Від­кри­то фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми «те­плих кре­ди­тів»

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

«Для ко­жної ро­ди­ни є уні­каль­на на­го­да отри­ма­ти по­двій­ну, а ін­ко­ли й по­трій­ну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу при уте­плен­ні жи­тла. Тож, звер­тай­те­ся до ме­ра мі­ста чи очіль­ни­ка обла­сті та ді­зна­вай­те­ся про до­да­тко­ву під­трим­ку. Ін­фор­ма­ція про мі­сце­ві про­гра­ми та­кож є на сай­ті Агент­ства», – по­ві­до­мив Го­ло­ва Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті Сер­гій Савчук. При­ва­тні до­мо­го­спо­дар­ства та ОСББ та­кож мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на до­да­тко­ві ком­пен­са­ції від мі­сце­вої вла­ди. На сьо­го­дні діє 128 мі­сце­вих про­грам зде­шев­ле­н­ня «те­плих кре­ди­тів», зокре­ма, у 18 ре­гіо­нах, 48 ра­йо­нах та 62 мі­стах. Участь в Уря­до­вій про­гра­мі «те­плих кре­ди­тів» – це на­го­да: зна­чно за­оща­ди­ти при впро­ва­джен­ні енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів; змен­ши­ти ко­му­наль­ні ра­хун­ки; під­ви­щи­ти ком­форт в осе­лях; збіль­ши­ти вар­тість бу­дин­ку. Упов­но­ва­же­ні бан­ки: (Оща­дбанк, Укр­га­збанк, При­ва­тБанк) на­да­ють від­шко­ду­ва­н­ня у роз­мі­рі: 20% – на при­дба­н­ня «не­га­зо­вих» ко­тлів (35% для суб­си­ді­ан­тів), 35% – для уте­пле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го жи­тла, від 40% до 70% – для ОСББ на уте­пле­н­ня ба­га­то­по­вер­хі­вок. На­га­ду­є­мо, що у 2018 р. Уряд ви­ді­лив 400 млн грн. на ком­пен­са­ції за «те­пли­ми кре­ди­та­ми», з яких 190 млн грн. – са­ме для ОСББ. З по­ча­тку дії про­гра­ми у жов­тні 2014 р. і по сьо­го­дні про­гра­мою ско­ри­ста­ло­ся по­над 400 тис. сі­мей, які за­лу­чи­ли біль­ше 5 млрд грн. «те­плих кре­ди­тів».

Пі­дго­ту­ва­ла Ві­кто­рія Гу­ме­нюк

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.