Яку ка­шу за­ва­рив

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Ви­став­ка три­ва­ла три дні, 1921 кві­тня. Пер­ші два про­хо­ди­ли у Між­на­ро­дно­му ае­ро­пор­ту ім. Да­ни­ла Га­ли­цько­го, а ре­корд бу­ло вста­нов­ле­но в остан­ній, за­клю­чний день на спе­ці­аль­но­му де­мон­стра­цій­но­му по­лі. Стра­ва ви­йшла ва­гою 3285 кг, або 3900 л за об’ємом.Фер­ме­ри та ком­па­нії з усі­єї Укра­ї­ни да­ли свої про­ду­кти на при­го­ту­ва­н­ня гре­ча­ної ка­ші з м`ясом­та гри­ба­ми. Щоб їх зі­бра­ти, фур­гон про­їхав дві ти­ся­чі кі­ло­ме­трів. З Пол­тав­щи­ни, на­при­клад, при­ве­зли пів­то­ри тон­ни ор­га­ні­чної гре­ча­ної кру­пи (для стра­ви ви­ко­ри­ста­ли мен­ше –1225 кг) та 100 лі­трів олії. Харків’яни на­да­ли 300 кі­ло­гра­мів ци­бу­лі, ки­їв­ська ком­па­нія – три кі­ло­гра­ми чор­но­го пер­цю та пів­кі­ло лав­ро­во­го ли­сту. Фер­ме­ри Львів­щи­ни, Во­ли­ні, Тер­но­піль­щи­ни да­ли 20 кі­ло­гра­мів гри­бів, 100 кі­ло­гра­мів мор­кви, май­же 500 кг м’яса (те­ля­ти­ни, яло­ви­чи­ни та сви­ни­ни), 15 кі­ло­гра­мів ча­сни­ку, 50 кі­ло­гра­мів вер­шко­во­го ма­сла, а та­кож ту­шон­ку, сма­ле­цьта пря­но­щі. Ве­ли­че­зний, три­ме­тро­вий в ді­а­ме­трі ка­зан при­ве­зли з Тер­но­по­ля. Над ним ча­клу­ва­ли від­ра­зу 20 ку­ха­рів, що є чле­на­ми асо­ці­а­ції «За­хі­дна Шеф Гру­па», в яку вхо­дять най­кра­щі ку­ха­рі львів­ських ре­сто­ра­нів. Всьо­го ж до при­го­ту­ва­н­ня стра­ви бу­ло за­лу­че­но май­же со­тню ку­ха­рів, а під­го­тов­ка ін­гре­ді­єн­тів три­ва­ла май­же ти­ждень. Мі­ша­ли ка­шу по кіль­ка осіб від­ра­зу спе­ці­аль­ни­ми ве­сла­ми – їх в про­це­сі зла­ма­ли аж чо­ти­ри, на­стіль­ки це був бу­кваль­но важ­кий про­цес. – Цей ре­корд – на­справ­ді ве­ли­че­зна пра­ця, не тіль­ки без­по­се­ре­дньо при­го­ту­ва­н­ня, а весь про­цес під­го­тов­ки. Мас­шта­бна, скла­дна і до­бре ор­га­ні­зо­ва­на спра­ва, – за­зна­чи­ла ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го ре­є­стру ре­кор­дів Укра­ї­ни Ла­на Вє­тро­ва, яка офі­цій­но за­фі­ксу­ва­ла до­ся­гне­н­ня. Во­но, до ре­чі, мо­гло б смі­ли­во пре­тен­ду­ва­ти на сві­то­вий ре­корд­при­го­ту­ва­н­ня стра­ви са­ме з ор­га­ні­чних про­ду­ктів, але для цьо­го по­трі­бна бу­ла кіль­ка­мі­ся­чна фор­маль­на під­го­тов­ка. І це про­сто не всти­гли зро­би­ти. Крім то­го, на сьо­го­дні це най­біль­ша кіль­кість гре­ча­ної ка­ші. Зві­сно, ре­корд не са­мо­ціль, а спо­сіб при­вер­ну­ти ува­гу су­спіль­ства та мо­жно­влад­ців до пи­та­н­ня ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чних про­ду­ктів. Са­ме та­кий, дбай­ли­вий до спо­жи­ва­ча і до зем­лі, еко­ло­гі­чний спо­сіб ви­ро­бни­цтва про­ду­ктів,на дум­ку ор­га­ні­за­то­рів AGROPORT West Lviv 2018 та про­е­кту AGROPORT EX.bio, має ста­ти в Укра­ї­ні основ­ним. До то­го, ж на ці про­ду­кти ве­ли­че­зний по­пит у сві­ті, а на­ша кра­ї­на має ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал: чор­но­зе­ми, на яких мо­жна отр иму­ва­ти хо­ро­ші вро­жаї і без «хі­мії». – Якщо вва­жа­ти, що в Укра­ї­ні 40 млн га зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, то під ор­га­ні­кою сьо­го­дні зна­хо­ди­ться ли­ше 1%. Це ма­ло, адже якщо взя­ти на­ших су­сі­дів в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі, то в де­яких кра­ї­нах цей по­ка­зник до­хо­дить до 10% від за­галь­ної пло­щі сіль­го­спу­гідь. Очі­ку­є­ться, що й в Укра­ї­ні пло­щі під ор­га­ні­кою збіль­шу­ва­ти­му­ться і про­тя­гом 3-5 ро­ків до­ся­гнуть мі­ні­мум 500 тис. га, – за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оль­га Тро­фім­це­ва. На дум­ку екс­пер­тів, Укра­ї­на про­сто зо­бов’яза­на ско­ри­ста­ти­ся сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми. Це наш шанс сут­тє­во змі­ни­ти жи­т­тя в се­лі. Адже в се­кто­рі «ор­га­нік» у фер­ме­рів зна­чно біль­ше шан­сів, ніж в агро­хол­дин­гів. Вла­сне, всі пи­та­н­ня, які сто­су­ю­ться ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства (змі­ни клі­ма­ту, те­хно­ло­гії, фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти, за­ко­но­дав­ство)та роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій обго­во­рю­ва­ли­ся н фо­ру­мі AGROPORT West Lviv 2018 – стра­те­гі­чні се­сії про­хо­ди­ли па­ра­лель­но з екс­по­зи­ці­єю. За­га­лом від­бу­ло­ся 12 кон­фе­рен­цій за уча­стю екс­пер­тів з 15 кра­їн. Фер­ме­ри та пред­став­ни­ки об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад могли пе­ре­йня­ти кра­щий сві­то­вий до­свід (ним по­ді­ли­ли­ся го­сті з Фран­ції, Ка­на­ди, Ні­меч­чи­ни, Ла­твії, Ту­реч­чи­ни то­що) та обго­во­ри­ти свої про­бле­ми. Тіль­ки спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ма­лі агро­ви­ро­бни­ки мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми сер­ти­фі­ка­ції, збе­рі­га­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня аграр­ної про­ду­кції то­що. – AGROPORT UKRAINE дав­но пе­ре­ріс фор­мат сіль­сько­го­спо­дар­ської ви­став­ки і сьо­го­дні це ці­ла си­сте­ма під­трим­ки ви­ро­бни­ків. В то­му чи­слі ми на­ма­га­є­мо­ся під­ви­щу­ва­ти обі­зна­ність фер­ме­рів, да­ва­ти но­ві зна­н­ня, де­мон­стру­ва­ти кращі те­хно­ло­гії, – роз­по­від­ає ке­рів­ник AGROPORT UKRAINEДми­тро Ти­та­рен­ко. – Ма­є­мо мо­жли­вість

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.