Ре­зо­лю­ція XIV Мі­жна­ро­дної Кар­пат­ської стра­хо­вої кон­фе­рен­ції

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Обго­во­ре­н­ня акту­аль­них про­блем і пер­спе­ктив стра­хо­во­го рин­ку від­бу­ло­ся 14–17 лю­то­го 2018 ро­ку в рам­ках XIV МІ­ЖНА­РО­ДНОЇ КАР­ПАТ­СЬКОЇ СТРА­ХО­ВОЇ КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЇ за уча­стю пред­став­ни­ків ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, стра­хо­вих ком­па­ній, пе­ре­стра­хо­ви­ків, бро­ке­рів, ін­ве­сти­цій­них та юри­ди­чних ком­па­ній, фа­хів­ців в га­лу­зі еко­но­мі­ки та фі­нан­сів, ві­тчи­зня­них та між­на­ро­дних екс­пер­тів, за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Уча­сни­ки Кон­фе­рен­ції,вра­хо­ву­ю­чи вплив по­то­чної ма­кро­еко­но­мі­чної си­ту­а­ції на фор­му­ва­н­ня умов для ве­де­н­ня стра­хо­во­го бі­зне­су та кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, ро­зу­мі­ю­чи скла­дність зав­дань, що ви­ма­га­ють ви­трим­ки та чі­ткої ко­ор­ди­на­ції дій, подаль­шої вза­є­мо­дії з ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, по­си­ле­н­ня зв’яз­ків зі стра­хо­вим рин­ком та гро­мад­ські­стю, з ме­тою за­без­пе­че­н­ня на­дій­ним і ефе­ктив­ним стра­хо­вим за­хи­стом спо­жи­ва­чів стра­хо­вих по­слуг, під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті та кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ві­тчи­зня­но­го стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни та йо­го ін­те­гра­цію до між­на­ро­дних си­стем стра­ху­ва­н­ня та пе­ре­стра­ху­ва­н­ня, по­ста­ви­ли пе­ред со­бою на­сту­пні зав­да­н­ня: 1. Об’єд­на­н­ня зу­силь що­до пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів стра­хо­во­го бі­зне­су, кон­со­лі­да­ції мо­жли­во­стей об’єд­нань стра­хо­ви­ків для до­ся­гне­н­ня ефе­ктив­них ре­зуль­та­тів у ло­бі­ю­ван­ні ін­те­ре­сів уча­сни­ків стра­хо­во­го рин­ку. 2. Про­дов­же­н­ня роз­роб­ки та прийня­т­тя про­е­ктів ре­гу­ля­тор­них актів на ви­ко­на­н­ня за­пла­но­ва­них ре­форм, від­обра­же­них у Ком­пле­ксній про­гра­мі роз­ви­тку фі­нан­со­во­го се­кто­ру Укра­ї­ни до 2020 ро­ку. 3. За­крі­пле­н­ня ді­є­вої си­сте­ми за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів, фор­му­ва­н­ня на­дій­них ме­ха­ні­змів за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки ко­штів ін­ве­сто­рів та стра­ху­валь­ни­ків, під­ви­ще­н­ня фі­нан­со­вої гра­мо­тно­сті на­се­ле­н­ня. 4. Спри­я­н­ня прийня­т­тю клю­чо­вих за­ко­но­про­е­ктів у сфе­рі стра­ху­ва­н­ня, зокре­ма: 1) в дру­го­му чи­тан­ні про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про стра­ху­ва­н­ня» (ре­єстр. №1797-1 від 06.02.2015 р., но­ва ре­да­кція); 2) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про обов’яз­ко­ве стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті вла­сни­ків на­зем­них транс­порт­них за­со­бів» (ре­єстр. №3670-д від 13.02.2018р., до­о­пра­цьо­ва­ний); 3) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­галь­но­обов’яз­ко­ве со­ці­аль­не ме­ди­чне стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні» (ре­єстр. № 4981 від 14.07.2016 р.); 4) в пер­шо­му чи­тан­ні про­е­кту За­ко­ну «Про дер­жав­ну під­трим­ку сіль­сько­го­спо­дар­сько­го стра­ху­ва­н­ня» (ре­єстр. №6355-1 від 26.04.2017р.) та на­пра­цю­ва­н­ня про­по­зи­цій що­до по­си­ле­н­ня ро­лі стра­хо­ви­ків для прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту у дру­го­му чи­тан­ні; 5) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до удо­ско­на­ле­н­ня за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг» (ре­єстр. № 2456-д від 29.12.2015 р.); 6) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до обов’яз­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті пе­ре­ві­зни­ка за шко­ду, за­по­ді­я­ну жи­т­тю, здо­ров’ю па­са­жи­рів та тре­тіх осіб» (ре­єстр. № 4642-д від 07.06.2017 р.). 5. На­пра­цю­ва­н­ня про­по­зи­цій що­до вне­се­н­ня змін до на­сту­пних нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів: 1) за­ко­нів Укра­ї­ни «Про ту­ризм» та «Про по­ря­док ви­їзду з Укра­ї­ни і в’їзду в Укра­ї­ну гро­ма­дян Укра­ї­ни» в ча­сти­ні під­ви­ще­н­ня га­ран­тій та за­хи­ще­но­сті по­до­ро­жу­ю­чих гро­ма­дян Укра­ї­ни; 2) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня»; 3) По­ста­но­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 07.12.2016 р. № 913 «Про за­твер­дже­н­ня Лі­цен­зій­них умов про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з на­да­н­ня фі­нан­со­вих по­слуг (крім про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті на рин­ку цін­них па­пе­рів)»; 4) За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фі­нан­со­ві по­слу­ги та дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг» в ча­сти­ні по­си­ле­н­ня (роз­бу­до­ви) ін­сти­ту­ціо­наль­ної спро­мо­жно­сті ре­гу­ля­то­ра з ура­ху­ва­н­ням стан­дар­тів на рів­ні, прийня­тих у кра­ї­нах-чле­нах ЄС, та про­це­дур ді­яль­но­сті за сві­то­ви­ми зраз­ка­ми; 5) про­е­кту За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту», зокре­ма, в ча­сти­ні від­мі­ни для стра­хо­ви­ків обов’яз­ко­во­го про­да­жу ва­лю­ти та впро­ва­дже­н­ня фор­му­ва­н­ня ва­лю­тних стра­хо­вих ре­зер­вів за до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня, згі­дно з яки­ми стра­хо­ва су­ма вста­нов­лю­є­ться у ва­лю­тно­му екві­ва­лен­ті; 6) По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та По­ста­но­ви КМУ від 22.12.2010 р. №1170 «Про за­твер­дже­н­ня пе­ре­лі­ку ви­дів ви­плат, що здій­сню­ю­ться за ра­ху­нок ко­штів ро­бо­то­дав­ців, на які не на­ра­хо­ву­є­ться єди­ний вне­сок на за­галь­но­обов’яз­ко­ве дер­жав­не со­ці­аль­не стра­ху­ва­н­ня» що­до звіль­не­н­ня пла­те­жів за до­го­во­ра­ми кор­по­ра­тив­но­го стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя та до­бро­віль­но­го ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня від спла­ти ЄСВ та ство­ре­н­ня сти­му­лю­ю­чої ці­лі­сної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня що­до да­них ви­дів стра­ху­ва­н­ня. 6. Спри­я­н­ня роз­ви­тку рин­ку стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя, зокре­ма шля­хом ство­ре­н­ня си­сте­ми га­ран­ту­ва­н­ня ви­плат за до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя. 7. Під­трим­ка впро­ва­дже­н­ня дру­го­го (на­ко­пи­чу­валь­но­го) рів­ня си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня. 8. На­пра­цю­ва­н­ня про­по­зи­цій що­до вста­нов­ле­н­ня про­це­ду­ри пе­ре­да­чі стра­хо­во­го порт­фе­ля (змі­ни стра­хо­ви­ка) і спро­ще­н­ня про­це­дур ре­ор­га­ні­за­ції та ка­пі­та­лі­за­ції стра­хо­ви­ків з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті стра­хо­во­го рин­ку та під­ви­ще­н­ня рів­ня за­хи­сту прав спо­жи­ва­чів стра­хо­вих по­слуг. 9. Спри­я­н­ня роз­ви­тку ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій та по­си­лен­ню кі­бер­без­пе­ки в сфе­рі стра­хо­во­го бі­зне­су. 10. Ро­зроб­ка про­е­кту ти­по­вої фор­ми до­го­во­ру стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті суб’єкта ау­ди­тор­ської ді­яль­но­сті пе­ред тре­ті­ми осо­ба­ми, пе­ред­ба­че­ної За­ко­ном Укра­ї­ни від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про ау­дит фі­нан­со­вої зві­тно­сті та ау­ди­тор­ську ді­яль­ність». 11. Ін­фор­му­ва­н­ня мі­жна­ро­дної гро­мад­сько­сті що­до до­ся­гнень стра­хо­во­го рин­ку Укра­ї­ни з ме­тою за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій. 12. Під­кре­слю­ю­чи, що ва­жли­вою умо­вою успі­шно­го роз­ви­тку стра­хо­во­го рин­ку є обмін сві­то­вим до­сві­дом та йо­го за­сто­су­ва­н­ня до на­ціо­наль­них стра­хо­вих рин­ків, про­дов­жи­ти тра­ди­цію та про­ве­сти XV МІЖНАРОДНУ КАРПАТСЬКУ СТРАХОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ 13-16 лю­то­го 2019 ро­ку.

За ма­те­рі­а­ла­ми http://uainsur.com/

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.