Ство­ре­но Кон­фе­де­ра­цію фі­нан­со­во­го рин­ку Укра­ї­ни

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ство­ре­н­ня Кон­фе­де­ра­ції фі­нан­со­во­го рин­ку Укра­ї­ни – вель­ми ва­жли­ва по­дія, на яку че­ка­ли дав­но. «Якщо у сві­ті осте­рі­га­ю­ться «чор­них ле­бе­дів», то ми по­тер­па­є­мо від «ле­бе­дя, щу­ки і ра­ка» – що в по­лі­ти­ці, що се­ред фі­нан­си­стів. Це над­зви­чай­но пе­ре­шко­джає роз­ви­тку дер­жа­ви», – кон­ста­ту­вав Ро­ман Шпек. Він пе­ре­ко­на­ний, що «най­ва­жли­ві­ше від по­лі­ти­ки де­ма­го­гії, по­лі­ти­кан­ства, по­пу­лі­зму пе­ре­хо­ди­ти до про­фе­сій­них су­джень, про­фе­сій­них про­по­зи­цій та про­фе­сій­них рі­шень», фор­му­ю­чи су­спіль­ний за­пит на ре­фор­ми. Бо фра­зи «це бо­ля­че та не по­пу­ляр­но» за­во­дять у глу­хий кут. «Пи­та­н­ня ре­форм уже ста­ло пи­та­н­ням збе­ре­же­н­ня дер­жав­но­сті, – вва­жає го­ло­ва Ра­ди НАБУ. «В укра­їн­ських ре­а­лі­ях кон­со­лі­да­ція сил від рин­ку від­бу­ва­є­ться украй важ­ко», – по­го­джу­є­ться з ко­ле­га­ми Га­ли­на Тре­тья­ко­ва. «Об’єд­на­н­ня на­ше – це кон­со­лі­да­ція пе­ред трьо­ма ве­ли­ки­ми ви­кли­ка­ми: по-пер­ше, це від­нов­ле­н­ня до­ві­ри гро­ма­дян, по-дру­ге, це но­ва якість ро­бо­ти з по­лі­ти­ка­ми, що до­зво­лить про­су­ва­ти прийня­тне за­ко­но­дав­ство для пов­но­цін­но­го фун­кціо­ну­ва­н­няі фін­се­кто­ру, і, по-тре­тє, впро­ва­дже­н­ня пру­ден­цій­но­го на­гля­ду, як про­ти­ва­гу адмі­ні­стра­тив­но­му впли­ву на фі­нан­со­ві уста­но­ви», – ствер­джує ген­ди­ре­ктор УФУ. Оле­ксій Кий вва­жає ство­ре­н­ня Кон­фе­де­ра­ції по­зи­тив­ним си­гна­лом від уча­сни­ків фі­нан­со­во­го рин­ку про ба­жа­н­ня по­лі­пшу­ва­ти і розвивати ві­тчи­зня­ну еко­но­мі­ку. «Об’єд­на­н­ня зу­силь уча­сни­ків рі­зних се­кто­рів до­по­мо­же ви­рі­шу­ва­ти пи­та­н­ня ком­пле­ксно та ґрун­тов­но, а за­лу­че­н­ня спе­ці­а­лі­стів з між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій до­по­мо­же уни­кну­ти ви­ко­ри­ста­н­ня не­ді­є­вих ме­ха­ні­змів та до­зво­лить ви­хо­ди­ти за ме­жі фор­маль­ної оцін­ки ри­зи­ків», – впев­не­ний очіль­ник ПАРД. Су­ча­сний етап роз­ви­тку фі­нан­со­во­го рин­ку та йо­го скла­до­вих є вкрай скла­дним, ди­на­мі­чним і важ­ко­про­гно­зо­ва­ним. Однак, са­ме та­кий пе­рі­од є най­більш спри­я­тли­вим для впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них, а ча­сом і ра­ди­каль­них за­хо­дів що­до ре­фор­му­ва­н­ня всі­єї фі­нан­со­вої си­сте­ми, – пе­ре­ко­на­на Оле­на Ко­роб­ко­ва, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор НАБУ і на­го­ло­шує: «Ми хо­че­мо до­кла­сти­ся до про­зо­рої дер­жав­ної фі­нан­со­вої по­лі­ти­ки з чі­тко ви­зна­че­ни­ми ре­пер­ни­ми то­чка­ми, пра­ви­ла­ми та ме­ха­ні­зма­ми ре­гу­лю­ва­н­ня, а та­кож за­без­пе­че­н­ням від­по­від­но­го рів­ня за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів та акціо­не­рів». Кон­фе­де­ра­цію фі­нан­со­во­го рин­ку Укра­ї­ни ство­ре­но. Ма­ра­фон за­хо­дів і дій за­для еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і за­галь­но­го про­цві­та­н­ня стар­ту­вав.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са СЕ­МА­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.