Укра­їн­сько-лі­ван­ський бі­знес-фо­рум

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

У про­гра­мі за­хо­ду бу­ли ви- сві­тле­ні най­ближ­чі пер­спе­кти­ви та прі­о­ри­те­тні на­прям­ки укра­їн­сько-лі­ван­сько­го еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва, а та­кож дво­сто­рон­ні B2B зу­стрі­чі між ком­па­ні­я­ми. Під­пи­са­но Під­пи­са­н­ня Уго­ди про спів­ро­бі­тни­цтво між ТПП м. Ки­є­ва та ТПП Бей­ру­ту та Гір­сько­го Лі­ва­ну, а та­кож - під­пи­са­н­ня Уго­ди про спів­ро­бі­тни­цтво між Оде­ською ТПП та ТПП Трі­по­лі та Пів­ні­чно­го Лі­ва­ну. Основ­ни­ми те­ма­ми пле­нар­ної ча­сти­ни ви­зна­че­но на­сту­пні се­кто­ри спів­пра­ці: агро­про­ми­сло­вий ком­плекс, ма­ле та се­ре­днє під­при­єм­ни­цтво, ін­фра­стру­кту­ра то­що. За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, тор­го­вель­но-еко­но­мі­чне спів­ро­бі­тни­цтво між Укра­ї­ною та Лі­ван­ською Ре­спу­блі­кою за остан­ні ро­ки ха­ра­кте­ри­зу­є­ться по­зи­тив­ною ди­на­мі­кою для на­шої дер­жа­ви. Так, у 2016 ро­ці Укра­ї­на про­дов­жу­ва­ла утримувати в тор­гів­лі з Лі­ва­ном аб­со­лю­тне по­зи­тив­не саль­до у 99%. У 2016 р. ві­тчи­зня­ний екс­порт до Лі­ва­ну скла­дав­ся з та­ких основ­них то­вар­них груп: ме­та­ло­про­ду­кція та ви­ро­би з ме­та­лу 117,4 млн дол. США (34,7% від за­галь­них об­ся­гів екс­пор­ту, зро­ста­н­ня по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015р. на 34%), зер­но­ві куль­ту­ри та бо­ро­шно 109,2 млн дол. США (32,3% від за­галь­них об­ся­гів екс­пор­ту, зро­ста­н­ня на 43% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015р.), жи­ри та олії 46,3 млн. дол. США (13,7% від за­галь­них об­ся­гів екс­пор­ту, па­ді­н­ня на 25% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015р.), рі­зно­ма­ні­тне на­сі­н­ня 42,1 млн дол. США (12,4% від за­галь­них об­ся­гів екс­пор­ту, зро­ста­н­ня по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 р. на 24%). Ре­шта екс­пор­ту при­па­дає на рі­зно­ма­ні­тну про­ми­сло­ву і про­до­воль­чу про­ду­кцію. За під­сум­ка­ми сі­чня-лю­то­го 2017 ро­ку, в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2016 ро­ком, від­бу­лось за­галь­не зро­ста­н­ня укра­їн­сько­го екс­пор­ту на 37,5%. Основ­ним то­ва­ра­ми, які ім­пор­ту­ва­лись Укра­ї­ною у 2016 р. є: пла­стма­си та по­лі­ме­ри 0,41 млн дол. США (38,1% від за­галь­них об­ся­гів ім­пор­ту, зро­ста­н­ня на 52% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 р.), тю­тюн 0,34 млн дол. США (32,4% від за­галь­них об­ся­гів ім­пор­ту, па­ді­н­ня на 60% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015р.) та ін­ша про­ду­кція. За да­ни­ми Держ­ста­ту, за­галь­ні об­ся­ги лі­ван­ських ін­ве­сти­цій до Укра­ї­ни в ці­ло­му ста­біль­ні. Зокре­ма, за 2016 р. лі­ван­ській бі­знес ін­ве­сту­вав 25,0 млн дол. США (за 2015 р. - 25,2 млн дол. США). У роз­рі­зі ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, ін­ве­сти­ції скла­да­ю­ться з та­ких по­зи­цій: «сіль­ське, лі­со­ве та ри­бне го­спо­дар­ство» – 15,5 млн дол. США або 62% від за­галь­них об­ся­гів, «опе­ра­ції з не­ру­хо­мим май­ном» – 5,2 млн дол. США або 21% від за­галь­них об­ся­гів, «пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість» 2,2 млн дол. США або 8,8% від за­галь­них об­ся­гів, «опто­ва та роз­дрі­бна тор­гів­ля, за­кла­ди хар­чу­ва­н­ня» 0,74 млн дол. США або 3,3% від за­галь­них об­ся­гів.

Пі­дго­ту­ва­ла Ла­ри­са Се­ма­ка

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.