АМУ спіль­но з Уря­дом роз­ро­блять ме­ха­нізм ком­пен­са­ції від­мі­ни па­йо­вої уча­сті у роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри гро­мад

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор АМУ Оле­ксандр Сло­бо­жан, який пред­став­ляв Асо­ці­а­цію міст Укра­ї­ни на за­сі­дан­ні Уря­ду, на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті ви­ро­бле­н­ня ком­пен­са­цій­но­го ме­ха­ні­зму від­мі­ни па­йо­вої уча­сті: «Ми ро­зу­мі­є­мо, що це ду­же ва­жли­вий за­ко­но­про­ект і він має якнай­швид­ше по­тра­пи­ти в пар­ла­мент, але все-та­ки про­си­мо Мін­фін і Мі­н­еко­но­мі­ки роз­гля­ну­ти на­ші про­по­зи­ції. Вна­слі­док від­мі­ни па­йо­вої уча­сті мі­сце­ві бю­дже­ти втра­тять близь­ко 1,7 млрд грн. Щоб ком­пен­су­ва­ти ці втра­ти, про­по­ну­є­мо вне­сти змі­ни до по­да­тку на не­ру­хо­ме май­но та пла­ти за зем­лю, від­пра­цю­ва­ти від­по­від­не про­то­коль­не до­ру­че­н­ня, і ко­ли За­ко­но­про­ект по­тра­пить на май­дан­чик Вер­хов­ної Ра­ди, у нас бу­дуть го­то­ві про­по­зи­ції що­до по­кри­т­тя цих втрат». Пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр, Мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Сте­пан Ку­бів під­три­мав за­ува­же­н­ня О. Сло­бо­жа­на: «Я під­три­мую цю по­зи­цію. Во­на обго­во­рю­ва­лась і на Уря­до­во­му ко­мі­те­ті. Ми прийня­ли рі­ше­н­ня, що ми ви­но­си­мо за­ко­но­про­ект на май­дан­чик Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди, пе­ре­да­є­мо ту­ди ва­ші про­по­зи­ції, і, від­по­від­но, пред­став­ля­є­мо це як спіль­не рі­ше­н­ня Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни та Уря­ду». Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман під­три­мав ви­слов­ле­ні про­по­зи­ції, на­го­ло­сив­ши на ва­жли­во­сті прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту що­до по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту: «Ми це до­пра­цю­є­мо, але ре­гу­лю­ва­ти це пи­та­н­ня бу­де­мо вже в пар­ла­мен­ті. Ва­жли­вість цьо­го за­ко­но­про­е­кту по­ля­гає в то­му, що він впли­не на лег­кість ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні. Ми мо­же­мо одра­зу на 30-40 по­зи­цій під­ня­тись в рей­тин­гу Doing Business. Якщо ми ухва­ли­мо це рі­ше­н­ня до 1 трав­ня, то ма­ти­ме­мо ду­же гар­ну си­ту­а­цію з то­чки зо­ру лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су і від­кри­є­мо мо­жли­во­сті до ін­ве­сту­ва­н­ня в укра­їн­ську еко­но­мі­ку. То­му бу­ду про­си­ти де­пу­та­тів ма­кси­маль­но швид­ко роз­гля­ну­ти за­ко­но­про­ект, зба­лан­су­ва­ти йо­го і під­три­ма­ти».

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.