Тер­но­піль: без­кон­та­ктна си­сте­ма опла­ти про­їзду

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

Visa ви­сту­пи­ла те­хно­ло­гі­чним пар­тне­ром із роз­роб­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та онов­ле­н­ня ва­лі­да­то­рів. Еле­ктрон­ні пла­те­жі без­кон­та­ктни­ми кар­тка­ми – це зру­чно, без­пе­чно і швид­ко. Я ві­таю ме­шкан­ців Тер­но­по­ля із по­явою та­ко­го ін­но­ва­цій­но­го рі­ше­н­ня в мі­сті». Мі­ський го­ло­ва Тер­но­по­ля за­зна­чив, що еле­ктрон­ний кви­ток – це крок до єв­ро­пей­ської си­сте­ми пе­ре­ве­зень па­са­жи­рів у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. «Тер­но­піль пі­шов єв­ро­пей­ським шля­хом роз­ви­тку гро­мад­сько­го транс­пор­ту. Тер­но­піль одне з пер­ших міст в Укра­ї­ні, де за­про­ва­дже­но еле­ктрон­ний кви­ток. Зви­чай­но бу­ли про­бле­ми та тру­дно­щі. Але нам вда­ло­ся за­про­ва­ди­ти еле­ктрон­ний кви­ток. Бо транс­порт по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти основ­ну фун­кцію – вча­сно та які­сно пе­ре­во­зи­ти тер­но­по­лян та го­стей мі­ста. Біль­ше то­го, нам вда­ло­ся чі­тко з’ясу­ва­ти кіль­кість піль­го­ви­ків у мі­сті, щоб вча­сно та у пов­но­му об­ся­зі ком­пен­су­ва­ти ви­тра­ти пе­ре­ві­зни­кам. Зеко­ном­ле­на су­ма ста­но­вить 38 млн. грн. за ми­ну­лий рік. Ко­жен па­са­жир має від­чу­ва­ти, що йо­му на­да­є­ться які­сна по­слу­га», – за­зна­чив тер­но­піль­ський мі­ський го­ло­ва Сер­гій На­дал. Пла­те­жі бан­ків­ською кар­ткою в транс­пор­ті ста­ють все більш по­пу­ляр­ни­ми і де­мон­стру­ють ви­со­ку по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку ви­ко­ри­ста­н­ня. Так, до при­кла­ду, в Жи­то­ми­рі, який став пер­шим мі­стом в Укра­ї­ні, де в ко­му­наль­но­му на­зем­но­му транс­пор­ті мо­жна спла­ти­ти без­кон­та­ктни­ми кар­тка­ми, з ве­ре­сня 2017 ро­ку по те­пе­рі­шній час­се­ре­дньо­мі­ся­чний при­ріст актив­них ко­ри­сту­ва­чів по­слу­ги ся­гає 50%, і ця ди­на­мі­ка збе­рі­га­є­ться.

Ла­ри­са СЕМАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.