AGROPORT?

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

по­ка­за­ти, як цей про­цес ор­га­ні­зо­ву­ють про­від­ні сві­то­ві ви­ро­бни­ки, і як до­по­мог­ти йо­го на­ла­го­ди­ти укра­їн­ським фер­ме­рам. Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко за­зна­чив, що са­ме фер­мер го­дує Укра­ї­ну, а те­пер, ко­ли ви­хо­ди­мо на між­на­ро­дні рин­ки, і Єв­ро­пу. То­му дер­жа­ва по­вин­на за­без­пе­чи­ти йо­му не­об­хі­дну під­трим­ку та за­хист. – Ми за­раз за­во­йо­ву­є­мо єв­ро­пей­ський ринок, і якщо ве­ли­кі аграр­ні під­при­єм­ства там дав­но пред­став­ле­ні, то моя за­да­ча як Пре­зи­ден­та під­три­ма­ти дрі­бних та се­ре­дніх ви­ро­бни­ків: да­ти ін­стру­мен­ти, в то­му чи­слі фі­нан­со­ві, ство­ри­ти пев­ні стру­кту­ри, які б кон­суль­ту­ва­ли та на­вча­ли фер­ме­рів. Ма­є­мо об’єд­на­ти най­кра­щі в сві­ті укра­їн­ські зем­лі з пе­ре­до­ви­ми єв­ро­пей­ськи­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Ре­зуль­та­том цьо­го Фо­ру­му має ста­ти бу­мо­пов’єть та­ких ін­стру­мен­тів, – за­явив Га­рант. До ре­чі, на ви­став­ці окрім іно­зем­них те­хно­ло­гій бу­ло пред­став­ле­но і чи­ма­ло укра­їн­ських роз­ро­бок: ві­тчи­зня­на те­хні­ка, яка най­кра­ще при­сто­со­ва­на бу­мо­по ґрун­тів, уні­каль­ні пре­па­ра­ти за­хи­сту та до­бри­ва, які під­хо­дять бу­мо­пов’ється ЄС та йо­го п’ятьма кра­ї­на­ми-чле­на­ми.Оскіль­ки теми про­сто­ро­во­го пла­ну­ва­н­ня те­ри­то­рій в об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­ма­дах, мі­сце­вий еко­но­мі­чний роз­ви­ток че­рез роз­ви­ток АПК є одни­ми з клю­чо­вих в хо­ді впро­ва­дже­н­ня ре­фор­ми мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Адже пи­та­н­ня яко­сті жи­т­тя на се­лі, роз­ви­ток фер­мер­ства та за­ко­но­дав­ча ба­за для ОТГ ті­сно бу­мо­пов’’яза­ні. 145 пред­став­ни­ків об’єд­на­ни­хте­ри­то­рі­аль­них гро­мад з 9 обла­стей за­хі­дної ча­сти­ни Укра­ї­ни взя­ли участь в ро­бо­ті Фо­ру­му. У хо­ді дис­ку­сії го­ло­ви та пред­став­ни­ки ОТГ на­зва­ли го­лов­ні про­бле­ми, які сто­ять на шля­ху роз­ви­тку об’єд­на­них гро­мад та обго­во­ри­ли мо­жли­ві шля­хи їхньо­го ви­рі­ше­н­ня. –По­кли­ка­н­ня про­гра­ми «U-LEAD з Єв­ро­пою» – це під­ви­щу­ва­ти ком­пе­тен­тність ве­ли­кої кіль­ко­сті лю­дей на мі­сце­во­му рів­ні аби во­ни змо­гли фа­хо­во ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції, ке­ру­ва­ти сво­ї­ми гро­ма­да­ми, впро­ва­джу­ва­ти ре­фор­му, ство­рю­ва­ти умо­ви для по­стій­но­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Нам ду­же при­єм­но під­три­ма­ти та­кий за­хід, як цей, оскіль­ки він слу­жить май­дан­чи­ком для обго­во­ре­н­ня клю­чо­вих тем роз­ви­тку АПК в об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­ма­дах,– ска­за­ла Ан­на Гай­ду­чок, ме­не­джер ре­гіо­наль­но­го бу для За­хі­дної Укра­ї­ни, «U-LEAD з Єв­ро­пою», GIZ Укра­ї­на. На фо­ру­мі пред­став­ни­ки ОТГ ма­ли мо­жли­вість по­спіл­ку­ва­ти­ся з кра­щи­ми екс­пер­та­ми, на­ла­го­ди­ти по­трі­бні зв’яз­ки та ді­зна­ти­ся про но­ві мо­жли­во­сті. До­від­ко­во: Агро­про­ми­сло­ва ви­став­ка AGROPORT UKRAINEв­хо­дить в офі­цій­ний ка­лен­дар ООН та від­бу­ва­є­ться за під­трим­ки й уча­сті про­філь­ної уста­но­ви ФАО. Про­хо­дить вона вже п’ять ро­ків і з ни­ні­шньо­го ро­ку про­во­ди­ться в трьох ре­гіо­нах: за­хі­дно­му, пів­ден­но­му та схі­дно­му, щоб ма­кси­маль­но на­бли­зи­ти­ся до фер­ме­ра і вра­ху­ва­ти ре­гіо­наль­ні осо­бли­во­сті. AGROPORT West Lviv 2018 про­йшов за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни та Львів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. Ор­га­ні­зу­ва­ли йо­го Де­пар­та­мент агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Львів­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції та ком­па­нія Aviabrand LLC. У ви­став­ці взя­ло участь біль­ше двох со­тень уча­сни­ків з усі­єї кра­ї­ни, від­ві­да­ло її по­над 7000 ти­сяч осіб –з Львів­ської, Во­лин­ської, Рів­нен­ської, Тер­но­піль­ської, Хмель­ни­цької, Івано-Фран­ків­ської, За­кар­пат­ської, Чер­ні­ве­цької, а та­кож з ін­ших обла­стей. Спе­ці­аль­но до 5-ої рі­чни­ці AGROPORT UKRAINE бу­ло за­пу­ще­но но­вий про­ект – «Укра­їн­ське Три­пі­л­ля». Це пра­кти­чна ча­сти­на ви­став­ки – мо­жли­вість пе­ре­ві­ри­ти пред­став­ле­ну про­ду­кцію в дії: на по­лях у с. Скни­лів про­ве­ли тест-драй­ви по­за­шля­хо­ви­ків та сіль­гос­пте­хні­ки. Та­кож на ньо­му про­йшов Фер­мер­ський яр­ма­рок та Фе­сти­валь ву­ли­чної ор­га­ні­чної ку­хні, де й бу­ло вста­нов­ле­но но­вий ре­корд. На­сту­пним еста­фе­ту 2628 ли­пня прийме Хер­сон (AGROPORT South Kherson 2018), а во­се­ни Харків – 1113 жов­тня (AGROPORT East Kharkiv 2018)

Пі­дго­ту­ва­ла Оле­на Діхтяренко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.