InsuranceNEXT’UA 2018

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Дру­гий рік по­спіль пар­тне­ра­ми Кон­фе­рен­ції ви­сту­па­ють Ні­ме­цьке (GDV) і Ав­стрій­ське (VVO) об’єд­на­н­ня стра­хо­ви­ків. До ор­га­ні­за­ції цьо­го­рі­чно­го за­хо­ду та­кож за­про­ше­ні Фе­де­ра­ція стра­хо­вих по­се­ре­дни­ків Укра­ї­ни та Укра­їн­ські стра­хо­ві об’єд­на­н­ня. Дру­га Між­на­ро­дна Кон­фе­рен­ція InsuranceNEXT’UA 2018 від­бу­ва­ти­ме­ться 14-15 черв­ня 2018р. у кон­фе­ренц-хо­лі «ДЕПО» за адре­сою: Ки­їв, вул. Ан­то­но­ви­ча, 52-54. Фор­мат за­хо­ду пе­ред­ба­чає участь у те­ма­ти­чних пле­нар­них за­сі­да­н­нях 14-15 черв­ня, а та­кож дво­сто­рон­ні зу­стрі­чі впро­довж трьох днів з 13 по 15 черв­ня. Під час кон­фе­рен­ції бу­де ор­га­ні­зо­ва­но на­ціо­наль­ну пла­тфор­му для зу­стрі­чей з пред­став­ни­ка­ми про­від­них пе­ре­стра­хо­вих ком­па­ній. До уча­сті за­про­ше­ні стра­хо­ві та пе­ре­стра­хо­ві ком­па­нії Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни, Швей­ца­рії, Поль­щі, Іта­лії та ін­ших кра­їн. Пер­ший день. 14 черв­ня 12:00 - 18:00 Стра­те­гі­чні до­по­віді, ві­зії ци­фро­во­го май­бу­тньо­го фі­нан­со­вої га­лу­зі, кращі між­на­ро­дні фін­тех пра­кти­ки, тен­ден­ції у сфе­рі за­хи­сту спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг. Се­ред за­про­ше­них до­по­від­а­чів пред­став­ни­ки на­ціо­наль­них та за­кор­дон­них ре­гу­ля­то­рів, екс­пер­ти між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, лі­де­ри ві­тчи­зня­ної фін­тех спіль­но­ти. Дру­гий день. 15 черв­ня 9:00 - 14:00 Пер­ша се­сія. Осо­би­сте стра­ху­ва­н­ня, стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя, на­ко­пи­чу­валь­ні про­ду­кти, E-Health та су­пу­тні те­хно­ло­гії. Пре­зен­та­ція до­слі­джень стра­хо­во­го рин­ку, про­гно­зів роз­ви­тку га­лу­зі та ін­ве­сти­цій­них мо­жли­во­стей бі­зне­су. Дру­га се­сія. Май­но­ве стра­ху­ва­н­ня, ін­те­гра­ція стра­хо­вих про­ду­ктів у су­ча­сні ци­фро­ві те­хно­ло­гії, впро­ва­дже­н­ня Е-по­лі­су, пи­та­н­ня іден­ти­фі­ка­ції клі­єн­та, між­на­ро­дний до­свід пе­ре­стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ків, про­гра­ми ін­ве­сту­ва­н­ня в пер­со­нал, шля­хи про­су­ва­н­ня стра­хо­вих по­слуг.

До зу­стрі­чі на ва­жли­во­му за­хо­ді для за­галь­но­го роз­ви­тку рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.