Все­украин­ский Про­ект «Бан­ки Украи­ны 2017: до­стой­ные, успе­шные, на­де­жные»

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Ор­га­ни­за­тор и учре­ди­тель про­е­кта «Изда­тель­ский Дом «Украи­на Би­знес» при офи­ци­аль­ной под­держ­ке Ас­со­ци­а­ций бан­ков, кон­суль­та­ци­он­ной под­держ­ке На­ци­о­наль­но­го Бан­ка Украи­ны. По­две­де­ние ито­гов про­во­ди­тся на осно­ве дан­ных Рей­тин­га на­де­жно­сти Бан­ков по ре­зуль­та­там 2017 го­да, опу­бли­ко­ван­но­го во Все­украин­ском пе­ри­о­ди­че­ском пе­ча­тном из­да­нии «Украи­на Би­знес Ре­вю», пре­до­став­лен­ных бан­ка­ми в орг­ко­ми­тет Про­е­кта, за­яв­кам и ре­ко­мен­да­ци­ям по ито­гам ра­бо­ты фи­нан­со­вых учре­жде­ний, ве­ду­щих ком­мер­че­скую де­я­тель­ность в Украи­не в 2017 го­ду. Го­сти ме­ро­при­я­тия: пред­се­да­те­ли и за­ме­сти­те­ли пред­се­да­те­лей прав­ле­ний бан­ков, пред­ста­ви­те­ли На­ци­о­наль­но­го бан­ка Украи­ны, Ас­со­ци­а­ции бан­ков, би­зне­сме­ны, пред­ста­ви­те­ли ди­пло­ма­ти­че­ско­го кор­пу­са, ак­кре­ди­то­ван­но­го в Украи­не, пред­ста­ви­те­ли ве­ду­щих спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных СМИ, те­ле­ви­де­ния, пар­тне­ры и спон­со­ры Про­е­кта. Пре­зен­та­ция Про­е­кта, офи­ци­аль­ная це­ре­мо­ния на­гра­жде­ния и не­фор­маль­ное об­ще­ние лу­чших пред­ста­ви­те­лей бан­ков­ско­го рын­ка Украи­ны со­стои­тся в мар­те 2018 го­да. До ува­ги чле­нів Кре­ди­тної спіл­ки «Ме­лі­то­поль-кре­дит»! (код ЄДРПОУ 35238686, 72311, За­по­різь­ка обл., м. Ме­лі­то­поль, пр-т. Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 82) 07 кві­тня 2018 ро­ку від­бу­ду­ться чер­го­ві за­галь­ні збо­ри КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за адре­сою: За­по­різь­ка обл., м. Ме­лі­то­поль, пр-т Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, буд. 82. Ре­є­стра­ція уча­сни­ків про­во­ди­ти­ме­ться з 16:30 до 17:00. По­ча­ток збо­рів о 17:15. По­ря­док ден­ний: 1. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Спо­сте­ре­жної ра­ди КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 2. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 3. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту Прав­лі­н­ня КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 4. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня ви­снов­ку Ре­ві­зій­ної ко­мі­сії КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 5. За­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на рі­чна зві­тність КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 6. За­твер­дже­н­ня рі­чної зві­тно­сті та ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2017 рік. 7. Озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том на 2018 фі­нан­со­вий рік. 8. Ви­зна­че­н­ня не­за­ле­жно­го ау­ди­то­ра (ау­ди­тор­ської фір­ми) для під­твер­дже­н­ня до­сто­вір­но­сті і пов­но­ти рі­чної зві­тно­сті КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» за 2018 фі­нан­со­вий рік. 9. Рі­зне.

Для уча­сті у За­галь­них збо­рах чле­ни Кре­ди­тної спіл­ки «Ме­лі­то­поль-кре­дит» по­вин­ні під­твер­ди­ти свої пов­но­ва­же­н­ня, у ра­зі осо­би­сто­го пред­став­ле­н­ня, – шля­хом на­да­н­ня па­спор­ту чи до­ку­мен­ту, що йо­го за­мі­нює, у ра­зі пред­став­ле­н­ня за до­ві­ре­ні­стю, – шля­хом на­да­н­ня па­спор­ту чи до­ку­мен­ту, що йо­го за­мі­нює, а та­кож, від­по­від­ної до­ві­ре­но­сті. Про­по­зи­ції та за­ува­же­н­ня що­до пи­тань по­ряд­ку ден­но­го за­галь­них збо­рів при­йма­ю­ться Прав­лі­н­ням, у пи­сьмо­вій фор­мі, до 24 бе­ре­зня 2018 ро­ку за мі­сце­зна­хо­дже­н­ням кре­ди­тної спіл­ки «Ме­лі­то­поль-кре­дит». Спо­сте­ре­жна ра­да КС «Ме­лі­то­поль-кре­дит» Кре­ди­тна спіл­ка «До­ві­ра» (код ЄДРПОУ 25892726, 93500, смт. Но­во­ай­дар, вул. Не­за­ле­жно­сті, 4) по­ві­дом­ляє про скли­ка­н­ня чер­го­вих за­галь­них збо­рів, які від­бу­ду­ться 30 бе­ре­зня 2018 ро­ку о 12:00 го­ди­ні за адре­сою: смт. Но­во­ай­дар, вул. Не­за­ле­жно­сті,4, офіс кре­ди­тної спіл­ки «До­ві­ра». По­ря­док ден­ний: 1. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту спо­сте­ре­жної ра­ди КС « До­ві­ра» за 2017 р. 2. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту прав­лі­н­ня КС «До­ві­ра» за 2017 р. 3. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту КС «До­ві­ра» за 2017 р. 4. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня ви­снов­ку ре­ві­зій­ної ко­мі­сії КС «До­ві­ра» за 2017 р. 5. Про за­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на рі­чна зві­тність КС «До­ві­ра» (рі­чна фі­нан­со­ва зві­тність та зві­тні да­ні КС «До­ві­ра») та за­твер­дже­н­ня рі­чної зві­тно­сті та ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті КС «До­ві­ра» за 2017 рік. 6. Про озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том на 2018 фі­нан­со­вий рік. 7. Про ви­зна­че­н­ня не­за­ле­жно­го ау­ди­то­ра (ау­ди­тор­ської фір­ми) для під­твер­дже­н­ня до­сто­вір­но­сті і пов­но­ти рі­чної зві­тно­сті КС «До­ві­ра» за 2018 фі­нан­со­вий рік. 8. Рі­зне. Те­ле­фон для до­від­ок: (06445) 9-29-98. Прав­лі­н­ня КС «До­ві­ра»

Спо­сте­ре­жна ра­да кре­ди­тної спіл­ки «Скар­бни­ця» (код ЄДРПОУ 25068803, 78100, Іва­но-Фран­ків­ська обл., м. Го­ро­ден­ка, вул. Бо­гу­на, 9) по­ві­дом­ляє, що 31 бе­ре­зня 2018 р. за адре­сою: Іва­но-Фран­ків­ська обл., м. Го­ро­ден­ка, вул. І. Бо­гу­на, 7 в при­мі­щен­ні цен­траль­ної ра­йон­ної бі­бліо­те­ки від­бу­ду­ться чер­го­ві за­галь­ні збо­ри чле­нів кре­ди­тної спіл­ки. Ре­є­стра­ція - 9:30 по­ча­ток за­галь­них збо­рів - о 10:00. Про­ект по­ря­до­ку ден­но­го: 1. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту спо­сте­ре­жної ра­ди КС. 2. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту прав­лі­н­ня КС. 3. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня зві­ту кре­ди­тно­го ко­мі­те­ту КС. 4. За­слу­хо­ву­ва­н­ня та за­твер­дже­н­ня ви­снов­ку ре­ві­зій­ної ко­мі­сії КС. 5. Про ви­зна­че­н­ня не­за­ле­жно­го ау­ди­то­ра (ау­ди­тор­ської фір­ми) для під­твер­дже­н­ня до­сто­вір­но­сті і пов­но­ти рі­чної зві­тно­сті КС за 2017 фі­нан­со­вий рік. 6. За­слу­хо­ву­ва­н­ня ау­ди­тор­сько­го ви­снов­ку, яким під­твер­дже­на рі­чна зві­тність КС (рі­чна фі­нан­со­ва зві­тність та зві­тні да­ні КС за 2017 рік) та за­твер­дже­н­ня рі­чної зві­тно­сті та ре­зуль­та­тів ді­яль­но­сті (зві­тно­сті про фі­нан­со­во-го­спо­дар­ську ді­яль­ність) КС за 2017 рік. 7. Озна­йом­ле­н­ня з бю­дже­том на 2018 фі­нан­со­вий рік. 8. Про ви­зна­че­н­ня не­за­ле­жно­го ау­ди­то­ра (ау­ди­тор­ської фір­ми) для під­твер­дже­н­ня до­сто­вір­но­сті і пов­но­ти рі­чної зві­тно­сті КС за 2018 фі­нан­со­вий рік. 9. Рі­зне. Спо­сте­ре­жна ра­да КС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.