«У 2017 ро­ці ми ви­йшли на но­вий рі­вень ефе­ктив­но­сті», – бі­знес-ом­буд­смен Аль­гір­дас Ше­ме­та

Ukraine Business Review - - Актуальна тема -

«У 2017 ро­ці ми ви­йшли на но­вий рі­вень ефе­ктив­но­сті. З по­ча­тку на­шої ді­яль­но­сті фі­нан­со­вий ре­зуль­тат для бі­зне­су склав по­над 11,3 млрд. грн. Ми пи­ша­є­мо­ся до­ся­гне­н­ня­ми Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на ми­ну­ло­го ро­ку та з опти­мі­змом роз­по­чи­на­є­мо ро­бо­ту в но­во­му бі­знес-се­зо­ні», – по­ві­до­мив бі­знес-ом­буд­смен Аль­гір­дас Ше­ме­та. Най­ча­сті­ше бі­знес скар­жив­ся на дії по­да­тко­вих (61%) та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів (12%), дер­жав­них ре­гу­ля­то­рів (9%) та ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня (5%), а та­кож ми­тни­ці (3%). За­га­лом ці пи­та­н­ня скла­ли 90% усіх звер­нень. Май­же три чвер­ті скарг на­ді­йшли від ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Час­тка укра­їн­сько­го бі­зне­су в за­галь­ній стру­кту­рі звер­нень скла­ла 82%. Се­ред най­актив­ні­ших га­лу­зей, які звер­та­ли­ся до бі­знес-ом­буд­сме­на – опто­ва тор­гів­ля (30%), про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво (15%), сіль­ське го­спо­дар­ство (10%), пред­став­ни­ки рин­ку не­ру­хо­мо­сті (8%) та при­ва­тні під­при­єм­ці (6%). По­над тре­ти­нав­сіх звер­нень бу­ла з Ки­є­ва. Вар­то за­зна­чи­ти, що час­тка скарг зі сто­ли­ці, що скла­ла май­же по­ло­ви­ну 2016 ро­ку, по­сту­по­во змен­шу­є­ться на ко­ристь ре­гіо­нів. Най­актив­ні­ши­ми за кіль­кі­стю по­да­них скарг ста­ли Дні­про­пе­тров­ська (8%), Оде­ська (8%), Ки­їв­ська (7%) та Хар­ків­ська (7%) обла­сті. Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на під­пи­са­ла ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю зі Слу­жбою без­пе­ки Укра­ї­ни. Це вже дев’ятий до­ку­мент про пар­тнер­ство ін­сти­ту­ції з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми. У 2017 ро­ці Ра­да при­ді­ли­ла осо­бли­ву ува­гу ім­пле­мен­та­ції си­стем­них ре­ко­мен­да­цій. Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на взя­ла актив­ну участь в роз­роб­ці за­ко­ну #Ма­ски­Шо­у­Стоп, пра­цю­ю­чи спіль­но з ко­ман­дою Прем’єр-мі­ні­стра, а та­ко­жз Мін’юстом, UkraineInvest та про­від­ни­ми укра­їн­ськи­ми бі­знес-асо­ці­а­ці­я­ми. Цей до­ку­мент за­без­пе­чує ім­пле­мен­та­цію пе­ре­ва­жної біль­шо­сті ре­ко­мен­да­цій з на­шо­го си­стем­но­го зві­ту що­до зло­вжи­вань з бо­ку пра­во­охо­рон­ців у сто­сун­ках з бі­зне­сом. Ра­да під­го­ту­ва­ла 2 па­ке­ти си­стем­них ре­ко­мен­да­цій уря­ду з пи­тань бо­роть­би з рей­дер­ством та ви­кли­ків бі­зне­су у вза­є­мо­дії з ор­га­на­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. За цей рік до ко­ман­ди Ра­ди при­єд­на­ли­ся 11 но­вих спів­ро­бі­тни­ків. В ре­зуль­та­ті при­зна­чень офіс роз­ши­рив­ся до 32 спе­ці­а­лі­стів. У 2017 ро­ці Ра­да бі­знес-ом­буд­сме­на ра­зом з ЄБРР та ОЕСР іні­ці­ю­ва­ла ство­ре­н­ня Все­укра­їн­ської ме­ре­жі до­бро­че­сно­сті та ком­пла­єн­су (UNIC). Зав­да­н­ня ме­ре­жі – об’єд­на­ти бі­знес, який пра­гне пра­цю­ва­ти про­зо­ро. На­ра­зі UNIC охо­плює по­над 55 ком­па­ній з 46 міст Укра­ї­ни.

Під­го­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.