Звер­не­н­ня Пре­зи­ден­та Ре­спу­блі­ки Ка­зах­стан Н. А. На­зар­ба­є­ва до на­ро­ду

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Са­ме зав­дя­ки єд­но­сті на­ро­ду і ви­ві­ре­ній по­лі­ти­ці дер­жа­ви ми змо­гли з че­стю прой­ти всі ви­про­бу­ва­н­ня. Сьо­го­дні вже в чо­ти­рьох обла­стях Ка­зах­ста­ну – Ал­ма­тин­ській, Жам­биль­ській, За­хі­дно-Ка­зах­стан­ській і Пів­ден­но-Ка­зах­стан­ській від­кри­ті мо­ну­мен­ти По­дя­ки ка­зах­сько­му на­ро­ду. Усі ці пам’ятни­ки до­бро­віль­но по­бу­до­ва­ні рі­зни­ми етні­чни­ми гру­па­ми Ка­зах­ста­ну в знак по­дя­ки зем­лі і на­ро­ду, які під­три­ма­ли їх у важ­ку го­ди­ну. Ця вза­єм­на по­ва­га і до­ві­ра ство­рю­ють єдність на­шо­го на­ро­ду. Це ва­жли­вий мо­раль­ний по­ча­ток, який під­твер­джує ши­ро­ту ду­ші всіх ка­зах­стан­ців. Я пе­ре­ко­на­ний: по­дя­ка під­но­сить усіх. Ко­жен ка­зах­ста­нец зро­бив свій вне­сок у зро­ста­н­ня су­ча­сно­го Ка­зах­ста­ну. Я осо­бли­во вдя­чний етно­куль­тур­ним об’єд­на­н­ням. Ра­зом – ми про­йшли ду­же скла­дні ча­си. Я вдя­чний на­шо­му на­ро­до­ві, який зав­жди під­три­му­вав ме­не у ви­рі­шаль­ні мо­мен­ти Не­за­ле­жно­сті. Ни­ні на­став час зро­би­ти кон­кре­тні зу­си­л­ля по змі­цнен­ню со­ці­аль­ної єд­но­сті на­шо­го су­спіль­ства. Ідея «Ка­зах­стан – наш спіль­ний дім» по­вин­на спов­ни­ти­ся но­вим від­чу­тним змі­стом. Все, що за­про­по­но­ва­но – це про­ра­хо­ва­на про­грам­ма, ра­ціо­наль­ний, і ра­зом з тим, опти­мі­сти­чний про­ект на бла­го на­ро­ду. Я пе­ре­ко­на­ний: про­цві­та­ю­чий Ка­зах­стан – це, перш за все, впев­не­ні в со­бі лю­ди, які від­чу­ва­ють за­хист, під­трим­ку і тур­бо­ту дер­жа­ви і від­по­від­а­ють йо­му вза­єм­ні­стю і па­трі­о­ти­змом. Ми від­кри­ва­є­мо шлях до но­вих мас­шта­бних со­ці­аль­них про­е­ктів. П’ять Пре­зи­дент­ських со­ці­аль­них іні­ці­а­тив. «Но­ві мо­жли­во­сті при­дба­н­ня жи­тла для ко­жної сім’ї». Ми ба­га­то зро­би­ли за остан­ні ро­ки для то­го, щоб роз­ши­ри­ти мо­жли­во­сті на­ших гро­ма­дян у при­дбан­ні жи­тла. За 2017 рік вве­де­но 11,2 млн жи­тла. Але цьо­го не до­сить. По­трі­бні ме­ха­ні­зми на­да­н­ня де­ше­вих ре­сур­сів, ко­ли ко­жен пра­цю­ю­чий змо­же ку­пи­ти квар­ти­ру в кре­дит і об­слу­го­ву­ва­ти цю по­зи­ку з ура­ху­ва­н­ням мо­жли­во­стей сі­мей­но­го бю­дже­ту. То­му я про­по­ную за­пу­сти­ти про­гра­му «7 – 20 – 25». Ко­жен пра­цю­ю­чий ка­зах­ста­нець матиме мо­жли­вість отри­ма­ти іпо­те­чну по­зи­ку в тен­ге за на­сту­пни­ми умо­ва­ми. Став­ка ви­на­го­ро­ди за кре­ди­том – не біль­ше 7 % на рік, а не 14-16% як за­раз. Якщо сьо­го­дні бан­ки ви­ма­га­ють по­ча­тко­вий вне­сок до 30%, а іно­ді й до 50%, то за ці­єю про­гра­мою по­ча­тко­вий вне­сок не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 20%. Тер­мін кре­ди­ту не 10-15 ро­ків, а до 25 ро­ків, щоб зни­зи­ти для лю­дей роз­мі­ри що­мі­ся­чних пла­те­жів. Нац­бан­ку не­об­хі­дно ство­ри­ти спе­ці­аль­ну ком­па­нію, яка при­вер­не не мен­ше 1 триль­йо­на тен­ге і на­пра­вить на ви­куп но­вих іпо­те­чних кре­ди­тів, на­да­них бан­ка­ми на ви­ще­на­зва­них умо­вах. Ре­а­лі­за­ція про­гра­ми дасть по­ту­жний ім­пульс жи­тло­во­му бу­дів­ни­цтву, пі­дви­щи­ться до­сту­пність при­дба­н­ня жи­тла для міль­йо­нів ка­зах­стан­ців, зро­ста­ти­ме еко­но­мі­ки, ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су, ство­рю­ва­ти­му­ться ро­бо­чі мі­сця. «Зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня для під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тних плат низь­ко­опла­чу­ва­них пра­ців­ни­ків». З ме­тою під­трим­ки пра­цю­ю­чих ка­зах­стан­ців з від­но­сно низь­ким роз­мі­ром за­ро­бі­тної пла­ти про­по­ную з 1 сі­чня 2019 ро­ку зни­зи­ти їх по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня в 10 ра­зів – до 1%. Зни­же­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня че­рез ін­ди­ві­ду­аль­ний при­бу­тко­вий по­да­ток по­трі­бно зро­би­ти для тих, хто отри­мує опла­ту пра­ці не біль­ше 25-кра­тно­го роз­мі­ру мі­ні­маль­но­го роз­ра­хун­ко­во­го по­ка­зни­ка в мі­сяць. При цьо­му не­об­хі­дно, щоб ви­віль­не­ні ко­шти від та­ко­го зни­же­н­ня бу­ли спря­мо­ва­ні на збіль­ше­н­ня опла­ти їх пра­ці. «Під­ви­ще­н­ня до­сту­пно­сті та яко­сті ви­щої осві­ти і по­лі­пше­н­ня умов про­жи­ва­н­ня сту­дент­ської мо­ло­ді». Сьо­го­дні уву­зах кра­ї­ни на­вча­є­ться біль­ше 530 ти­сяч мо­ло­дих лю­дей, з них май­же 30% – за гран­та­ми, що ви­ді­ляє дер­жа­ва. У 2018-19 на­вчаль­но­му ро­ці по­рі­бно ви­ді­ли­ти до­да­тко­во 20 ти­сяч гран­тів до 54 ти­сяч, які ви­ді­ля­ю­ться що­ро­ку. З них 11 ти­сяч – на на­вча­н­ня ба­ка­лав­рів за те­хні­чни­ми спе­ці­аль­но­стя­ми. Це до­зво­лить під­го­ту­ва­ти ти­ся­чі і ти­ся­чі фа­хів­ців, які бу­дуть за­тре­бу­ва­ні в но­вій еко­но­мі­ці в умо­вах че­твер­тої про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції. Дер­жа­ва, зі сво­го бо­ку, че­рез Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки бу­де га­ран­ту­ва­ти по­сту­по­ве від­шко­ду­ва­н­ня ча­сти­ни ін­ве­сти­цій, що спря­мо­ву­ю­ться на бу­дів­ни­цтво гур­то­жи­тків. До­ру­чаю до кін­ця 2022 ро­ку за­без­пе­чи­ти бу­дів­ни­цтво но­вих сту­дент­ських гур­то­жи­тків не мен­ше ніж на 75 ти­сяч місць. Це до­зво­лить пов­ні­стю ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з ура­ху­ва­н­ням зро­ста­н­ня по­тре­би в най­ближ­чі ро­ки. До­ру­чаю у 2018 ро­ці ви­ді­ли­ти до­да­тко­во 20 мі­льяр­дів тен­ге, до­вів­ши за­галь­ну су­му мі­кро­кре­ди­ту­ва­н­ня до 62 мі­льяр­дів тен­ге. У ре­зуль­та­ті за­галь­не охо­пле­н­ня мі­кро­кре­ди­ту­ва­н­ням скла­де по­над 14 ти­сяч осіб, що в два ра­зи пе­ре­ви­щить рі­вень 2017 ро­ку. Цю ро­бо­ту слід актив­но про­дов­жу­ва­ти і в на­сту­пні ро­ки. Зна­чи­мість ці­єї іні­ці­а­ти­ви в то­му, що вона до­зво­лить ти­ся­чам лю­дей від­кри­ти свою вла­сну спра­ву. Хо­тів би під­кре­сли­ти, що це осо­бли­во ва­жли­во для сіль­ської мі­сце­во­сті, для роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва на се­лі. «Подаль­ша га­зи­фі­ка­ція кра­ї­ни». За ро­ки не­за­ле­жно­сті ви­до­бу­ток га­зу в кра­ї­ні збіль­шив­ся з 8 до 52 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів на рік і ро­сти­ме да­лі. На сьо­го­дні рі­вень га­зи­фі­ка­ції на­се­ле­н­ня в кра­ї­ні ста­но­вить май­же 50%. Га­зи­фі­ко­ва­но 9 обла­стей. При цьо­му цен­траль­ні і пів­ні­чні ре­гіо­ни кра­ї­ни все ще за­ли­ша­ю­ться без га­зу. Нам по­трі­бно ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект з бу­дів­ни­цтва ма­гі­страль­но­го га­зо­про­во­ду по мар­шру­ту Ка­ра­о­зек (Ки­зил–Ор­дин­ська область) – Жез­ка­зган – Ка­ра­ган­да – Те­мір­тау – Аста­на. Для цьо­го по­трі­бно за­лу­чи­ти від­по­від­ні ко­шти, у то­му чи­слі від між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ін­сти­ту­тів. Це до­зво­лить не тіль­ки за­без­пе­чи­ти га­зом 2,7 міль­йо­на чо­ло­вік, але і ство­ри­ти но­ві ви­ро­бни­цтва ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су. Ли­ше в Аста­ні пе­ре­хід на газ зни­зить шкі­дли­ві ви­ки­ди в атмо­сфе­ру в 6 ра­зів або на 35 ти­сяч тонн на рік. Ре­а­лі­за­ція цьо­го про­е­кту дасть мо­жли­вість у подаль­шо­му га­зи­фі­ку­ва­ти ре­шту ре­гіо­нів.

Ре­а­лі­за­ція П’яти Пре­зи­дент­ських іні­ці­а­тив до­зво­лить ство­ри­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця і спри­я­ти­ме подаль­шо­му зро­стан­ню еко­но­мі­ки кра­ї­ни, за ре­а­лі­за­цію яких від­по­від­а­ти­ме Уряд і Нац­банк, де­таль­но опра­цю­вав­ши ме­ха­ні­зми їх ре­а­лі­за­ції. З огля­ду на аб­со­лю­тну зна­чи­мість цих іні­ці­а­тив, по­трі­бне ши­ро­ке обго­во­ре­н­ня під­хо­дів що­до їх ефе­ктив­ної ре­а­лі­за­ції. Та­кож ва­жли­во про­ве­сти роз’ясню­валь­ну ро­бо­ту се­ред на­се­ле­н­ня та бі­зне­су. Ша­нов­ні спів­ві­тчи­зни­ки! Но­ві за­хо­ди дер­жа­ви ста­нуть від­чу­тни­ми для всіх ка­зах­стан­ців, для всіх гро­ма­дян на­шої кра­ї­ни. Су­спіль­ство отри­має но­ву мо­жли­вість пла­ну­ва­ти май­бу­тнє, мі­цно зв’язав­ши свою до­лю з Ка­зах­ста­ном. Вва­жаю, що не­об­хі­дно за­крі­пи­ти цю про­гра­му за­ко­но­дав­чо. Ре­а­лі­за­ція про­гра­ми на­пов­нить кон­сти­ту­цій­ну нор­му про «со­ці­аль­ну дер­жа­ву» но­вим кон­кре­тним змі­стом. У су­ча­сних гло­баль­них умо­вах на­ціо­наль­на єдність – це со­ці­аль­на єдність, а дер­жа­ва, що від­бу­ла­ся– це со­ці­аль­на дер­жа­ва і ра­зом ми обов’яз­ко­во сфор­му­є­мо ре­а­лі­сти­чну, пра­гма­ти­чну ка­зах­стан­ську мо­дель со­ці­аль­ної дер­жа­ви та на­ціо­наль­но­го до­бро­бу­ту.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕ­МА­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.