ре­ве­де­н­ня цих ван­та­жних по­то­ків із за­лі­зни­ці, з ав­то­мо­біль­них шля­хів на рі­чко­ві шля­хи. Ми усві­дом­лю­є­мо і ро­зу­мі­є­мо ва­жли­вість роз­ви­тку вну­трі­шніх во­дних шля­хів і збіль­ше­н­ня їхньої про­пу­скної спро­мо­жно­сті», – від­зна­чив Шев­кі Аджу­нер. Він під­кре­слив, що ЄБРР ім­по­нує під­хід ком­па­нії «НІБУЛОН», який не пе­ред­ба­чає мо­но­по­лі­за­ції рин­ку, а спря­мо­ва­ний на роз­ви­ток рі­чко­вої і аграр­ної ін­фра­стру­кту­ри для всіх йо­го уча­сни­ків. «Осо­бли­во, я пи­ша­ю­ся тим фа­ктом і ду­же ра­дий цьо­му, що, хо­ча ком­па­нія «НІБУЛОН» хо­че роз­ви­ва­ти­ся в цій сфе­рі і бу­ти одним з про­від­них грав­ців, во­на не ста­вить со­бі за ме­ту до­ся­гне­н­ня до­мі­ну­ю­чо­го ста­но­ви­ща в цьо­му се­кто­рі. Тоб­то на до­да­ток ця іні­ці­а­ти­ва бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся та­кож з огля­ду на не­об­хі­дність ство­ре­н­ня і іні­ці­ю­ва­н­ня цьо­го рин­ку в кон­ку­рен­тний спо­сіб і фі­нан­со­во ста­лий на­дій­ний спо­сіб», — до­дав він. Шев­кі Аджу­нер та­кож під­кре­слив, що уго­да є про­дов­же­н­ням ба­га­то­рі­чної плі­дної спів­пра­ці із «НІБУЛОНом». За йо­го сло­ва­ми, той роз­ви­ток, який Укра­ї­на де­мон­струє в ча­сти­ні об­ся­гів ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, по­ка­зує, що є на­галь­на по­тре­ба в про­е­ктах та­ко­го ро­ду для подаль­шо­го роз­ви­тку та­кої ін­фра­стру­кту­ри.

Під­го­ту­ва­ла Оле­на ДІХТЯРЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.